INŻYNIERIA CHEMICZNA

PODSTAWY TEORII  I TECHNIKI SUSZENIA

Czesław Strumiłło

 

476 str.

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1.Termodynamika powietrza wilgotnego

 

1.1. Wprowadzenie

1.2. Podstawowe parametry powietrza wilgotnego

1.3. Adiabatyczne nasycanie powietrza

1.4. Wykres psychrometryczny

1.5. Przykłady liczbowe

1.6. Wykres i-Y (Molliera-Ramzina)

1.6.1. Wprowadzenie

1.6.2. Izobaryczne przemiany powietrza wilgotnego na wykresie i-Y

1.6.2.1. Chłodzenie (ogrzewanie) powietrza wilgotnego

1.6.2.2. Mieszanie strumieni powietrza wilgotnego

1.6.2.3. Mieszanie powietrza z wodą lub parą

1.6.2.4. Suszenie

1.6.3. Zastosowanie wykresu i-Y dla różnych ciśnień

1.6.4. Przykłady liczbowe

 

Rozdział 2.Termodynamika materiału wilgotnego

 

2.1. Wprowadzenie

2.2. Parametry charakteryzujące stan materiału wilgotnego

2.2.1. Wilgotność materiału

2.2.2. Koncepcja Łykowa wielkości charakteryzujących materiał wilgotny

2.2.3. Parametry termodynamiczne

2.3. Strukturalno-mechaniczne własności materiałów wilgotnych

2.4. Równowaga suszarnicza

2.5. Związek wilgoci z materiałem

2.6. Przewodzenie ciepła w materiałach suszonych

Literatura do rozdz.2

 

Rozdział 3.Ruch ciepła i masy w procesie suszenia

 

3.1. Wprowadzenie

3.2. Wpływ parametrów zewnętrznych

3.2.1. Jednoczesny ruch ciepła i masy

3.2.2. Analogia ruchu ciepła i masy

3.2.3. Równania do obliczania wymiany ciepła i masy w procesie suszenia

3.2.4. Przykłady liczbowe

3.3. Ruch ciepła i masy w materiale suszonym

3.3.1. Strumienie ciepła i masy w materiale kapilarno-porowatym

3.3.2. Mechanizm procesu suszenia

Literatura do rozdz.3

 

Rozdział 4.Kinetyka procesu suszenia

 

4.1. Ogólna charakterystyka suszenia

4.2. Dobór warunków suszenia w zależności od rodzaju materiału

4.3. Ruch ciepła i masy w pierwszym i drugim okresie suszenia

4.4. Czas suszenia

4.5. Przykłady liczbowe

Literatura do rozdz.4

                

Rozdział 5.Metody doświadczalne wyznaczania niektórych parametrów procesu suszenia

 

5.1. Wyznaczanie zawartości wilgoci w materiale

5.1.1. Wprowadzenie

5.1.2. Metody bezpośrednie

5.1.3. Metody pośrednie

5.2. Wyznaczanie wilgotności czynnika suszącego

5.3. Metody doświadczalne wyznaczania krzywych kinetyki suszenia

5.4. Metody doświadczalne wyznaczania izoterm sorpcji

5.5. Badania suszarek w skali laboratoryjnej

5.6. Inne parametry istotne w procesie suszenia

Literatura do rozdz.5

 

Rozdział 6.Ogólne zasady obliczania suszarek

 

6.1. Wstęp

6.1.1. Wzory przeliczeniowe

6.1.2. Podstawowe schematy suszarek

6.2. Obliczanie suszarek na podstawie bilansu materiałowego i cieplnego całego aparatu

6.2.1. Bilans materiałowy i cieplny suszarki

6.2.2. Przebieg procesu suszenia na wykresie i-Y

6.3. Obliczanie suszarek na podstawie bilansu różniczkowego ciepła i masy

6.3.1. Różniczkowy bilans ciepła i masy

6.3.2. Metody całkowania bilansów ciepła i masy

6.3.3. Metoda graficznego całkowania bilansów ciepła i masy na wykresie i-Y

6.3.4. Metoda całkowania bilansów różniczkowych ciepła i masy dla przepływu krzyżowego

6.4. Średnia siła napędowa procesu suszenia

6.5. Obliczanie wymiarów suszarek

6.6. Obliczanie suszarek o działaniu ciągłym na podstawie czasu przebywania materiału

6.7. Obliczanie suszarek o działaniu okresowym

6.8. Modelowanie matematyczne suszarek

6.9. Przykłady liczbowe

Literatura do rozdz. 6.

 

Rozdział 7.Klasyfikacja i wskażniki pracy suszarek

 

7.1. Zasady podziału suszarek

7.2. Wskażniki pracy suszarki

 

Rozdział 8. Suszenie konwekcyjne

 

8.1. Suszarki z opływem warstwy materiału przez czynnik suszący

8.1.1. Suszarki komorowe

8.1.1.1. Zasada działania i zastosowanie

8.1.1.2. Suszarki komorowe z cyrkulacją naturalną

8.1.1.3. Suszarki komorowe z nawiewem równoległym

8.1.1.4. Suszarki komorowe z nawiewem poprzecznym (przez złoże)

8.1.1.5. Suszenie za pomocą pary przegrzanej

8.1.2. Suszarki tunelowe

8.1.3. Suszarki turbinowo-półkowe

8.1.4. Suszarki taśmowe

8.1.4.1. Zasada działania i podział suszarek taśmowych

8.1.4.2. Suszarki taśmowe z przepływem gazu przez materiał

8.1.4.3. Obliczanie suszarek taśmowych z przepływem gazu przez materiał

8.1.4.4. Wykorzystanie badań w skali laboratoryjnej

8.1.4.5. Suszarki taśmowe z przepływem gazu nad materiałem

8.1.5. Suszarki szybowe

8.2. Suszarki bębnowe

8.2.1. Zasada działania i zastosowanie

8.2.2. Rodzaje suszarek bębnowych i ich budowa

8.2.2.1. Suszarki bezprzeponowe

8.2.2.2. Suszarki żaluzjowo-bębnowe (typu Roto-Louvre)

8.2.2.3. Suszarki bębnowe przeponowe (rurowo-bębnowe)

8.2.3. Czas przebywania materiału w suszarce bębnowej

8.2.4. Ruch ciepła i masy w suszarce bębnowej

8.2.5. Oblicznie suszarek bębnowych

8.2.6. Dane liczbowe dotyczące pracy suszarek bębnowych

8.3. Suszarki dyspersyjne

8.3.1. Wprowadzenie

8.3.2. Suszarki ze złożem fluidalnym

8.3.2.1. Zasada działania i zastosowanie

8.3.2.2. Aerodynamika złoża fluidalnego

8.3.2.3. Ruch ciepła i masy w złożu fluidalnym

8.3.2.4. Budowa suszarek ze złożem fluidalnym

8.3.2.5. Obliczanie suszarek ze złożem fluidalnym

8.3.3. Suszarki ze złożem wibracyjnym, wibracyjno-fluidalnym i pulsofluidalnym

8.3.3.1. Zasada działania i zastosowanie

8.3.3.2. Dynamika i aerodynamika złoża wibracyjnego

8.3.3.3. Ruch ciepła i masy w złożu wibrowanym

8.3.3.4. Obliczanie suszarek ze złożem wibrowanym

8.3.3.5. Budowa suszarek ze złożem wibrowanym

8.3.4. Suszarki ze złożem fontannowym

8.3.4.1. Hydrodynamika warstwy fontannowej

8.3.4.2. Ruch ciepła i masy w złożu fontannowym

8.3.4.3. Suszenie past, roztworów i zawiesin w złożu fontannowym materiału inertnego

8.3.4.4. Suszarki ze złożem fontannowym i ich modyfikacje

8.3.4.5. Obliczanie suszarek strumieniowo-fontannowych

8.3.5. Suszarki strumieniowe

8.3.5.1. Wprowadzenie

8.3.5.2. Zasada działania i zastosowanie suszarek pneumatycznych

8.3.5.3. Ruch ciepła i masy w suszarkach pneumatycznych

8.3.5.4. Obliczanie suszarek pneumatycznych

8.3.5.5. Konstrukcje suszarek strumieniowych

8.3.6. Suszarki rozpryskowe

8.3.6.1. Zasada działania i zastosowanie

8.3.6.2. Metody rozpylania materiałów

8.3.6.3. Konstrukcje komór suszarek rozpryskowych

8.3.6.4. Wpływ różnych parametrów na jakość produktu i koszt procesu

8.3.6.5. Doświadczalne suszarki rozpryskowe

8.3.6.6. Obliczanie suszarek rozpryskowych

8.3.6.7. Schematy instalacji do suszenia rozpryskowego

8.3.6.8. Niektóre nowsze zastosowania suszarek rozpryskowych

8.3.6.9. Kierunki dalszego rozwoju suszenia rozpryskowego

Literatura do rozdz.8.

 

Rozdział 9.Suszenie kontaktowe

 

9.1. Wprowadzenie

9.2. Suszarki walcowe

9.3. Suszarki okresowe z mieszadłem (atmosferyczne i próżniowe)

9.4. Suszarki kontaktowe talerzowe (grabkowe)

9.5. Obliczanie suszarek kontaktowych

Literatura do rozdz.9.

 

Rozdział 10.Suszenie pod wpływem pola energetycznego

 

10.1. Wprowadzenie

10.2. Suszenie promieniowaniem (radiacyjne)

10.2.1. Wiadomości ogólne

10.2.2. Źródła promieniowania

10.2.3. Suszarki radiacyjne

10.2.4. Obliczanie suszarek radiacyjnych

10.3. Suszenie dielektryczne

10.3.1. Mechanizm wydzielania ciepła w materiałach suszonych

10.3.2. Własności materiałów wilgotnych w polu elektromagnetycznym

10.3.3. Kinetyka suszenia

10.3.4. Suszarki dielektryczne

10.3.5. Doświadczalne suszarki dielektryczne

10.3.6. Obliczanie suszarek dielektrycznych

10.4. Suszenie w polu akustycznym

Literatura do rozdz. 10

 

Rozdział 11.Inne metody suszenia

 

11.1. Suszenie sublimacyjne

11.2. Suszenie ewaporacyjne

11.3. Suszenie przez wypieranie wody (displacement drying)

Literatura do rozdz.11.

 

Rozdział 12. Dobór suszarki, zagadnienia energetyczne i bezpieczeństwo pracy suszarek

 

12.1. Dobór suszarki

12.1.1. Rozważanie wstępne – metoda postępowania

12.1.2. Własności materiału jako obiektu suszenia w aspekcie doboru suszarki

12.1.3. Wybór metody suszenia i typy aparatu

12.1.4. Badania laboratoryjne i powiększenie skali

12.2. Przygotowanie materiału do suszenia

12.3. Niebezpieczeństwo wybuchu i zapłonu

12.4. Zagadnienia energetyczne

12.4.1. Uwagi wstępne

12.4.2. Optymalne warunki suszenia konwekcyjnego

12.4.3. Konwencjonalne metody odzysku ciepła

12.4.4. Zastosowanie pomp ciepła w suszeniu

Literatura do rozdz.12.

 

Tablice pomocnicze

 

Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl