EKSTRAKCJA W UKŁADZIE CIAŁO STAŁE - CIECZ

EKSTRAKCJA W UKŁADZIE CIAŁO STAŁE – CIECZ

G. A. Aksielrud, W. M. Łysianski

 

WNT, 1978 r.

275 str. 

 

Książka jest poświęcona ekstrakcji substancji rozpuszczalnych z ciał stałych — jednemu z ważniejszych procesów w technologii chemicznej, stosowanych w przemyśle soli mineralnych, celulozowym, cukrowniczym, lekkim, w hydrometalurgii, przy wydobywaniu metali rzadkich z rud. W książce omówiono rolę struktury i własności ciała stałego w procesie przenoszenia masy oraz podstawowe modele matematyczne tego procesu. Podano tak/c opis mechanizmu przebiegu procesu ekstrakcji oraz podstawowe metody jego obliczania. Szczególna, uwagę poświęcono metodom określania współczynników procesu oraz aparaturze, w której prowadzi się ekstrakcję. Książka jest przeznaczona dla pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w ruchu i w placówkach naukowo-badawczych przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, metalurgicznego i innych.

 


SPIS TREŚCI


Rozdział I. Podstawy teoretyczno procesu ekstrakcji

 

Pojęcia i zależności podstawowe
1.1.1. Zawartość substancji ekstrahowanej w ciele porowatym
1.1.2. Dyfuzyjny ruch masy
1.1.3. Współczynnik dyfuzji swobodnej
1.1.4. Współczynnik dyfuzji w ciałach porowatych
1.1.5. Warunki brzegowe
1.1.6. Zależności całkowe
1.1.7. Zmienne uogólnione
1.1.8. Dyfuzja nicizotenniczna
1.2. Budowa ciał porowatych i ruch cieczy w porach
1.2.1. Izotropowe ciała porowate
1.2.2. Anizotropowe ciała porowate o strukturze regularnej
1.2.3. Anizotropowe ciała porowate o strukturze nieregularnej
1.2.4. Ciała porowate zawierające substancje wymywaną w postaci ciała stałego
1.2.5. Struktura tkanki roślinnej
1.3. Elementarne procesy ekstrakcji substancji rozpuszczonej i ciała stałego
1.3.1. Kinetyka ekstrakcji substancji rozpuszczonej
1.3.2. Wyjątki od liniowego przebiegu funkcji logarytmu względnej zmiany stężenia od czasu
1.3.3. Ekstrakcja ciała stałego z pojedynczej kapilary
1.3.4. Szybka reakcja chemiczna przebiegająca w kapilarze
1.3.5. Zjawiska hydrodynamiczne w pobliżu otworu kapilary
1.3.6. Ekstrakcja substancji stałej z ciała półograniczonego
1.3.7. Ekstrakcja ciała stałego z kul porowatych
1.4. Wnikanie masy od powierzchni ciał stałych
1.4.1. Pojedyncza kula opływana strumieniem cieczy
1.4.2. Pojedyncza cząstka ciała stałego zawieszona w strumieniu przepływającej cieczy
1.4.3. Nieustalone warunki zewnętrznej wymiany masy
1.4.4. Wymiana masy w procesie konwekcji naturalnej
1.4.5. Wymiana masy w warstwie ziarnistej

 

Rozdział 2. Sposoby wzajemnego oddziaływania faz i kinetyka ekstrakcji


2.1. Klasyfikacja procesów ekstrakcyjnych. Wykresy stężeń
2.1.1. Proces okresowy
2.1.2. Proces współprądowy
2.1.3. Proces przecivpiądowy
2.1.4. Procesy wielostopniowe i kombinowane
2.1.5. Proces ekstrakcji w aparaturze o pełnym (idealnym) wymieszaniu
2.1.6. Proces ekstrakcji w warstwie ziaren porowatych
2.1.7. Uogólnione równania bilansowe 
2.2. Modele matematyczne procesów ekstrakcji
2.3. Kinetyka procesu ekstrakcji w warstwie nieruchomej
2.3.1. Ekstrakcja substancji rozpuszczonej wypełniającej wolną przestrzeń złoża
2.3.2. Ekstrakcja substancji rozpuszczonej z ziaren porowatych
2.3.3. Ekstrakcja ciała stałego znajdującego się w złożu w postaci rozproszonej 
2.3.4. Ekstrakcja ciała stałego z ziaren porowatych tworzących złoże
2.3.5. Podziemna ekstrakcja metodą przepływu ckstrahenta przez złoże porowate
2.4. Zastosowanie funkcji standardowych i charakterystycznych oraz metod przekształceń do opisu procesu ekstrakcji
2.4.1. Wykorzystanie przekształceń Laplace'a
2.4.2. Funkcje standardowe
2.4.3. Stężenie cieczy jako funkcja czasu
Proces okresowy
Procesy ciągle
2.4.4. Proces ekstrakcji ze złoża porowatego
2.4.5. Ekstrakcja ciała stałego. Funkcja inwariamna
2.4.6. Ekstrakcja ciała stałego z warstwy porowatej. Funkcja charakterystyczna

 

Rozdział 3. Modele matematyczne do obliczeń metodą linearyzacji przedziałami


3.1. Metody rozwiązywania zagadnień dla przedzialu
3.2. Podstawowe procesy w przedziale
3.3. Procesy złożone

 

Rozdział 4. Metody inżynieryjnych obliczeń procesu ekstrakcji

4.1. Obliczenia metodą linearyzacji przedziałami za pomocą maszyn matematycznych
4.1.1. Znajdowanie pierwiastków równania charakterystycznego
4.1.2. Obliczenie nadwyżki stężenia w końcu przedziału 
4.1.3. Określenie liczby wyrazów sumy w równaniach obliczeniowych
4.1.4. Obliczenie liczby przedziałów stopnia ekstrakcji
4.1.5. Algorytm linearyzacyjno-iteracyjnych obliczeń projektowych ekstrakcji przeciwprądowej
4.2. Zastosowanie nomogramów do obliczeń metodą linearyzacji przedziałami

 

Rozdział 5. Metody określenia współczynników kinetycznych 

5.1. Określenie współczynników dyfuzji
5.2. Określenie współczynnika wnikania masy

Rozdział 6. Podstawowe rodzaje ekstraktorów przemysłowych i charakterystyka prowadzonych w nim procesów


6.1. Klasyfikacja ekstraktorów
6.2. Ekstraktory o działaniu okresowym i półciągłym
6.3. Ekstraktory o działaniu ciągłym

Rozdział 7. Metody intensyfikacji procesu ekstrakcji

7.1. Metody polegające na wykorzystaniu pola energetycznego
7.1.1. Drgania mechaniczne
7.1.2. Wpływ drgań dźwiękowych 
7.1.3. Wyładowania wysokonapięciowe w cieczach
7.1.4. Wykorzystanie strumieni o okresowo zmieniającej się prędkości przepływu
7.2. Wrzenie ekstrahenta

 

Literatura


Dodatek. Algorytmy obliczeń iteracyjno-linearyzacyjnych przedziałami „wprost” i „wstecz” kombinowanego i przeciw prądowego procesu ekstrakcji

Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl