KALENDARZ CHEMICZNY

KALENDARZ CHEMICZNY

CZĘŚĆ II

Tom 1

 

9. Dział maszynoznawstwa

9.1. Wytrzymałość materiałów

9 1.1. Pojęcia wstępne

9.1.2. Prawo Hooke'a. Rozciąganie

9.1.2.1. Wartości średnie E, G, µ dla niektórych stopów (tablica)

9.1.3. Badania wytrzymałościowe własności mechanicznych metali

9.1.3.1. Próba statyczna rozciągania dla stali niskowęglowej, wyżarzonej

9.1.3.2. Udarność

9.1.3.3. Wytrzymałość na obciążenia wahające (zmęczenie) przy cyklu symetrycznym

9.1.3.4. Wpływ temperatury na wytrzymałość

9.1.3.5. Wpływ domieszek (pochodzących z przerobu hutniczego) na własności stali węglowej

9.1.4. Współczynnik bezpieczeństwa i naprężenia dopuszczalne

9.1.5. Ścinanie

9.1.6. Skręcanie wałów

8.1.6.1. Biegunowy moment bezwładności i naprężenie maksymalne styczne (tablica)

9.1.7. Zginanie proste belek pryzmatycznych, prostych

9.1.7.1. Naprężenie normalne gnące w belkach

9.1.7.2. Momenty bezwładności osiowe i wskaźniki wytrzymałości na zginanie dla różnych przekrojów (tablica)

9.1.7.3. Moment bezwładności J względem osi y i wskaźnik wytrzymałości W na zginanie dla przekroju kołowego (tablica)

9.1.7.4. Naprężenie styczne (ścinające) w belkach zginanych

9.1.7.5. Obliczenia wytrzymałościowe

9.1.7.6. Odkształcenie przy zginaniu

9.1.7.6.1. Belki pryzmatyczne (o stałym przekroju wzdłuż długości) (tablica)

9.1.7.6.2. Sprężyny proste pracujące na zginanie (tablica)

9.1.7.6.3. Sprężyny zwijane pracujące na skręcanie (tablica)

9.1.8. Naprężenia złożone

9.1.8.1. Zginanie proste ze ściskaniem (rozciąganiem)

9.1.8.1.1. Wymiary rdzenia przekroju (tablica)

9.1.8.2. Zginanie ze skręcaniem

9.1.8.3. Ścinanie i skręcanie

9.1.9. Wyboczenie

9.1.9.1. Wartości współczynnika u przy różnych rodzajach zamocowania przy wyboczeniu (tablica)

9.1.9.2. Zestawienie wzorów na wyboczenie dla różnych materiałów (wzory Eulera i Tetmajera-Jasińskiego) (tablica)

9.1.10. Naczynia cienko- i grubościenne

9.1.10.1. Naczynia cienkościenne

9.1.10.2. Naczynia grubościenne

 

9.2. Części maszyn

9.2.1. Łączniki

9.2.1.1. Łączniki usuwalne

9.2.1.1.1. Gwinty metryczne zwykłe (szereg A) (tablica)

9.2.1.1.2. Gwinty Whitwortha pełne (rys. 9.2-7a) i przytępione (rys. 9.2-7b) (tablica)

9.2.1.2. Łączniki stałe

9.2.1.2.1. Tablica obciążeń dopuszczalnych dla konstrukcji stalowych i dla nitów przy obciążeniach statycznych (tablica)

9.2.1.2.2. Pomocnicza tablica dla podręcznych obliczeń połączeń nitowych stalowych (tablica)

9.2.1.3. Spawanie

9.2.1.3.1. Tablica naprężeń dopuszczalnych połączeń spawanych (tablica)

9.2.2. Napędy

9.2.2.1. Przekładnie równoległe

9.2.2.1.1. Wymiary zębów (tablica)

9.2.2.1.2. Najmniejsze graniczne liczby zębów Zgr najmniejszego koła (tablica)

9.2.2.1.3. Tablica modułów znormalizowanych (tablica)

9.2.2.1.4. Wartości p (stopnia bezpieczeństwa) (tablica)

9.2.2.1.5. Orientacyjne wartości Rr (tablica)

9.2.2.1.6. Wartości współczynnika f przy α = 20° i przy liczbie zębów z (tablica)

9.2.2.2. Przekładnie kątowe - koła stożkowe

9 2.2.2.1. Teoretyczna i praktyczna liczba zębów na najmniejszym kole zm (tablica)

9.2.2.3. Przekładnie skośne

9.2.2.3.1. Pomocnicza tablica do obliczania napędu pasowego (tablica)

9.2.3. Osie i wały

9.2.3.1. Kliny i wpusty

9.2.3.1.1. Wymiary normalnych klinów wpuszczanych i wpustów (tablica)

9.2.3.2. Czopy osi i wałów

9.2.3.3. Sprzęgła

9.2.4. Łożyska

9.2.4.1. Tarcie i smarowanie

9.2.4.2. Rodzaje łożysk

9.2.5. Napęd korbowy

9.2.6. Rurociągi

9.2.6.1. Klasyfikacja rur

9.2.6.1.1. Średnice nominalne rur (tablica)

9.2.6.1.2. Ciśnienia nominalne, robocze i próbne w kG/cm2 (tablica)

9.2.6.1.3. Ustalenie ciśnienia nominalnego w zależności od warunków (tablica)

9.2.6.2. Rodzaje rur

9.2.6.2.1. Wymiary rur żeliwnych kołnierzowych (tablica)

9.2.6.2.2. Gwinty rurowe (tablica)

9.2.6.2.3. Rury stalowe gwintowane lekkie (tablica)

9.2.6.2 4. Rury stalowe bez szwu, gładkie, handlowe (tablica)

9.2.6.2.5. Zastosowanie różnych typów kołnierza w zależności od ciśnień i średnicy nominalnej (tablica)

9.2.6.2.6. Wartość kr, z, c (tablica)

9.2.6.3. Szczeliwo

9.2.3.4. Zawory

 

9.3. Urządzenia kotłowe

9.3.1. Określenia wstępne

9.3.1.1. Definicja i opis urządzenia kotłowego

9.3.1 2. Klasyfikacja kotłów

9 3.1.3. Wyjaśnienia terminologii kotlarskiej

9.3.1.4. Podstawowe oznaczenia do rozdziału 9.3

9.3.2. Ogólne wiadomości teoretyczne

9.3.2.1. Parametry pary i wody

9.3.2.1.1. Nominalne ciśnienia i temperatury pary dla kotłów parowych (tabl.)

9.3.2.2. Wydajność kotła

9.3.2.2.1. Natężenie powierzchni ogrzewalnej d w kg/m2 godz. (tablica)

9.3.2.2.2. Wydajność kotła w zależności od konstrukcji (tablica)

9.3.2.3. Sprawność kotła

9.3.2.4. Elastyczność kotła

9.3.2.5. Bilans cieplny kotła

9.3.2.5.1. Bilans cieplny kotła (tablica)

9.3.3. Paleniska kotłowe

9.3.3.1. Charakterystyka palenisk (tablica)

9.3.3.1.1. Natężenie cieplne komory paleniskowej (tablica)

9.3.3.1.2. Natężenie rusztu (tablica)

9.3.4. Typy kotłów

9.3.4.1. Kotły płomienicowe

9.3.4.2. Kotły płomieniówkowe

9.3.4.3. Kotły kombinowane

9.3.4.3.1. Kocioł lokomobilowy

9.3.4.3.2. Kocioł Hollanda

9.3.4.3.3. Kotły stojące

9.3.4.4. Kotły opłomkowe (wodnorurkowe)

9.3.4.4.1. Kotły pochyłoopłomkowe komorowr

9.3.4.4.2. Kotły pochyłorurkowe sekcyjne

9.3.4.4.2.1. Dane techniczne nowoczesnych kotłów sekcyjnych (tablica)

9.3 4.4.3. Kotły stromorurkowe

9.3.4.4.4. Kotły na ciekły żużel

9.3.4.5. Kotły specjalne

9.3.5. Elementy kotłów

9.3.6. Urządzenia do wytwarzania ciągu

9.3.7. Przyrządy do kontroli i regulacji

9.3.8. Przepisy kotłowe

 

9.4. Silniki parowe

9.4.1. Wstęp i podstawy teoretyczne

9.4.2. Silniki parowe tłokowe

9 4.3. Turbiny parowe

9.4.3.1. Przeciętne parametry pary stosowane w budowie turbin parowych (tablica)

9.4.3.2. Liczby charakterystyczne niektórych turbin parowych LMZ im. Stalina i ChTGZ im. Kirowa (tablica)

 

9.5. Silniki spalinowe

9.5.1. Wstęp i podstawy teoretyczne

9.5.1.1. Zestawienie paliw (liczby przeciętne zaokrąglone) (tablica)

9.5.1.2. Sprawności i średnie ciśnienia typowych silników (tablica)

9.5.2. Silniki spalinowe tłokowe

9.5.3. Turbiny gazowe

 

9.6. Paleniska i generatory

9.6.1. Paleniska

9.6.1.1. Definicje i podział

9.6.1.1.1. Podział palenisk paliw stałych (tablica)

9.6.1.1.2. Obciążenie cieplne palenisk Qp (tablica)

9.6.1.1.3. Odstępy między rusztowinami (tablica)

9.6.1.1.4. Współczynniki nadmiaru powietrza n (tablica)

9.6.1.1.5. Współczynniki nadmiaru powietrza n mierzone u wylotu paleniska (tablica)

9.6.1.1.6. Podział rusztów (tablica)

9.6.1.1.7. Podział mechanicznych palenisk rusztowych ze względu na sposób zasilania i rodzaj spalanego paliwa (tablica)

9.6.1.1.8. Współczynniki sprawności palenisk (tablica)

9.6.1.1.9. Stosowanie rusztów w zależności od paliwa (tablica)

9.6.1.10. Charakterystyka palenisk rusztowych (tablica)

9.6.1.2. Rusztowiny

9.6.1.3. Typy rusztów

9.6.1.3.1. Kąt nachylenia rusztu pochyłego

9.6.1.3.2. Wartości przeciętne obciążenia rusztu Qr i długości lr rusztu łańcuchowego ze strefowym podmuchem (tablica)

9.6.1.3.3. Paleniska pyłowe

9.6.1.3.4. Paleniska na paliwo ciekłe

9.6.2. Generatory gazowe

9.6.2.1. Podział generatorów i wskaźniki

9.6.2 1.1. Rodzaje paliw (tablica)

9.6 2.1.2. Średni uzysk gazu z 1 kg paliwa i jego wartość opałowa (tablica)

9.6.2.1.3. Wpływ zmiany sortymentu i zawartości popiołu na przewał generatora (tablica)

9.6.2.1.4. Wartości przewału w zależności od typu generatora i rodzaju paliwa (tablica)

9.6.2.1.5. Stosowane grubości warstw i podział stref w generatorach (tablica)

9.6 2.1.6. Zaburzenia w ruchu generatora (tablica)

9.6.3. Typy generatorów

9.6.3.1. Generator z rusztem stałym

9.6.3.2. Generator bezrusztowy

9.6 3.3. Generator z rusztem obrotowym

9.6.3.3.1. Wskaźniki ruchowe pracy generatorów z rusztem obrotowym (tablica)

9.6.3.3.2. Orientacyjne zapotrzebowanie żelaza i materiałów ceramicznych do generatorów z rusztem obrotowym

9.6.3.4. Generator z płynnym upustem żużla

9 6.3.5. Generator strefowy

9.6.3.6. Generator zgazowania pod ciśnieniem typu Lurgi

9.6.3.7. Generator typu Winklera

9.6.4. Przesyłanie gazu i bilans energetyczno-cieplny

9.6.4.1. Straty ciepła jawnego gazu generatorowego (tablica)

9.6.4.2. Wskaźniki zużycia energii elektrycznej (tablica)

9.6.4.3. Bilans cieplny generatora gazowego z rusztem obrotowym (tablica)

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl