KINETYKA CHEMICZNA

KINETYKA CHEMICZNA I KATALIZA

G. M. Panczenkow,W. P. Lebiediew


WNT, Warszawa 1964 r.

422 str.

 

W książce niniejszej poświęconej ogólnym zagadnieniom kinetyki chemicznej i katalizy omówiono tzw.kinetykę formalną tj.metodę znajdowania równań przebiegu procesów chemicznych w czasie,ogólne prawa rozpadu i tworzenia się cząsteczek,zasadę teorii zderzeń,podstawy teorii stanu przejściowego,rozpatrzono teorię procesów wielocząsteczkowych,przebieg reakcji w roztworach,zasady teorii reakcji łańcuchowych,kinetykę reakcji fotochemicznych,zużytkowanie promieniowań towarzyszących rozpadowi atomów do zapoczątkowania procesów chemicznych,reakcje katalityczne,podano ponadto teorię ośrodków aktywnych oraz zastosowanie atomów znacznych w kinetyce chemicznej.Książka przeznaczona jest dla magistrów i inżynierów chemików zatrudnionych w zakładach produkcyjnych i w placówkach naukowo-badawczych oraz dla słuchaczy wydziałów chemicznych wyższych uczelni specjalizujących się w dziedzinie chemii fizycznej.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa autorów do wydania polskiego

Przedmowa

 

Rozdział 1. KINETYKA FORMALNA

 

Pojęcie ogólne
Szybkość reakcji chemicznej
Klasyfikacja reakcji
Reakcje odwracalne i nieodwracalne
Rząd reakcji
Kinetyka reakcji w warunkach statycznych
Reakcja nieodwracalna pierwszego rzędu
Reakcja nieodwracalna drugiego rzędu
Reakcja nieodwracalna n-tego rzędu
Reakcja odwracalna pierwszego rzędu
Reakcja odwracalna drugiego rzędu
Reakcje współbieżne
Reakcje następcze
Metody określania rzędu reakcji
Wpływ temperatury na szybkość reakcji
Wybuch termiczny
Kinetyka reakcji chemicznych przebiegających w strumieniu
Ogólne równanie szybkości reakcji chemicznej przebiegającej w strumieniu
Reakcja nieodwracalna pierwszego rzędu
Reakcja nieodwracalna drugiego rzędu
Reakcja odwracalna pierwszego rzędu
Reakcja odwracalna drugiego rzędu
Reakcje następcze w strumieniuRozdział 2. GÓLNE PRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE ROZPADU I TWORZENIA SIĘ CZĄSTECZEK

 

Elementarne procesy chemiczne
Postać widm cząsteczkowych
Krzywe potencjalne
Równanie Schrodingera dla cząsteczek dwuatomowych i jego rozwiązanie dla drgań anharmonicznych
Dysocjacja cząstek pod wpływem światła (fotodysocjacja)
Zasada Fracka-Condona. Typy krzywych potencjalnych. Budowa widm pasmowych
Określenie energii dysocjacji z danych spektroskopowych
Zjawisko „predysocjacji”
Wymiana energii podczas zderzeń.Dysocjacja i powstawanie cząsteczek
Wymiana energii kinetycznej podczas zderzenia sprężystego
Przejście energii kinetycznej ruchu podstawowego w energię wzbudzenia elektronowego
Jonnizacja cząsteczek przez zderzenia z atomami i jonami
Dysocjacja termiczna
Dysocjacja cząsteczek na powierzchniach
Wolne atomy i rodniki
Powstawanie cząsteczek z atomów lub rodników

 

Rozdział 3. PODSTAWY TEORII ZDERZEŃ.PROCESY DWUCZĄSTECZKOWE

 

Pojęcie zderzeń aktywnych
Obliczanie stałej szybkości reakcji chemicznej z liczby zderzeń
Energia aktywacji reakcji dwucząsteczkowych
Współczynnik steryczny
Komplikujący wpływ proceśów niejednorodnych
Reakcje swobodnych rodników
Energia aktywacji reakcji rodnikowych
Reakcje wodoru atomowego
Reakcje tlenu atomowego
Reakcje wolnego wodorotlenu
O rodniku HO2 i jego reakcjach
Reakcje w płomieniach rozrzedzonych
Reakcje w płomieniach dyfuzyjnych
Niektóre inne reakcje rodnikowe
O reaktywności rodników

 

Rozdział 4. TEORJA KOMPLEKSU AKTYWNEGO (STANU PRZEJŚCIOWEGO)

 

Powierzchnia energii potencjalnej.Stan przejściowy,współżędna i droga reakcji
Wyprowadzenie podstawowego równania teorii kompleksu aktywnego
Swobodna energia aktywacji
Doświadczalna energia aktywacji
Działanie na siebie dwóch atomów.Porównanie teorii zderzeń z teorią kompleksu aktywnego
Procesy nieadiabatyczne.Współczynnik transmisyjny

 

Rozdział 5. REAKCJE JEDNO- I TRÓJCZĄSTECZKOWE

Reakcje jednocząsteczkowe w fazie gazowej
Dawniejsze teorie reakcji jednocząsteczkowych
Wyjaśnienie mechanizmu reakcji jednocząsteczkowych na podstawie teorii zderzeń
Energia aktywacji reakcji jednocząsteczkowej
Teoria Hinshelwooda
Teoria Kassela
Teoria Slatera
Reakcje jednocząsteczkowe w teorii kompleksu aktywnego
Reakcje trójcząsteczkowe w fazie gazowej
Reakcje trójcząsteczkowe w teorii kompleksu aktywnego


Rozdział 6. REAKCJE W ROZTWORACH

 

O możliwości stosowania teorii zderzeń do reakcji w roztworach
Porównanie szybkości reakcji w roztworze i w fazie gazowej
Reakcje "normalne" w roztworach
Reakcje "powolne"
Zastosowanie teorii kompleksu aktywnego do reakcji w roztworach
Reakcje sprzężone
Kinetyka reakcji sprzężonych

 

Rozdział 7. REAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Pojęcia podstawowe i przykłady reakcji łańcuchowych
Długość łańcucha i odgałęzień
Kinetyka nierozgałęzionych reakcji łańcuchowych
Krakowanie termiczne węglowodorów
Rozgałęzione reakcje łańcuchowe
Kinetyka rozgałęzionych reakcji łańcuchowych
Teoria trzech granic samozapłonu

 

Rozdział 8. FOTOCHEMIA

 

Podstawowe prawa fotochemiczne
Wydajność kwantowa
Podstawowe typy procesów fotochemicznych
Teoria procesu fotograficznego

 

Rozdział 9. CHEMICZNE DZIAŁANIE PROMIENIOWAŃ O DUŻEJ ENERGII


Pojęcie chemii radiacyjnej
Źródła promieniowań
Różnica między radiolizą i procesem fotochemicznym
Procesy pierwotne
Dawka i moc dawki promieniowania
Zasady dozymetrii
Procesy wtórne
Wpływ stanu skupienia
Radioliza wody
Radioliza roztworów wodnych
Wydajność jonowa i radiacyjno-chemiczna
Kinetyka radiolizy roztworów
Reakcje chemiczne atomów otrzymywanych podczas przemian jądrowych

 

Rozdział 10. REAKCJE KATALITYCZNE


Ogólne wiadomości o katalizie
Jednorodne reakcje katalityczne
Etapy przejściowe w katalizie jednorodnej
Kinetyka jednorodnych reakcji katalitycznych
Jednorodny rozkład nadtlenku wodoru
Kataliza kwasowo-zasadowa
Efekty solne. Wtórny efekt solny
Równanie Bronsteda-Bjerruma
Wpływ mocy jonowej na szybkość reakcji
Wytłumaczenie pierwotnego efektu solnego
Niejednorodne reakcje katalityczne
Reakcje na granicy rozdziału faz
Podstawowe cechy charakterystyczne niejednorodnych procesów katalitycznych
Proces aktywacji w reakcjach niejednorodnych
Adsorpcja aktywna
Obszary kinetyczny i dyfuzyjny niejednorodnego procesu katalitycznego
Kinetyka niejednorodnych reakcji katalitycznych w warunkach statycznych oraz w strumieniu
Kinetyka procesów, w których reaguje jedna substancja i których nie hamują produkty reakcji
Kinetyka procesów, w których reaguje jedna substancja,a produkty reakcji proces hamują
Rzeczywista i pozorna energia aktywacji niejednorodnych reakcji chemicznych
Kinetyka reakcji niejednorodnych w strumieniu

 

Rozdział 11. TEORIA OŚRODKÓW AKTYWNYCH W KATALIZIE NIEJEDNORODNEJ

Charakterystyka działania trucizny na katalizatory
Porównanie wpływu trucizny na adsorpcje i katalizę
Wpływ rozpuszczalnika na niejednorodny proces katalityczny
Rola powierzchni katalizatora
Niejednorodność powierzchni
Teoria ośrodków aktywnych Taylora
Związek między energią aktywacji i mnożnikiem przedeksponencjalnym
Zjawisko adsorpcyjno-katalityczne na powierzchniach niejednorodnych
Braki modelu powierzchni jednorodnej w katalizie i adsorpcji
Adsorpcja i kataliza na powierzchniach niejednorodnych
Oddziaływanie na siebie cząsteczek w warstwie adsorpcyjnej
Multipletowa teoria katalizy
Zasada zgodności geometrycznej
Czynnik energetyczny w katalizie niejednorodnej
Teoria zespołów aktywnych
Fizyczne podstawy teorii zespołów aktywnych
Aparat matematyczny teorii zespołów aktywnych
Ośrodki aktywne procesów katalitycznych
Teoria zatrucja
Wyniki fizycznych metod badania katalizatorów adsorpcyinego
Katalityczne własności kryształów
Pojęcia elektronowe w katalizie niejednorodnej
Teorie elektronowe w katalizie
Budowa powłok elektronowych a własności katalityczne metali przejściowych
Własności magnetyczne i katalityczne metali przejściowych
Praca wyjścia elektronu a własności katalityczne metali przejściowych
Tworzenie się połączeń pośrednich typu adsorpcyjnego na powierzchni metali przejściowych
Elektronowy mechanizm adsorpcji na półprzewodnikach
Elektronowy mechanizm reakcji niejednoronych na półprzewodnikach
Rola koncepcji elektronowych w teorii katalizy niejednorodnej

 

Rozdział 12. ZASTOSOWANIE ATOMÓW ZNACZONYCH W KINETYCE CHEMICZNEJ

 

Zastosowanie atomów znaczonych do ustalania miejsca rozerwania wiązań w cząsteczce
Reakcje wymiany izotopowej
Zastosowanie atomów znaczonych do badania kinetyki procesów chemicznych
Zastosowanie atomów znaczonych w badaniach powierzchni ciał stałych oraz reakcji niejednorodnych

 

UZUPEŁNIENIA


Przestrzeń fazowa
Objętość komórki przestrzeni fazowej
Entropia a prawdopodobieństwo
Prawdopodobieństwo termodynamiczne
Wzór Stirlinga
Prawo rozkładu Maxwella-Boltzmanna
Wyrażanie funkcji termodynamicznych przez sumę statystyczną
Sumy stanów i obliczanie stałych równowagi metodami termodynamiki statystycznej
Prawo rozkładu Maxwella
Wielkości średnie w mechanice statystycznej
Wzajemny stosunek pomiędzy średnią prędkością arytmetyczną,a pierwiastkiem ze średniego kwadratu i prędkością najbardziej prawdopodobną cząsteczek gazu
Przekrój efektywny i gazowo-kinetyczna średnica zderzenia
Całkowita liczba zdarzeń w gazie doskonałym
Liczba zdarzeń aktywnych
Liczba zdarzeń potrójnych
Liczba uderzeń cząsteczek o ściankę
Izoterma adsorpcji Langmuira

 

LITERATURA

SKOROWIDZ RZECZOWY

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl