PROCESY I APARATY W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PROCESY I APARATY W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

A.   N. Płanowski, W. M. Ramm, S. Z. Kagan

 

WNT, 1974 r.

 856 str.  + dodatek

 

W książce rozpatrzono podstawy teoretyczne procesów stosowanych w technologii chemicznej, opisano konstrukcje typowych aparatów i metody ich obliczania oraz podano wskazówki dotyczące obsługi aparatów. W dziale końcowym zamieszczono podstawowe dane poradnikowe. Książka jest przeznaczona dla absolwentów techników chemicznych i mechanicznych oraz magistrów chemii z wykształceniem uniwersyteckim, zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.

 

 

SPIS TREŚCI

 

Pzedmowa

Wstęp

Przedmiot książki.

Klasyfikacja procesów.

Krótki rys historyczny

 

Rozdział 1. Wiadomości ogólne

 

1. Zastosowanie podstawowych praw fizycznych do badania procesów

2. Ogólne metody obliczania aparatury chemicznej

3. Układy jednostek miar

 

PROCESY MECHANICZNE

 

Rozdział 2. Przenoszenie materiałów stałych

 

1. Wiadomości ogólne

2. Urządzenia do transportu ciągłego do przenoszenia poziomego

3. Urządzenia do transportu ciągłego do przenoszenia pionowego i mieszanego

4. Obliczanie urządzeń do transportu ciągłego

 

Rozdział 3. Rozdrabnianie materiałów stałych

 

1. Wiadomości ogólne

2. Podstawy fizyczne rozdrabniania.

3. Kruszarki szczękowe

4. Kruszarki stożkowe (obrotowe)

5. Kruszarki walcowe

6. Kruszarki i młyny udarowo-odśrodkowe

7. Młyny bębnowe

8. Młyny rolkowo-pierścieniowe

9. Rozdrabniarki i młyny do rozdrabniania ultradrobnego

10. Porównanie i wybór maszyn rozdrabniająco-mielących

11. Schematy rozdrabniania

 

Rozdział 4. Klasyfikacja (sortowanie) materiałów

 

1. Wiadomości ogólne

2. Sita i analiza sitowa

3. Typy przesiewaczy i sposoby przesiewania

4. Konstrukcja przesiewaczy

5. Klasyfikacja hydrauliczna i separacja powietrzna

 

Rozdział 5. Dozowanie i mieszanie materiałów stałych

 

1. Zasobniki i ich zamknięcia

2. Podajniki

3. Dozowniki

4. Mieszalniki do materiałów stałych i ciastowatych

 

PROCESY HYDROMECHANICZNE

 

Rozdział 6. Podstawy hydrauliki

 

1. Wiadomości ogólne

2. Podstawowe własności fizyczne płynów

3. Ciśnienie cieczy

4. Bilans materiałowy strumienia (równania ciągłości strumienia)

5. Bilans energetyczny strumienia (równanie Bernoullego)

6. Rodzaje przepływu cieczy lepkiej

7. Elementy teorii podobieństwa.

8. Przepływ cieczy przez rurociągi

9. Wypływ cieczy przez otwory i przelewy

10. Spływ cieczy warstewkowy

11. Ruch ciał w płynach

12. Przepływ płynu przez warstwy ziarniste i porowate

13. Hydraulika złoża fluidalnego

 

Rozdział 7. Przesyłanie cieczy i gazów

 

1. Rurociągi

2. Pompy i sprężarki (wiadomości ogólne)

3. Parametry podstawowe pomp. Wysokość ssania

4. Pompy odśrodkowe

5. Pompy tłokowe

6. Pompy innych typów

7. Porównanie pomp różnych typów

8. Typy i parametry podstawowe sprężarek

9. Sprężarki tłokowe

10. Sprężarki rotacyjne.

11. Sprężarki odśrodkowe

12. Sprężarki osiowe

13. Pompy próżniowe

14. Porównanie i wybór sprężarek

 

Rozdział 8. Rozdzielanie ciekłych układów niejednorodnych

 

1. Układy niejednorodne i metody ich rozdzielania

2. Rozdzielanie zawiesin i emulsji

A. Odstawanie (sedymentacja)

3. Wiadomości ogólne

4. Prędkość opadania (odstawania)

5. Konstrukcja odstojników

6. Obliczanie odstojników

7. Osiadanie w polu sił odśrodkowych

B. Filtrowanie

8. Wiadomości ogólne

9. Teoria filtrowania

10. Konstrukcja filtrów

11. Przegrody filtracyjne

12. Porównanie i wybór filtrów

13. Przemywanie osadów

14. Obliczanie filtrów

C. Wirowanie

15. Wiadomości ogólne

16. Konstrukcja wirówek

17. Porównanie, wybór i obsługa wirówek

18. Obliczanie wirówek

 

Rozdział 9. Oczyszczanie gazów

 

1. Wiadomości ogólne

2. Konstrukcja aparatów do oczyszczania gazów

3. Porównanie i wybór aparatów do oczyszczania gazów

 

Rozdział 10. Mieszanie

 

1. Wiadomości ogólne

2. Zużycie energii na mieszanie

3. Efektywność mieszania

4. Konstrukcja mieszadeł

5. Mieszanie za pomocą powietrza sprężonego

 

PROCESY CIEPLNE

 

Rozdział 11. Podstawy wymiany ciepła

 

1. Wiadomości ogólne

2. Bilans cieplny

3. Równania wymiany ciepła

4. Przenikanie ciepła przez ściankę

5. Średnia napędowa różnica temperatur

6. Konwekcja

7. Promieniowanie

8. Straty ciepła do otaczającego środowiska

 

Rozdział 12. Ogrzewanie i chłodzenie

 

1. Wiadomości ogólne

2. Sposoby ogrzewania i chłodzenia

3. Konstrukcja wymienników ciepła

4. Porównanie i wybór aparatów do wymiany ciepła

5. Eksploatacja aparatów do wymiany ciepła

6. Obliczanie aparatów do wymiany ciepła

7. Obliczanie wymiany ciepła podczas kondensacji pary

8. Okresowy proces wymiany ciepła

9. Wymiana ciepła w złożu fluidalnym

10. Regeneracyjne i bezprzeponowe aparaty do wymiany ciepła

 

Rozdział 13. Odparowywanie

 

1. Wiadomości ogólne

2. Sposoby odparowywania

3. Konstrukcja aparatów wyparnych

4. Eksploatacja aparatów wyparnych

5. Obliczanie aparatów wyparnych

6. Wielodziałowe baterie wyparne

7. Obliczanie wielodziałowej baterii wy parnej

8. Aparaty wyparne z pompą cieplną

9. Wytwarzanie próżni w aparatach wyparnych

 

Rozdział 14. Krystalizacja

 

1. Wiadomości ogólne

2. Konstrukcja krystalizatorów

3. Obliczanie krystalizatorów

 

Rozdział 15. Chłodzenie sztuczne

 

1. Wiadomości ogólne

2. Podstawy termodynamiczne otrzymywania zimna

3. Chłodziarki sprężarkowe

4. Czynniki chłodnicze. Konstrukcja chłodziarek sprężarkowych

5. Chłodziarki z doprowadzeniem energii cieplnej na otrzymywanie zimna

6. Rozdzielanie mieszanin gazów i skraplanie gazów przez chłodzenie niskich temperatury

 

PROCESY WYMIANY MASY

 

Rozdział 16. Teoria procesów wymiany masy

 

1. Wiadomości ogólne o procesach wymiany masy

2. Sposoby wyrażania składu faz

3. Równowaga między fazami.

4. Bilans materiałowy procesów wymiany masy

5. Równanie przenikania masy

6. Proces wymiany masy między fazami.

7. Średnia siła napędowa i metody obliczania procesów przenikania masy

 

Rozdział 17. Absorpcja

 

1. Wiadomości ogólne

2. Podstawy fizyczne procesu absorpcji

3. Konstrukcja absorberów

4. Desorpcja

5. Schematy urządzeń absorpcyjnych

6. Obliczanie absorberów z wypełnieniem

7. Obliczanie absorberów bełkotkowych

 

Rozdział 18. Ekstrakcja

 

1. Wiadomości ogólne

2. Podstawy fizyczne procesu ekstrakcji

3. Konstrukcja ekstraktorów

4. Schematy urządzeń ekstrakcyjnych

5. Porównanie i wybór ekstraktorów

6. Obliczanie ekstraktorów

 

Rozdział 19. Rektyfikacja

 

1. Wiadomości ogólne

2. Własności podstawowe mieszanin cieczy i ich par

3. Bilans materiałowy i cieplny procesu rektyfikacji

4. Schematy urządzeń rektyfikacyjnych

5. Konstrukcja aparatów rektyfikacyjnych

6. Eksploatacja urządzeń rektyfikacyjnych

7. Rektyfikacja gazów skroplonych

8. Obliczanie kolumn rektyfikacyjnych

9. Destylacja zwykła

10. Specjalne rodzaje destylacji

 

Rozdział 20. Absorpcja

 

1. Wiadomości ogólne

2. Teoria adsorpcji

3. Konstrukcja adsorberów

4. Obliczanie adsorberów

 

Rozdział 21. Suszenie

 

1. Wiadomości ogólne

2. Statyka suszenia

3. Własności gazu wilgotnego (powietrza)

4. Wykres l-x dla powietrza wilgotnego.

5. Bilans materiałowy i cieplny suszenia.

6. Przedstawienie procesu suszenia na wykresie l-x

7. Schematy suszenia

8. Kinetyka suszenia

9. Konstrukcja suszarek

10. Porównanie i wybór suszarek

11. Obliczanie suszarek

12. Specjalne sposoby suszenia

 

UZUPEŁNIENIA

 

I. Gęstość substancji ciekłych i roztworów wodnych

II. Lepkość substancji ciekłych i roztworów wodnych

III. Ciepło właściwe substancji ciekłych i roztworów wodnych

IV. Przewodność cieplna substancji ciekłych i roztworów wodnych

V. Napięcie powierzchniowe substancji ciekłych i roztworów wodnych

VI. Współczynnik rozszerzalności objętościowej substancji ciekłych i roztworów wodnych

VII. Ciepło parowania substancji ciekłych

VIII. Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie i ciepło krystalizacji q/tr

IX. Depresja temperaturowa roztw:orów wodnych pod ciśnieniem bezwzględnym 1 atm

X. Składy równowagowe cieczy X i pary y w % mol. i w temperaturze wrzenia t w °C mieszanin dwuskładnikowych pod ciśnieniem 760 mm Hg

XI. Ciśnienie par cieczy

XII. Parametry nasyconej pary wodnej

XIII. Ciepło właściwe c (kcal/(kg-K)), lepkość u (cP) i przewodność cieplna A (kcal/(nrlvK)) gazów i par

XIV. Średnie objętościowe ciepło właściwe gazów od temp. 0 do t°C

XV. Współczynnik dyfuzji D, m*/s

XVI. Wartości współczynnika y we wzorze [17-1] dla rozpuszczalności gazów w wodzie

XVIIa.

XVIIb. Średnia temperatura t0 i wilgotność względna (p0 powietrza atmosferycznego w różnych okręgach Związku Radzieckiego

XVIII. Wykres p-i dla amoniaku (wklejka na końcu książki)

XIX. Wykres I-x dla powietrza wilgotnego pod ciśnieniem 745 mm Hg (wklejka na końcu książki)

XX. Aparatura chemiczna. Normy branżowe - Wybór

 

Literatura

 

Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl