KALENDARZ CHEMICZNY

KALENDARZ CHEMICZNY

CZĘŚĆ II

Tom 1

 

11. Inżynieria chemiczna

 

11.1. Przepływ płynów

        11.1.1. Pojęcia podstawowe

        11.1.2. Równanie ciągłości strumienia

        11.1.3. Równanie ogólnego bilansu energetycznego przepływu

        11.1.4. Równanie Bernoulliego

        11.1.5. Obliczanie mocy pompy

        11.1.6. Gęstość i ciężar właściwy

                 11.1.6.1. Obliczanie gęstości cieczy

                 11.1.6.2. Gęstość mieszaniny cieczy

        11.1.7. Własności krytyczne

                 11.1.7.1. Temperatura krytyczna

11.1.7.1.1. Udziały atomowe i strukturalne parachory (tablica)

                         11.1.7.1.2. Stałe B i C we wzorach Meissnera (tablica)

                 11.1.7.2. Objętość krytyczna

                 11.1.7.3. Ciśnienie krytyczne

                 11.1.7.4. Gęstość krytyczna

        11.1.8. Lepkość

                 11.1.8.1. Lepkość płynów

                 11.1.8.2. Lepkość gazów

11.1.8.2.1. Wartości stałych Sutherlanda i lepkości gazów w temp. 0°C i pod ciśnieniem 1 Atm (tablica)

11.1.8.2.2. Wartości współrzędnych w nomogramie 11.1-6 (tablica)

                         11.1.8.2.3. Lepkości krytyczne w mikropoisach (tablica)

                 11.1.8.3. Lepkość cieczy

                         11.1.8.3.1. Lepkość wody (tablica)

        11.1.9. Przepływ przez rurociąg

11.1.9.1. Stałe a, b, n w równaniu współczynnika oporów dla rur gładkich wg różnych autorów     (tablica)

                 11.1.9.2. Wartość współczynnika K (tablica)

                 11.1.9.3. Szorstkość rury E (tablica)

11.1.9.4. Średnica zastępcza Dz i współczynnik α dla wzoru λ = α/Re (przepływ laminarny) (tablica)

                 11.1.9.5. Opory zmian przekroju i kierunku przewodu (tablica)

11.1.9.6. Opory zmian kierunku i przekroju wyrażone długością zastępczą prostego przewodu Lz (tablica)

11.1.9.7. Wartość krytycznej liczby Reynoldsa dla wężownic (tablica)

11.1.9.8. Współczynnik C dla oporu przepływu laminarnego w wężownicy (tablica)

11.l.9.9. Wartość współczynnika x w równaniu Richtera (tablica)

11.1.10. Przepływ gazu przez rurociąg przy znacznym spadku ciśnienia

        11.1.11. Ekonomiczna średnica rurociągu

        11.1.12. Wypływ cieczy ze zbiorników

        11.1.12. Współczynnik wypływu φ dla wody

        11.1.13. Wypływ gazów

        11.1.14. Spływanie cienkich warstewek cieczy

        11.1.15. Opory przepływu na zewnątrz rurek

11.1.15.1. Wartość I dla jednego rzędu rurek i Red = 10000 (tablica)

        11.1.16. Opory przepływu przez materiały sypkie

        11.1.16.1. Zależność wykładnika n od Re (tablica)

        11.1.17. Opory przepływu prze zraszane wypełnienia

        11.1.17.1. Krytyczne nadciśnienie przy zalewaniu kolumny (tablica)

        11.1.18. Przepływ plastyczny

        11.1.19. Przepływ pod niskim ciśnieniem (wysoka próżnia)

        11.1.20. Pomiary przepływu rurką spiętrzającą

        11.1.21. Zwężki pomiarowe

11.1.21.1. Średnie wartości k (stosunek ciepła właściwego gazów i par pod stałym ciśnieniem do ciepła właściwego w stałej objętości cp/cv)

        11.1.22. Rotametr

11.1.23. Wielkości charakterystyczne pomp, dmuchaw i wentylatorów

                 11.1.23.1. Pompy tłokowe

11.1.23.1.1. Pojemność powietrznika na przewodzie ssącym pomp jednostronnie działających (tablica)

11.1.23.1.2. Pojemność powietrznika na przewodzie tłoczącym pomp jednostronnie działających (tablica)

                 11.1.23.2. Pompy i dmuchawy rotacyjne

                 11.1.23.3. Pompy odśrodkowe

11.1.23.3.1. Wydajność i wysokość tłoczenia pomp odśrodkowych (tablica)

11.1.23.4. Dmuchawy odśrodkowe o znacznej wydajności i niskim ciśnieniu sprężania

 

11.2. Odpylanie, sedymentacja, klasyfikacja

        11.2.1. Opory ruchu ciał stałych

11.2.1.1. Zależność współczynnika λ od Re i sferyczności ψ dla ciał niekulistych (tablica)

                 11.2.1.2. Współczynnik λ jako funkcja Re (dla kul) (tablica)

11.2.2. Opadanie ciał stałych w płynie pod wpływem siły ciężkości (grawitacyjne)

        11.2.3. Hydrauliczne rozdzielanie mieszanin stałych

        11.2.4. Odpylanie gazów przy wykorzystaniu sił ciężkości

        11.2.5. Odpylanie gazów przy wykorzystaniu sił bezwładności

11.2.5.1. Stopień odpylenia η w cyklonie typu van Tongeren (tablica)

                 11.2.5.2. Stopień odpylenia η w multiklonach (tablica)

                11.2.5.3. Zużycie wody w odpylaczach mokrych (tablica)

        11.2.6. Elektryczne oczyszczanie gazów

        11.2.7. Rozdzielanie elektrostatyczne

        11.2.8. Akustyczne oczyszczanie gazów

        11.2.9. Sedymentacja

11.2.9.1. Zapotrzebowanie mocy dla odstojników Dorra (tablica)

 

11.3. Filtracja

        11.3.1. Filtrowanie przez warstwy o stałej grubości

        11.3.2. Aparaty filtracyjne

                 11.3.2.1. Prasy filtracyjne

                 11.3.2.2. Cedzidła

                 11.3.2.3. Filtry komorowe (workowe)

                 11.3.2.4. Filtry bębnowe pracujące w sposób ciągły

        11.3.3. Filtrowanie przez warstwy o zmiennej grubości

                 11.3.3.1. Filtracja pod stałym ciśnieniem

                         11.3.3.1.1. Współczynnik ściśliwości osadów s (tablica)

                 11.3.3.2. Filtracja przy stałym przepływie

                 11.3.3.3. Filtracja dwustopniowa

                 11.3.3.4. Pomoce filtracyjne

        11.3.4. Przemywanie osadów

        11.3.5. Wirowanie

                 11.3.5.1. Wirówki

                 11.3.5.2. Filtrowanie w wirówkach

                 11.3.5.3. Separacja w wirówkach

                 11.3.5.4. Naprężenie w ściankach wirówki

 

11.4. Rozdrabnianie

        11.4.1. Rozdrabnianie wstępne

                 11.4.1.1. Łamacze szczękowe

                 11.4.1.2. Łamacze stożkowe

                 11.4.1.3. Łamacze młotkowe

                 11.4.1.4. Walce zębate

        11.4.2. Rozdrabnianie średnie

                 11.4.2.1. Młyn walcowy

                 11.4.2.2. Gniotownik obiegowy

                 11.4.2.3. Dezyntegratory

        11.4.3. Mielenie drobne

                 11.4.3.1. Młyn kulowy

11.4.3.1.1. Wartość C w równaniu zużycia mocy w młynie kulowym (tablica)

                 11.4.3.2. Młyn kulowy odśrodkowy

                 11.4.3.3. Młyn wibracyjny

                 11.4.3.4. Młyny strumieniowe

                 11.4.3.5. Młyny koloidalne

        11.4.4. Wybór metody rozdrabniania

11.4.4.1. Stopnie twardości wg skali Mohsa i Rossivala (tablica)

        11.4.5. Analiza sitowa

                 11.4.5.1. Normy sit polskich wg PN/A-401 (tablica)

                 11.4.5.2. Normy sit (tablica)

 

11.5. Mieszanie cieczy

        11.5.1. Mechaniczne mieszanie cieczy

                 11.5.1.1. Zużycie mocy na poruszanie mieszadeł

                 11.5.1.2. Proste mieszadła łapowe

11.5.1.2.1. Wartości stałych A i a dla różnych typów mieszadeł (ruch burzliwy) (tablica)

                 11.5.1.3. Zebra

11.5.1.4. Metoda doświadczalnego określenia optymalnego mieszadła

11.5.1.4.1. Szybkość obrotów mieszadła w dużym aparacie na w zależności od szybkości obrotów w modelu nm i liczby Reynoldsa

 

11.6. Ogrzewanie i chłodzenie

        11.6.1. Przewodzenie ciepła

                 11.6.1.1. Podstawy ogólne

11.6.1.1.1. Ciepło właściwe i współczynnik przewodzenia ciepła dla ciał stałych (tablica)

11.6.1.1.2. Przewodnictwo cieplne właściwe gazów i par λ (kcal/m * °C * h) (tablica)

11.6.1.1.3. Przewodnictwo cieplne właściwe cieczy λ (kcal/m * °C * h) (tablica)

                         11.6.1.1.4. Własności wody i pary wodnej (tablica)

11.6.1.1.5. Wartości współczynników a, n, c w równaniu Stolarowa (tablica)

                 11.6.1.2. Ustalony przepływ ciepła

                 11.6.1.3. Przewodzenie ciepła przez kilka warstw

                 11.6.1.4. Nieustalony przepływ ciepła

        11.6.2. Promieniowanie cieplne

                 11.6.2.1. Absorpcja i emisja energii promienistej

11.6.2.1.1. Współczynniki emisji całkowitej (tablica)

                 11.6.2.2. Energia promieniowania

                 11.6.2.3. Geometryczny czynnik kształtu

                 11.6.2.4. Czynnik geometryczno-refrakcyjny

                 11.6.2.5. Promieniowanie między płaszczyznami szarymi

                 11.6.2.6. Promieniowanie gazów

                 11.6.2.7. Ogrzewanie podczerwienią

11.6.2.7.1. Współczynnik absorpcji dla różnych powłok (tablica)

        11.6.3. Konwekcja

                 11.6.3.1. Konwekcja wewnątrz rur

11.6.3.1.1. Wartości współczynnika B1 w równaniu α = B1*G0,8*d-0,2 (tablica)

11.6.3.1.2. Wartości K1 dla przepływu burzliwego (tablica)

11.6.3.1.3. Wartości B2 w równaniu α = B2*G0,2*Δt*d-0,5 (tablica)

11.6.3.1.4. Wartości K2 dla przepływu laminarnego (tablica)

11.6.3.1.5. Zależność współczynnika φ od przewodnictwa wypełnienia λS (tablica)

                 11.6.3.2. Konwekcja na zewnątrz rur 

11.6.3.2.1. Współczynniki C i n w równaniu Nu = C * Ren * Pr0,4 (tablica)

11.6.3.2.2. Mnożnik dla ilości rzędów rurek N < 10 (tablica)

                         11.6.3.2.3. Wartości ε2 dla pęku rurek (tablica)

                 11.6.3.3. Konwekcja przy przepływie wzdłuż ścian płaskich

                 11.6.3.4. Konwekcja naturalna (swobodna)

11.6.3.4.1. Współczynniki rozszerzalności objętościowej cieczy w temp. 26°C (tablica)

11.6.3.4.2. Wartości liczby Prandtla w temp. 20°C (tablica)

11.6.3.4.3. Współczynniki C i n w równaniu Nu = C (Gr * Pr)n (tablica)

11.6.3.4.4. Współczynniki A dla wody i powietrza (tablica)

11.6.3.4.5. Współczynniki C dla wody i powietrza (tablica)

11.6.3.5. Konwekcja ciepła w cieczach mieszanych mechanicznie

11.6.3.5.1. Współczynniki α dla cieczy mieszanych (tablica)

                 11.6.3.6. Konwekcja w cieczach wrzących

11.6.3.6.1. Wartości mnożnika φ dla różnych cieczy (tablica)

11.6.3.6.2. Orientacyjne współczynniki przenikania ciepła α (tablica)

11.6.3.7. Współczynniki dla kondensacji pary w skraplaczach przeponowych

                         11.6.3.7.1. Wpływ zmian temperatury ścianki (tablica)

                         11.6.3.7.2. Wpływ prędkości pary (tablica)

11.6.3.7.3. Wartości A i B dla kondensacji pary wodnej pod ciśnieniem 1 atm (tablica)

        11.6.4. Wymiana ciepła między płynami oddzielonymi ścianą

                 11.6.4.1. Podstawy ogólne

11.6.4.1.1. Orientacyjne wartości ogólnego współczynnika wymiany ciepła k (kcal/m2 * h * °C) (tablica)

11.6.4.1.2. Ogólne współczynniki k (kcal/m2 * h * °C) dla kotłów z płaszczem grzejnym (orientacyjne) (tablica)

11.6.4.1.3. Ogólne współczynniki k (kcal/m2 * h * °C) dla wężownic (orientacyjne) (tablica)

                 11.6.4.2. Zastępcza różnica temperatur

11.6.4.3. Określanie krańcowych temperatur płynów w wymiennikach przeponowych

                 11.6.4.4. Wymiana ciepła przez ściany ożebrowane

                         11.6.4.4.1. Wartości funkcji hiperbolicznych (tablica)

                 11.6.4.5. Rodzaje wymienników

11.6.4.5.1. Tworzywa niemetaliczne używane do budowy wymienników ciepła (tablica)

11.6.4.5.2. Dane doświadczalne dla regeneratora ciągłego (tablica)

        11.6.5. Nośniki ciepła

                 11.6.5.1. Nośniki ciepła w wysokich temperaturach (tablica)

11.6.5.2. Własności dowthermu A (73,5% eteru dwufenylowego ÷ 26,5% dwufenylu) (tablica)

        11.6.6. Stężanie roztworów

11.6.6.1. Stężanie roztworów przez odparowanie rozpuszczalnika

11.6.6.1.1. Temperatury wrzenia roztworów wodnych pod ciśnieniem atmosferycznym (tablica)

                         11.6.6.1.2. Wartości K dla wody (tablica)

11.6.6.2. Współczynniki przenikania ciepła dla cieczy wrzących w rurkach

11.6.6.3. Schematy najczęściej spotykanych aparatów wyparnych

11.6.6.3.1. Wymiary typowych aparatów wyparnych Roberta (tablica)

                         11.6.6.3.2. Wymiary aparatów wyparnych Kestnera

                 11.6.6.4. Wyparka wielodziałowa

        11.6.7. Fluidyzacja

 

11.7. Destylacja i rektyfikacja

        11.7.1. Równowaga układu ciecz-para

                 11.7.1.1. Równowagi układów dwuskładnikowych

11.7.1.1.1. Równowagowe składy roztworów dwuskładnikowych pod stałym ciśnieniem (tablica)

11.7.1.1.2. Lotność względna mieszanin spełniających prawo Raoulta (tablica)

                         11.7.1.1.3. Wartości stałych van Laara (tablica)

11.7.1.1.4a. Dwuskładnikowe mieszaniny azeotropowe z minimum temperatury wrzenia (tablica)

11.7.1.1.4b. Dwuskładnikowe mieszaniny azeotropowe z maksimum temperatury wrzenia (tablica)

                 11.7.1.2. Równowagi układów wieloskładnikowych

        11.7.2. Destylacja równowagowa (rzutowa)

        11.7.3. Destylacja prosta (kotłowa)

        11.7.4. Destylacja z, parą wodną

        11.7.5. Rektyfikacja

11.7.5.1. Rektyfikacja ciągła mieszanin dwuskładnikowych w kolumnie półkowej

                 11.7.5.2. Liczba półek teoretycznych

                 11.7.5.3. Liczba półek rzeczywistych

11.7.5.3.1. Sprawność dzwonowych pólek rektyfikacyjnych (tablica)

                 11.7.5.4. Wymiary kolumny półkowej

11.7.5.4.1. Współczynniki oporu przepływu na półkach (tablica)

11.7.5.5. Rektyfikacja periodyczna mieszanin dwuskładnikowych

                 11.7.5.6. Kolumny rektyfikacyjne z wypełnieniem

11.7.5.6.1. Doświadczalne wartości WJPM i WRPT dla rektyfikacji w kolumnach wypełnionych (tablica)

                 11.7.5.7. Rektyfikacja mieszaniny wieloskładnikowej

 

11.8. Absorpcja

        11.8.1. Ogólne zależności dla współczynników przenikania masy

11.8.1.1. Wartości współczynnika H * 10-3 Atm * mol roztworu na mol gazu rozpuszczonego (tablica)

                 11.8.1.2. Rozpuszczalność gazów w wodzie (tablica)

                 11.8.1.3. Charakterystyka najpospolitszych wypełnień (tablica)

        11.8.2. Współczynniki dyfuzji

11.8.2.1. Współczynniki dyfuzji oraz liczby Schmidta dla gazów i par w powietrzu (tablica)

11.8.2.2. Współczynniki dyfuzji oraz liczby Schmidta dla roztworów rozcieńczonych w temp. 20°C (tablica)

11.8.2.3. Objętości atomowe i molowe w cm3/gatom lub w cm3/gmol (tablica)

11.8.3. Obliczanie absorpcji przeciwprądowej w kolumnach wypełnionych

                 11.8.3.1. Bilans materiałowy kolumny

11.8.3.1.1. Współczynniki przeliczeniowe dla stężeń fazy gazowej lub ciekłej (tablica)

                 11.8.3.2. Wysokość wypełnienia

11.8.3.3. Wartości doświadczalne współczynników przenikania masy

                         11.8.3.3.1. Wartości mnożnika E3 (tablica)

11.8.3.4. Wartości doświadczalne wysokości jednostek przenikania masy

11.8.3.4.1. Wartości Hog i Hg (w cm) dla układu amoniak-woda i pierścieni oraz siodełek ceramicznych (tablica)

        11.8.4. Absorpcja w kolumnach półkowych

                 11.8.4.1. Liczba półek teoretycznych

                 11.8.4.2. Sprawność półek absorpcyjnych

11.8.4.2.1. Sprawność dzwonowych półek absorpcyjnych (tablica)

 

11.9. Ekstrakcja (ciecz-ciecz)

        11.9.1. Główne zastosowania przemysłowe

        11.9.2. Zasady procesu

        11.9.3. Równowaga ekstrakcyjna

        11.9.4. Obliczanie procesu

                 11.9.4.1. Ekstrakcja jednostopniowa

                 11.9.4.2. Ekstrakcja wielostopniowa

                 11.9.4.3. Ekstrakcja wielostopniowa przeciwprądowa

                 11.9.4.4. Ekstrakcja z zastosowaniem powrotu

11.10. Suszenie

        11.10.1. Suszenie ciał stałych

                 11.10.1.1. Własności wilgotnego powietrza

                         11.10.1.1.1. Wilgotności krytyczne (tablica)

                 11.10.1.2. Równowaga suszenia

                 11.10.1.3. Zużycie powietrza i ciepła w suszarni

                 11.10.1.4. Szybkość suszenia

11.10.1.4.1. Wilgotność równowagowa w temp. 25°C (w procentach wagowych suchego materiału) (tablica)

                 11.10.1.5. Schematy głównych urządzeń suszarniczych

        11.10.2. Suszenie powietrza

                 11.10.2.1. Absorpcja

11.10.2.1.1. Własności związków stosowanych do suszenia gazów (tablica)

                 11.10.2.2. Adsorpcja

11.10.2.2.1. Własności żelu krzemionkowego i glinowego (tablica)

                 11.10.2.3. Chłodzenie

 

11.11. Normalizacja aparatury chemicznej

        11.11.1. Uwagi ogólne

                 11.11.1.1. Materiały

                 11.11.1.2. Pojęcie pnom

                 11.11.1.3. Połączenia kołnierzowo-śrubowe

                 11.11.1.4. Naczynia cylindryczne

                 11.11.1.5. Wymienniki ciepła i grzejniki wyparek

11.11.2. Wykaz norm aparatury chemicznej, opracowanych przez PKN

11.11.3. Wykaz resortowych norm aparatury chemicznej zatwierdzonych przez Ministra Przemysłu Chemicznego

        11.11.4. Elementy aparatury

11.11.4.1. Wziernik wspawany, typ A, Ø 50, wg RN-52/Ch/A2-0002

11.11.4.2. Wziernik wspawany, typ A, Ø 125, wg RN-52/Ch/A2-0003

11.11.4.3. Wziernik wspawany, typ B, O Ø 50, wg RN-52/Ch/A2-0004

11.11.4.4. Wziernik wspawany, typ B, Ø 125, wg RN-52/Ch/A2-0005

11.11.4.5. Cieczowskaz ze szkłem refleksyjnym o wymiarach w świetle 18 × 204 mm, wg RN-52/Ch/A2-0006

11.11.4.6. Cieczowskaz ze szkłem refleksyjnym o wymiarach w świetle 18 × 304 mm, wg RN-52/Ch/A2-0007

11.11.4.7. Łapy wspornikowe aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0028

11.11.4.8. Łapy podporowe aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0029

11.11.4.9. Króćce aparatów chemicznych. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A2-0051

11.11.4.10. Króćce wspawane z kołnierzami gładkimi wg RN-52/Ch/A2-0052

11.11.4.11. Króćce na wyobleniu, z kołnierzami luźnymi wg RN-52/Ch/A2-0053

11.11.4.12. Króćce na wyobleniu z kołnierzami z szyjką wg RN-52/Ch/A2-0054

                 11.11.4.13. Kołnierze wspawane proste wg RN-52/Ch/A2-0047

11.11.4.14. Kołnierze wspawane pocięte wg RN-52/Ch/A2-0048

11.11.4.15. Kołnierze wspawane z przelotem gwintowanym wg RN-52/Ch/A2-0049

11.11.4.16. Wyprowadzenie rur z aparatów chemicznych ze stali węglowej przez króćce. Typ 1 wg RN-52/Ch/A2-0033

11.11.4.17. Wyprowadzenie rur z aparatów chemicznych ze stali specjalnej przez króćce. Typ 2 wg RN-52/Ch/A2-0034

11.11.4.18. Wyprowadzenie rur z aparatów chemicznych stalowych przez króćce. Typ 3 wg RN-52/Ch/A2-0035

11.11 4.19. Dławiki z korpusem odkutym wg RN-52/Ch/A2-0030

11.11.4.20. Dławiki z korpusem spawanym wg RN-52/Ch/A2-0031

11.11.4.21. Mieszadła aparatów chemicznych. Klasyfikacją wg RN-52/Ch/A2-0036

11.11.4.22. Łopatki stalowe mieszadeł aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0037

11.11.4.23. Łopatki żeliwne mieszadeł aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0038

11.11.4.24. Ramy pojedyncze stalowe mieszadeł aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0039

11.11.4.25. Ramy podwójne stalowe mieszadeł aparatów chemicznych wg RN-52/Ch/A2-0040

11.11.4.26. Wirniki otwarte stalowe lub żeliwne mieszadeł turbinowych wg RN-52 Ch/A2-0043

11.11.4.28. Wirniki zamknięte, stalowe, spawane mieszadeł turbinowych wg RN-52/Ch/A2-0044

11.11.4.28. Wirniki zamknięte, żeliwne mieszadeł turbinowych wg RN-52/Ch/A2-0045

11.11.4.29. Dławiki niechłodzone dla wałków wg RN-52/Ch/A2-0019

11.11.4.30. Dławiki chłodzone dla wałków wg RN-52/Ch/A2-0020

11.11.4.31. Włazy aparatów chemicznych. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A2-0055

11.11.4.32. Włazy aparatów chemicznych. Typ 1 wg RN-52/Ch/A2-0056

11.11.4.33. Włazy aparatów chemicznych. Typ 5 wg RN-52/Ch/A2-0060

11.11.4.34. Włazy aparatów chemicznych. Typ 6 wg RN-52/Ch/A2-0061

        11.11.5. Części aparatów cylindrycznych

11.11.5.1. Płaszcze aparatów chemicznych. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A2-0008

11.11.5.2. Płaszcze grzejne aparatów chemicznych. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A2-0011

11.11.5.3. Kołnierze aparatów chemicznych przyspawane, okrągłe gładkie wg RN-52/Ch/A2-0009

11.11.5.4. Kołnierze aparatów chemicznych przyspawane, okrągłe, z szyjką wg RN-52/Ch/A2-0010

11.11.5.5. Dna aparatów chemicznych. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A2-0023

11.11.5.6. Płaskie dna aparatów bezciśnieniowych wg RN-53/Ch/A2-0024

11.11.5.7. Stożkowe dna aparatów chemicznych bezciśnieniowych wg RN-53/Ch/A2-0025

11.11.5.8. Stożkowe dna wyoblone aparatów chemicznych dla ciśnień pnom= 6 atm wg RN-52/Ch/A2-0026

        11.11.6. Typowe aparaty chemiczne

11.11.6.1. Zbiorniki spawane. Klasyfikacja wg RN-52/Ch/A3-0001

11.11.6.2. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Klasyfikacja wg RN-53/Ch/A3-G003

11.11.6.3. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Wiązki rurek wymienników ciepła typów P i K wg RN-53/Ch/A2-0065

11.11.6.3.1. Zalecane wymiary wiązek rurek wymienników ciepła typu PIK

11.11.6.4. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Wiązki rurek wymienników ciepła typów W wg RN-53/Ch/A2-0066

11.11.6.4.1. Zalecane wymiary wiązek rurek wymienników ciepła typu W

11.11.6.5. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Dna sitowe wymienników ciepła typów P i K wg RN-53/Ch/A2-0067

11.11.6.5.1. Wymiary den sitowych (P i K) w mm (tablica)

11.11.6.6. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Dna sitowe wymienników ciepła typów W wg RN-53/Ch/A2-0068

                         11.11.6.6.1. Wymiary den sitowych (W) w mm (tablica)

11.11.6.7. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Płaszcze wymienników ciepła typów W wg RN-53/Ch/A2-0068

11.11.6.8. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Przegrody poprzeczne wg RN-53/Ch/A2-0070

11.11.6.9. Wymienniki ciepła płaszczowo-rurkowe. Kołnierze luźne dzielone wg RN-53/Ch/A2-0072

11.11.6.10. Wyparki z wbudowanymi grzejnikami. Typ 1 wg RN-53/Ch/A2-0062

11.11.6.11. Wyparki z wydzielonym grzejnikiem Typ. 2 wg RN-53/Ch/A2-0063

11.11.7. Wytyczne ustawiania aparatury bez osłony budynkowej RN-52/Ch/Bl-0001

 

Skorowidz

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl