REGULACJA PROCESÓW CHEMICZNYCH

REGULACJA PROCESÓW CHEMICZNYCH

P. Harriott

 

WNT 1967 r.

444 str.

 

Książka zawiera materiał wprowadzający w teorię regulacji automatycznej i jej zastosowania w przemyśle chemicznym Nacisk położono na własności dynamiczne procesów chemicznych i operacji jednostkowych oraz regulatorów. Przedyskutowano odpowiedzi członów prostych, układów otwartych i zamkniętych pierwszego i drugiego rzędu z opóźnieniami na wymuszenia skokowe i harmoniczne. W części poświęconej praktycznym, zastosowaniom omówiono: regulację wymienników ciepła jako przykładu układu o parametrach rozłożonych, regulację natężenia przepływu płynów jako przykładu procesu o szybkim przebiegu sygnałów z występowaniem szumów, regulację poziomu cieczy w zbiornikach ze zwróceniem szczególnej uwagi na regulację uśredniającą poziomu, regulację przebiegu reakcji chemicznych z uwzględnieniem stabilności samego procesu, regulację pH i składu w mieszalnikach, wreszcie regulację rektyfikacji jako przykładu złożonej operacji wieloparametrowej.

Poziom matematyczny w tej książce jest odpowiedni dla studentów pierwszych lat studiów przy założeniu znajomości rachunku różniczkowego oraz elementarnych równań różniczkowych. Wiadomości podane w niej w przystępny sposób umożliwiają poznanie podstaw transformacji Laplace'a. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla inżynierów chemików, ale zawarte w niej wiadomości o dynamice procesów i operacji przemysłu chemicznego są również użyteczne dla inżynierów mechaników i elektryków, ułatwiając projektowanie układów regulacji automatycznej.

 


SPIS TREŚCI


Rozdział 1.
Wiadomości ogólne

 

1. Zarys historyczny
2. Schematy blokowe
3. Sterowanie w układzie otwartym i zamkniętym
4. Regulacja dwupolożeniowa
5. Regulacja proporcjonalna
6. Zagadnienie stabilności
7. Działanie całkujące i różniczkujące
Literatura

 

Rozdział 2. Transformacja Laplace'a

 

Literatura

Rozdział 3. Transmitancja obiektów prostych

 

1. Człony pierwszego rzędu
2. Transmitancja bańki termometrycznej
3. Odpowiedź na sygnały wejściowe: skokowy, jednostajnie zmienny i sinusoidalny
4. Transmitancja mieszalnika ze względu na zmiany stężenia
5. Transmitancja mieszalnika ze względu na zmiany temperatury
6. Linearyzacja równania zmiany poziomu cieczy
7. Transmitancja obiektu ze względu na zmiany ciśnienia
8. Człony całkujące
9. Człony drugiego rzędu; manometr
10. Transmitancja członów szeregowych pierwszego rzędu bez oddziaływania wstecz
11. Transmitancja członów szeregowych z oddziaływaniem wstecz
12. Transmitancja obiektu o parametrach rozłożonych
Literatura

 

Rozdział 4. Stany nieustalone układów regulacji

 

1. Działanie serwomechanizmów i regulatorów
2. Typy sygnałów wejściowych
3. Równania ogólne odpowiedzi czasowej
4. Regulacja proporcjonalna procesu o jednej pojemności
5. Regulacja proporcjonalna procesu dwupojemnościowego
6. Regulacja proporcjonalna procesu trójpojemnościowego
7. Granica stabilności
8. Regulacja całkowa
9. Regulacja proporcjonalno-całkowa
10. Działanie różniczkujące
11. Wpływ bezwładności pomiaru
12. Wpływ opóźnienia transportowego
Literatura

 

Rozdział 5. Analiza częstotliwościowa

 

1. Charakterystyka częstotliwościowa członu pierwszego rzędu
2. Wykresy Bodego
3. Własności liczb zespolonych
4. Zastosowanie liczb zespolonych do wyrażania charakterystyki częstotliwościowej
5. Charakterystyka częstotliwościowa członu drugiego rzędu
6. Charakterystyka częstotliwościowa członów szeregowych
7. Kryterium stabilności
8. Zapas wzmocnienia i zapas fazy
9. Porównanie układów regulacji
10. Wpływ opóźnienia
11. Charakterystyka częstotliwościowa układów o parametrach rozłożonych
12. Układy z pojemnościami bocznikującymi
Literatura

 

Rozdział 6. Charakterystyki częstotliwościowe regulatorów

 

1. Regulator proporcjonalno-całkowy
2. Regulator proporcjonalno-różniczkowy
3. Regulator proporcjonalno-całkowo-różniczkowy
4. Regulatory z działaniem ograniczonym.
5. Wzajemne oddziaływanie części całkującej i różniczkującej
6. Wpływy nieliniowe
7. Regulatory elektroniczne
Literatura

 

Rozdział 7. Charakterystyki częstotliwościowe układów zamkniętych

 

1. Zmiany wartości zadanej
2. Zmiany obciążenia
3. Wykorzystanie charakterystyki częstotliwościowej układu zamkniętego do określania odpowiedzi skokowej
4. Wpływ bezwładności elementu pomiarowego
Literatura

 

Rozdział 8. Złożone układy regulacji

 

1. Typy złożonych układów regulacji
2. Przykłady regulacji kaskadowej
3. Nastawy regulatorów w regulacji kaskadowej
4. Charakterystyka układów kaskadowych przy zmianach obciążenia
5. Układy regulacji z kompensacją w układzie otwartym
6. Powiązane układy regulacji
Literatura

 

Rozdział 9. Optymalne nastawy regulatorów

 

1. Nastawy optymalne na podstawie odpowiedzi procesu rzeczywistego
2. Nastawy regulatora na minimalną wartość całki odchylenia regulacji
3. Regulacja procesów z opóźnieniem
Literatura

 

Rozdział 10. Zawory regulacyjne i przewody sygnałowe

 

1. Typy zaworów i ich charakterystyki
2. Robocze charakterystyki zaworów
3. Dobór zaworu regulacyjnego
4. Charakterystyka przewodów pneumatycznych i zaworów
5. Ustawniki zaworów
Literatura

 

Rozdział 11. Regulacja wymienników ciepła

 

1. Dynamika wymienników ogrzewanych parą wodną
2. Wymienniki przeciwprądowe
3. Układy regulacji
4. Stałe czasowe zespołu pomiarowego
5. Zmniejszanie inercji pomiarowej
Literatura

 

Rozdział 12. Regulacja poziomu

 

1. Regulacja poziomu jako parametru podstawowego
2. Uśredniająca regulacja poziomu
3. Transmitancja zbiornika
4. Stała czasowa układu pomiarowego
5. Uśrednianie wartości poziomu
Literatura

 

Rozdział 13. Regulacja natężenia przepływu

 

1. Bezwładność procesu
2. Stała czasowa zespołu pomiarowego
3. Wpływ stałej czasowej przewodów sygnałowych na regulację natężenia przepływu
4. Regulacja w przypadku występowania szumów
5. Nieliniowości w układach przepływowych
Literatura

 

Rozdział 14. Regulacja kolumn rektyfikacyjnych

 

Część I. Przegląd układów regulacji

 

1. Podstawowe własności układów regulacji składu
2. Regulacja składu produktu górnego
3. Regulacja składu produktu dolnego
4. Regulacja składu obu produktów
5. Zlokalizowanie czujnika pomiarowego
6. Regulacja kolumn o zmiennym natężeniu przepływu surówki
7. Regulacja ciśnienia
8. Regulacja temperatury surówki
9. Regulacja przepływu orosienia wewnętrznego

 

Część II. Własności dynamiczne

 

10. Typy stałych czasowych
11. Bezwładność przepływu cieczy
12. Bezwładność przepływu oparów
13. Doświadczalne wartości przepływowych stałych czasowych
14. Bezwładność stężeniowa
15. Charakterystyka częstotliwościowa kolumn.
16. Doświadczalne badania charakterystyki częstotliwościowej

17. Przewidywanie zachowania się układów regulacji
Literatura

 

Rozdział 15. Regulacja reaktorów chemicznych

 

1. Reaktory mieszalnikowe
2. Regulacja reaktorów mieszalnikowych
3. Wpływ innych stałych czasowych na układ regulacji
4. Stabilność reaktorów rurowych
5. Regulacja reaktorów rurowych
6. Reaktory okresowe
7. Reaktory kontaktowe
8. Specjalne zagadnienia stabilności
9. Regulacja składu
Literatura

 

Rozdział 16. Regulacja pH i regulacja przyrządzania mieszanek

 

1. Dynamika mieszalników
2. Regulacja pH
3. Przykłady układów regulacji pH
Literatura

 

1. Kryterium stabilności Nyquista
2.
Kryterium stabilności Routha

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl