PODSTAWY INŻYNIERII

PODSTAWY INŻYNIERII REAKTORÓW CHEMICZNYCH

Józef Szarawara, Jerzy Skrzypek

WNT, Warszawa 1980 r.
 438 str.

W książce omówiono całokształt zagadnień związanych z inżynierią reaktorową. Oprócz zagadnień wstępnych (jak definicje pojęć, bilanse stechiometryczne, elementy termodynamiki chemicznej, kinetyka procesów homo-i heterogenicznych) i podstawowych zależności inżynierii reaktorowej, obejmujących równania bilansów masowych i cieplnych oraz równania kinetyczne procesów szczegółowo opisano poszczególne typy reaktorów (okresowe, przepływowe, półprzepływowe, kontaktowe, fluidyzacyjne) z uwzględnieniem zasad ich projektowania. Przedstawiono kryteria wyboru reaktora oraz warunki prowadzenia procesu chemicznego.

Omawiane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów i magistrów chemików i mechaników oraz projektantów, zatrudnionych we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego. Może być również przydatna dla studentów ostatnich lat wyższych uczelni technicznych.

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Zestawienie symboli

 

Rozdział I. Pojęcia podstawowe

 

1. Reakcja chemiczna, proces chemiczny, klasyfikacja reakcji
2. Mieszanina reakcyjna i jej skład
3. Równanie stechiometryczne
4. Reakcje niezależne
5. Stopień przemiany, liczba postępu reakcji
6. Wydajność i selektywność procesu
7. Zdolność produkcyjna reaktora
8. Przykłady

 

Rozdział II. Bilanse stechiometryczne

 

1. Reakcje pojedyncze
2. Reakcje złożone i reakcje heterogeniczne
3. Przykłady

 

Rozdział III. Zagadnienia termodynamiczne

 

1. Termochemia
a. Ciepło molowe
b. Entalpia molowa i entropia molowa
c. Wartości standardowe funkcji termodynamicznych
d. Funkcje termodynamiczne reakcji chemicznych
2. Aktywność
a. Wprowadzenie
b. Aktywność ciśnieniowa (fugatywność)
c. Aktywność ułamkowa
5. Statyka chemiczna
a. Stale termodynamiczne równowagi
b. Stałe przybliżone równowagi
c. Przesuniecie stanu równowagi
d. Skład równowagowy mieszaniny reakcyjnej
e. Termodynamiczna wydajność reakcji i wykresy równowagi
f. Równowaga procesów nieizotermicznych
4. Przykłady

 

Rozdział IV. Analiza kinetyczna procesu

 

1. Wiadomości ogólne
2. Szybkość reakcji chemicznej
a. Pojęcia szybkości reakcji.
b. Proces okresowy
c. Proces przepływowy
d. Zastępczy czas przebywania i objętościowa szybkość przepływu
e. Doświadczalne wyznaczanie szybkości procesu
3. Równanie kinetyczne
a. Wprowadzenie
b. Wpływ stężenia
c. Wpływ temperatury
d. Przebieg funkcji rA = f(T, xA)
e. Różniczkowa i całkowa postać równania kinetycznego
f. Interpretacja danych kinetycznych
4. Reakcje złożone
a. Wprowadzenie
b. Reakcje następcze
c. Reakcje równoległe
d. Reakcje łańcuchowe
e. Reakcje katalityczne
f. Reakcje autokatalityczne
5. Reakcje heterogeniczne
a. Wprowadzenie
b. Transport masy
c. Obszar procesu heterogenicznego
6. Przykłady

 

Rozdział V. Analiza kinetyczna procesów kontaktowych

 

1. Wiadomości ogólne
a. Własności fizyczne katalizatorów stałych
b. Pojęcie szybkości ogólnej procesu i etapu kontrolującego
2. Kinetyka procesu powierzchniowego
a. Wprowadzenie
b. Statyka i kinetyka sorpcji
c. Równanie kinetyczne procesu powierzchniowego
3. Dyfuzja zewnętrzna
a. Wprowadzenie
b. Wpływ zmian stężenia reagentu i temperatury na szybkość ogólną
c. Ujęcie ilościowe
d. Różnica temperatury między rdzeniem fazy gazowej a zewnętrzną powierzchnią ziarna kontaktu
e. Wpływ dyfuzji zewnętrznej na selektywność procesu
4. Dyfuzja wewnętrzna
a. Wprowadzenie
b. Dyfuzja w kontaktach porowatych
c. Współczynnik efektywności kontaktu
d. Zmiana energii aktywacji i rzędureakcji w obszarze dyfuzji wewnętrznej
e. Dyfuzja wewnętrzna w warunkach nieizotermicznych
f. Wpływ dyfuzji wewnętiznej na selektywność
5. Równanie kinetyczne procesów kontaktowych
6. Przykłady

 

Rozdział VI. Podstawowe zależności inżynierii reaktorowej

 

1. Klasyfikacja reaktorów
2. Pojęcie reaktora idealnego
3. Bilans masowy i równanie projektowe
4. Bilans cieplny
5. Przykłady

 

Rozdział VII. Reaktor okresowy

 

1. Równanie projektowe
2. Równanie bilansu cieplnego
3. Proces izotermiczny
4. Proces adiabatyczny
5. Proces nieizoterrniczny ze stałą wymianą ciepła. R = const
6. Proces nieizotermiczny ze zmienną wymianą ciepła Rq = const
7. Proces złożony
8. Przykłady

 

Rozdział VIII. Raktory przepływowe - rurowy i wieżowy

 

1. Równania projektowe
2. Równania bilansu cieplnego
3. Proces izotermiczny
4. Proces nieizotermiczny
5. Proces złożony
6. Proces nieizobaryczny
7. Przykłady

 

Rozdział IX. Reaktor przepływowy zbiornikowy

 

1. Wprowadzenie
2. Projektowanie reaktora pojedynczego
3. Kaskada reaktorów zbiornikowych
4. Reaktor cyrkulacyjny
5. Przykłady

 

Rozdział X. Reaktor półprzeplywowy

 

1. Wprowadzenie
2. Równania projektowe
3. Równanie bilansu cieplnego
4. Obliczenia projektowe
5. Przykłady

 

Rozdział XI. Reaktor kontaktowy

 

1. Wprowadzenie
2. Modele pseudohomogeniczne
a. Model jednowymiarowy-podstawowy
b. Model jednowymiarowy z dyspersją wzdłużną
c. Model dwuwymiarowy
3. Modele heterogeniczne
a. Model jednowymiarowy z dyfuzją zewnętrzną
b. Model jednowymiarowy z dyfuzją zewnętrzną i wewnętrzną
4. Przykłady

 

Rozdział XII. Reaktor fluidyzacyjny

 

1. Wprowadzenie
2. Własności złoża fluidalnego
3. Trójfazowy model złota fluidalnego
4. Zastosowanie modelu trójfazowego do reakcji chemicznej
5. Obliczenia projektowe
6. Przykłady

 

Rozdział XIII. Rozkład rzeczywistego czasu przebywania w reaktorach

 

1. Wprowadzenie
2. Funkcje rozkładu
3. Funkcje rozkładu w reaktorach idealnych
a. Reaktor rurowy
b. Reaktor zbiornikowy
c. Kaskada reaktorów
d. Reaktor z przepływem laminarnym
4. Funkcje rozkładu w reaktorach rzeczywistych
a. Przepływ dyspersyjny
b. Przepływ segregacyjny
5. Metody obliczeń reaktorów rzeczywistych
6. Przykłady

 

Rozdział XIV. Stabilność i autotermiczność procesu przepływowego

 

1. Wprowadzenie
2. Wielokrotne stany stacjonarne w reaktorach przepływowych
a. Reaktor zbiornikowy
b. Reaktor rurowy
3. Autotermiczność procesu przepływowego
4. Przykłady

 

Rozdział XV. Zagadnienie wyboru reaktora i warunków prowadzenia procesu chemicznego

 

1. Kryteria doboru reaktora
a. Kryteria technologiczne
b. Kryteria kinetyczne
2. Reakcje pojedyncze
a. Wprowadzenie
b. Końcowy stopień przemiany i natężenie przepływu substratów
c. Typ reaktora
d. Reakcje autokatalityczne
e. Parametry reakcji
f. Wyprowadzenie ze środowiska reakcji jednego z produktów w postaci odrębnej fazy
3. Reakcje złożone
a. Wprowadzenie
b. Reakcje równolegle z jednym substratem
c. Reakcje równolegle z dwoma substratami
d. Reakcje następcze
e. Reakcje szeregowo-równoległe
4. Czułość parametryczna procesu
5. Przykłady

 

Rozdział XVI. Wykresy uniwersalne i tablice

Literatura


Literatura uzupełniająca

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl