Tytuł:

PRZYKŁADY I ZADANIA Z ZAKRESU APARATURY I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

K. F. Pawłow, P. G. Romankow, A. A. Noskow

 

WNT, 1963 r.

537 str.

 

Książka jest usystematyzowanym zbiorem przykładów i zadań z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej. Obejmuje ona takie zagadnienia, jak: podstawy hydrauliki, pompy, wentylatory i sprężarki, hydromechaniczne metody rozdzielania, wymiana ciepła w aparaturze chemicznej, odparowywanie i krystalizacja, podstawy wymiany masy, destylacja, rektyfikacja i absorpcja, adsorpcja, ekstrakcja, suszenie, chłodzenie umiarkowane i głębokie. Na początku każdego rozdziału podano podstawowe wzory do obliczeń, niezbędne przy rozwiązywaniu zadań.

Niniejsze wydanie dzieła zawiera nie tylko nowe przykłady i zadania rozmieszczone w całości tekstu książki, z których niektóre można rozwiązać przy użyciu elektronicznej maszyny liczącej, ale również nowe opracowanie kilku rozdziałów zgodnie z wymaganiami ostatnich osiągnięć naukowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie i zestawienie przykładów i zadań w taki sposób, aby czytelnik posługując się zarówno tradycyjnym układem jednostek miar, jak i jednostkami miar układu SI mógł opanować umiejętność wyrażania ostatecznych wyników obliczenia w układzie SI.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla słuchaczy wyższych uczelni wydziałów chemicznych, technologii rolno-spożywczej i mechaniczno-konstrukcyjnych oraz dla magistrów i inżynierów zatrudnionych przy produkcji we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, jak również dla projektantów i konstruktorów maszyn i aparatów dla przemysłu chemicznego.

 


SPIS TREŚCI


Oznaczenia podstawowe i jednostki miar

Wstępne wskazówki metodyczne


Rozdział 1.
Podstawy hydrauliki

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń

Przykłady
Zadania kontrolne


Rozdział 2. Pompy, wentylatory, sprężarki

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń

Przykłady

Zadania kontrolne


Rozdział 3. Hydromechaniczne metody rozdzielania. Hydrodynamika złoża fluidalnego

 

Mieszanie w środowisku ciekłym
Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Opadanie
Filtracja
Wirowanie
Hydrodynamika złoża fluidalnego
Mieszanie w środowisku ciekłym

Przykłady
Opadanie
Filtracja
Wirowanie
Fluidyzacja
Mieszanie w środowisku ciekłym

Zadania kontrolne

Przykład obliczania cyklonu bateryjnego
Przykład obliczania pianowej płuczki gazowej do oczyszczania gazu od pyłu
Przykład obliczania bębnowego filtru próżniowego

 

Rozdział 4. Wymiana ciepła w aparaturze chemicznej

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przewodzenie ciepła
Wnikanie ciepła
Przenikanie ciepła w przeponowych wymiennikach ciepła
Przenikanie ciepła przy bezpośrednim zetknięciu się strumieni
Orientacyjne wartości współczynników wnikania ciepła i przenikania ciepła
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykłady obliczania wymienników ciepła

 

Rozdział 5. Odparowywanie. Krystalizacja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania trójdziałowej baterii wyparnej

 

Rozdział 6. Suszenie

 

Wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania powietrznej suszarki komorowej z recyrkulacją
Przykład obliczania suszarki walcowej

 

Rozdział 7. Destylacja i rektyfikacja

 

Wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne
Przykład obliczania półkowej kolumny rektyfikacyjnej

 

Rozdział 8. Ekstrakcja

 

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Adsorpcja

Zależności podstawowe i wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Chłodzenie umiarkowane i głębokie

 

Wzory do obliczeń
Przykłady
Zadania kontrolne

 

Uzupełnienia

Tablice

 

I. Masy atomowe niektórych pierwiastków
II. Gęstość materiałów stałych
III. Gęstość niektórych cieczy w temp. 0—20°C
IV. Gęstość cieczy organicznych w zależności od temperatury (kg/m3)
V. Podstawowe własności fizyczne niektórych gazów
VI. Współczynniki lepkości dynamicznej wody
VII. Współczynniki lepkości dynamicznej gliceryny
VIII. Współczynniki lepkości dynamicznej niektórych roztworów wodnych
IX. Atomowe stałe lepkości
X. Poprawki na stałe atomowe lepkości
XI. Wartości l^MTk dla niektórych gazów
XII. Orientacyjne średnie wartości chropowatości e rur
XIII. Współczynniki oporów miejscowych
XIV. Wartości średnicy zastępczej współczynnika A dla różnych przekrojów kanału przy przepływie uwarstwionym
XV. Współczynniki natężenia przepływu zwężki
XVI. Wartości mnożnika poprawkowego k
XVII. Charakterystyka wypełnienia z pierścieni i materiału w kawałkach, stosowanych w skruberach
XVIII. Charakterystyka wypełnienia listwami (listwy drewniane)
XIX. Zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza
XX. Dopuszczalna wysokość ssania przy przetłaczaniu wody pompami tłokowymi (m)
XXI. Wartości stałych c i m dla mieszadeł różnych typów XXII. Napięcie powierzchniowe cieczy
XXIII. Napięcie powierzchniowe wodnych roztwodów (dyn/cm)
XXIV. Stopień emisji e niektórych materiałów
XXV. Średnie ciepło właściwe niektórych materiałów stałych w temp. 0-100 °C (kJ/(kg * K)]
XXVI. Średnie ciepło właściwe niektórych cieczy [kJ/(kg-K (nie podanych na rys. XI)
XXVII. Ciepło molowe gazów pod ciśnieniem p = 1 atm lkJ/(kmol K)]
XXVIII. Współczynniki przewodzenia ciepła niektórych materiałów w temp. 0-100°C
XXIX. Współczynniki przewodzenia ciepła roztworów wodnych
XXX. Współczynniki przewodzenia ciepła gazów pod ciśnieniem p = 1 atm [W/(m*K)]
XXXI. Średnie wartości oporu cieplnego zanieczyszczeń ścianek wymienników ciepła
XXXII. Współczynniki rozszerzalności cieplnej objętościowej wody (K"1)
XXXIII. Współczynniki rozszerzalności cieplnej objętościowej cieczy w temperaturze ok. 20°C (K_1)
XXXIV. Podstawowe charakterystyki płaszczowo-rurkowyth wymienników ciepła z rurkami o średnicy 25X2 mm. Podziałka rozmieszczenia rur 32 mm
XXXV. Liczba rur rozmieszczonych na płycie rurowej wg sześciokątów i wg koncentrycznych kół podziałowych (okręgów)
XXXVI. Stężenia wodnych roztworów niektórych substancji wrzących w różnych temperaturach pod ciśnieniem atmosferycznym

XXXVII. Ciepło rozpuszczania q niektórych soli w wodzie
XXXVIII. Ciśnienie nasyconej pary wodnej w temperaturze od -20 do 100°C
XXXIX. Własności fizyczne wody (na linii nasycenia)
XL. Średnia temperatura i wilgotność względna powietrza atmosferycznego w różnych okręgach ZSRR

XLI. Wartości współczynnika Henry'ego E dla wodnych roztworów niektórych gazów
XLII. Współczynniki dyfuzji gazów i par w powietrzu
XLIII. Współczynniki dyfuzji niektórych gazów w wodzie w temp. 20°C
XLIV. Własności fizyczne niektórych substancji organicznych
XLV. Ciepło parowania niektórych substancji (kJ/kg)

XLVI. Temperatury wrzenia niektórych cieczy organicznych pod ciśnie-niem < 1 atm (°C)
XLVII. Składy równowagowe cieczy i pary dla niektórych układów dwuskładnikowych pod ciśnieniem = 1 atm.

XLVIII. Własności fizyczne nasyconej pary amoniaku XLIX. Własności fizyczne pary nasyconej dwufluorodwuchlorometanu (freonu-12)
L. Własności fizyczne wodnych roztworów chlorku sodowego w niskich temperaturach
LI. Własności fizyczne wodnych roztworów chlorku wapniowego w niskich temperaturach

LII. Ciepło właściwe wodnych roztworów chlorku sodowego i chlorku wapniowego {kJ/(kg*K)]
LIII. Ciepło absorpcji na węglu niektórych substancji organicznych
LIV. Stopień wyekstrahowania substancji przy kolejnej obróbce jednakowymi porcjami świeżego rozpuszczalnika
LV. Stopień wyekstrahowania substancji przy obróbce stałego materiału w przeciwprądzie (% mas.)
LVI. Własności nasyconej pary wodnej w zależności od temperatury
LVII. Własności nasyconej pary wodnej w zależności od ciśnienia
LVIII. Zależności między jednostkami miar

 

Wykresy i nomogramy

 

Nomogram do określania współczynnika lepkości dynamicznej cieczy organicznych
II. Rozmieszczenie rur według sześciokątów (sześcioboków)
III. Rozmieszczenie rur według koncentrycznych kół podziałowych
IV. Nomogram do określania natężenia przepływu cieczy lub gazu w rurociągach o przekroju kołowym
V. Nomogram do określania współczynnika lepkości dynamicznej cieczy w różnych temperaturach
VI. Nomogram do określania współczynnika lepkości dynamicznej gazów pod ciśnieniem p = 1 atm
VII. Zależność kryterium mocy od liczby Reynoldsa
VIII. Współczynniki poprawkowe eAt dla przepływu mieszanego w wie-lobiegowych płaszczowo-rurkowych wymiennikach ciepła
IX. Współczynniki przewodzenia ciepła gazów spalinowych
X. Współczynniki przewodzenia ciepła niektórych cieczy XI. Nomogram do określania ciepła właściwego cieczy XII. Nomogram do określania współczynnika wnikania ciepła w rurach prostych przy Re> 10 000 i ej = 1
XIII. Wartości liczby Pr dla cieczy
XIV. Nomogram do określania ciśnienia pary nasyconej i temperatury wrzenia niektórych cieczy
XV. Wykres zależności liniowej od określania temperatury wrzenia (względem wody)
XVI. Wykres zależności liniowej do określania temperatury wrzenia (względem heksanu)
XVII. Zależność ciśnienia pary nasyconej heksanu od temperatury
XVIII. Zależność ciepła parowania heksanu od temperatury
XIX. Wzrost temperatury wrzenia roztworów wodnych (pod ciśnieniem atmosferycznym) w zależności od stężenia
XX. Rozpuszczalność niektórych soli w wodzie w zależności od temperatury
XXI. Krzywe równowagi pod ciśnieniem ~ 1 atm
XXII. Krzywe równowagi pod ciśnieniem = 1 atm z punktem azeotropowym
XXIII. Ciśnienie pary nasyconej niektórych cieczy organicznych w zależności od temperatury
XXIV. Ciśnienie pary nasyconej niektórych cieczy organicznych, nie mieszających się z wodą, w zależności od temperatury
XXV. Wykres I-S dla pary wodnej
XXVI. Wykres T-S dla amoniaku
XXVII. Wykres T-S dla dwutlenku węgla
XXVIII. Wykres ż-lg p dla dwufluorodwuchlorometanu
XXIX. Wykres T-S dla powietrza

 

ODPOWIEDZI  NA ZADANIA KONTROLNE


LITERATURA

 

SKOROWIDZ

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl