RUCH CIEPŁA I WYMIENNIKI

RUCH CIEPŁA I WYMIENNIKI

Tadeusz Hobler

 

WNT, 1979 r.

774 str.

 


SPIS TREŚCI

 

Rozdział pierwszy
Wprowadzenie ogólne


1. Rodzaje ruchu ciepła i podstawowe definicje
Przewodzenie ciepła
Konwekcja i wnikanie ciepła
Promieniowanie
Przenikanie ciepła
2. Parametry opisujące własności czynnika
Współczynnik przewodzenia ciepła A
a. Gazy
b. Ciecze
c. Ciała stałe
d. Materiały usypane
Lepkość
a. Gazy
b. Ciecze
Inne parametry
a. Gęstość Q
b. Ciepło właściwe
c. Ciepło parowania
Literatura

 

Rozdział drugi
Ruch ciepła przez przewodzenie


1. Przewodzenie ustalone
Omówienie ogólne
Przypadki szczególne przewodzenia ciepła
a. Układ wielowarstwowy płaski
b. Układ jednowarstwowy o zmiennym przekroju
Rura
Ściana kulista
Narożnik
Ściana dowolna, metoda graficzna
Ściana dowolna, metoda relaksacji
c. Układ wielowarstwowy o zmiennym przekroju
Przypadki szczególne przenikania ciepła
a. Układ wielowarstwowy płaski
b. Układ wielowarstwowy o zmiennym przekroju
Wyznaczanie strat cieplnych
Zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła
Wyznaczanie temperatur warstw układu
2. Izolacja cieplna
Omówienie ogólne

Zewnętrzna temperatura izolacji
Średnica krytyczna
Ekonomiczna grubość izolacji

3. Przewodzenie ustalone przy istnieniu wewnętrznych źródeł ciepła
Omówienie ogólne
Przypadki szczególne
a. Płyta płaska
b. Walec
c. Cylinder chłodzony od zewnątrz i wewnątrz
d. Ciało chłodzone systemem rur chłodzących lub kanałów
e. Źródła ciepła w półnieskończonym ośrodku
4. Przewodzenie nieustalone
Omówienie ogólne
Analiza matematyczna charakterystycznych przypadków
a. Płyta nieskończona, warunki brzegowe typu a
b. Płyta nieskończona, warunki brzegowe typu c
c. Walec nieskończony, warunki brzegowe typu c
d. Kula, warunki brzegowe typu c
Metody robocze
Metoda graficzna
Literatura

 

Rozdział trzeci
Ruch ciepła przez wnikanie


1. Omówienie ogólne
Konwekcja
Przepływ uwarstwiony (łaminarny) i burzliwy (turbulentny)
Ruch ciepła a przepływ czynnika
Teoria podobieństwa (teoria modeli)
Analiza wymiarowa
Ważniejsze przypadki wnikania ciepła
A. Przepływ wymuszony
2. Wnikanie ciepła przy przepływie wymuszonym burzliwym
Omówienie ogólne
Przypadki szczególne
Upraszczające przekształcenia wzorów
Przypadki specjalne
a. Wnikanie ciepła do (od) powierzchni żebrowanej
b. Wnikanie ciepła do powierzchni płaskich
c. Wnikanie ciepła do powierzchni rur o przekroju nie kołowym
d. Wnikanie ciepła do powierzchni rur o zmiennym przekroju
e. Wnikanie ciepła w mieszalnikach
f. Wnikanie ciepła przy przepływie materiału sypkiego
3. Wnikanie ciepła przy przepływie wymuszonym uwarstwionym
4. Wnikanie ciepła w strefie przejściowej między przepływem uwarstwionym i burzliwym
B. Przepływ niewymuszony
5. Wnikanie ciepła przy spływie cieczy grawitacyjnym i burzliwym po ścianie . .
6. Wnikanie ciepła przy spływie cieczy grawitacyjnym uwarstwionym po ścianie .
7. Opór cieplny przy spływie grawitacyjnym cieczy po ścianie
8. Wnikanie ciepła przy spływie grawitacyjnym skroplin (kondensacja czyli skraplanie)
Obecność gazu obojętnego
Skraplanie mieszaniny par
Upraszczające przekształcenia wzorów
Kondensacja perlista (kropelkowa)
9. Wnikanie ciepła przy przepływie swobodnym (konwekcja naturalna)
Równania uproszczone
10. Wnikanie ciepła w przepływie swobodnym wrzenia (odparowanie)
Obciążenia krytyczne
Mechanizm wnikania ciepła
Współczynnik wnikania ciepła a
C. Przepływ mieszany
11. Wnikanie ciepła w przepływie wymuszonym i niewymuszonym
a. Przepływ uwarstwiony z prądami termicznymi
b. Przepływ cieczy z towarzyszącym barbotażem
D. Uwagi końcowe
12. Klasyfikacja równań wnikania ciepła i uogólnienia
Niejednolita budowa równań wnikania ciepła
Znaczenie wielkości $z
Wnioski
13. Uwzględnienie wpływów ubocznych
Wpływ krzywizny drogi przepływu
Wpływ zaburzeń przepływu przy wlocie do rury w przepływie wymuszonym
Wpływ działania przegród i ich nieszczelności
a. Przegrody segmentowe
b. Przegrody współśrodkowe
Dobór wolnych przekrojów w przegrodach
c. Przegrody sitowe i siatkowe
Wpływ zanieczyszczenia powierzchni
Wpływ promieniowania
14. Dyfuzja pędu i ciepła, równania różniczkowe i podobieństwo
Równanie hydrodynamiczne ruchu płynu
Równanie ruchu ciepła
Podobieństwo
Literatura

Upraszczające przekształcenia wzorów


Przypadki specjalne
a. Wnikanie ciepła do (od) powierzchni żebrowanej
b. Wnikanie ciepła do powierzchni płaskich
c. Wnikanie ciepła do powierzchni rur o przekroju nie kołowym
d. Wnikanie ciepła do powierzchni rur o zmiennym przekroju
e. Wnikanie ciepła w mieszalnikach
f. Wnikanie ciepła przy przepływie materiału sypkiego
3. Wnikanie ciepła przy przepływie wymuszonym uwarstwionym
4. Wnikanie ciepła w strefie przejściowej między przepływem uwarstwionym i burzliwym
5. B. Przepływ niewymuszony
5. Wnikanie ciepła przy spływie cieczy grawitacyjnym i burzliwym po ścianie
6. Wnikanie ciepła przy spływie cieczy grawitacyjnym uwarstwionym po ścianie
7. Opór cieplny przy spływie grawitacyjnym cieczy po ścianie
8. Wnikanie ciepła przy spływie grawitacyjnym skroplin (kondensacja czyli skraplanie)
Obecność gazu obojętnego
Skraplanie mieszaniny par
Upraszczające przekształcenia wzorów
Kondensacja perlista (kropelkowa)
9. Wnikanie ciepła przy przepływie swobodnym (konwekcja naturalna)
Równania uproszczone
10. Wnikanie ciepła w przepływie swobodnym wrzenia (odparowanie)
Obciążenia krytyczne
Mechanizm wnikania ciepła
Współczynnik wnikania ciepła
C. Przepływ mieszany
11. Wnikanie ciepła w przepływie wymuszonym i niewymuszonym
a. Przepływ uwarstwiony z prądami termicznymi
b. Przepływ cieczy z towarzyszącym barbotażem
D. Uwagi końcowe
12. Klasyfikacja równań wnikania ciepła i uogólnienia
Niejednolita budowa równań wnikania ciepła
Znaczenie wielkości
Wnioski
13. Uwzględnienie wpływów ubocznych
Wpływ krzywizny drogi przepływu
Wpływ zaburzeń przepływu przy wlocie do rury w przepływie wymuszonym
Wpływ działania przegród i ich nieszczelności
a. Przegrody segmentowe
b. Przegrody współśrodkowe
Dobór wolnych przekrojów w przegrodach
c. Przegrody sitowe i siatkowe
Wpływ zanieczyszczenia powierzchni
Wpływ promieniowania
14. Dyfuzja pędu i ciepła, równania różniczkowe i podobieństwo
Równanie hydrodynamiczne ruchu płynu
Równanie ruchu ciepła
Podobieństwo
Literatura

 

Rozdział czwarty
Metody analityczne badania wnikania ciepła


1. Omówienie ogólne
2. Rozkład prędkości w przepływie idealnie uwarstwionym przez rurę
3. Analiza wnikania ciepła w przepływie uwarstwionym przez rurę
4. Grubość warstwy cieczy spływającej po ścianie
5. Analiza wnikania ciepła przy laminarnym spływie - skroplin po ścianie (kondensacja)
a. Ściana pionowa
b. Rura pozioma
6. Grubość warstwy przy przepływie swobodnym uwarstwionym (konwekcja naturalna)
7. Analiza wnikania ciepła w uwarstwionym przepływie swobodnym (konwekcja naturalna)
8. Grubość warstwy przyściennej przy przepływie burzliwym przez rurę
9. Analiza wnikania ciepła w przepływie burzliwym przez rurę
a. Analogia Reynoldsa
b. Analogia Prandtla
c. Analogia Karmana
d. Analogia Colburna
10. Analogia wnikania ciepła i masy
Literatura

 

Rozdział piąty
Ruch ciepła przez równoczesne wnikanie ciepła i dyfuzję masy


1. Omówienie ogólne
2. Mieszaniny nasycone
Zależność między współczynnikami wnikania ciepła i masy
Zależność między siłą napędową AT a Ax.A w mieszaninach nasyconych powietrza i pary
Równania ogólne wymiany ciepła i masy dla nasyconych mieszanin powietrza i pary
3. Skraplanie pary z mieszaniny nasyconej w aparatach rurkowych
4. Skraplanie pary z mieszaniny nasyconej w wymiennikach bezprzeponowych
Zastosowanie do obliczeń siły napędowej AT
Zastosowanie do obliczeń siły napędowej
5. Nasycanie gazu parą w skruberach
6. Średnia siła napędowa
Siła napędowa Atm
Siła napędowa ArcAl
7. Mieszaniny nienasycone
8. Przypadki adiabatycznego nasycania
Bilans cieplny i temperatura równowagi
Przebieg procesu adiabatycznego nasycania
Temperatura równowagi a droga procesu
9. Odparowanie rozpylanych cieczy
Omówienie ogólne
Współczynniki wnikania ciepła i masy
Powierzchnia czynna wymiany ciepła i masy
10. Chłodzenie mieszaniny nienasyconej dużą ilości, cieczy o dowolnej temperaturze
Literatura

 

 

Rozdział szósty
Ruch ciepła przez promieniowanie


1. Omówienie ogólne
Prawo Lamberta
Prawo Plancka
Prawo Stefana-Boltzmanna
Prawo Kirchhoffa
2. Wymiana ciepła przez promieniowanie między ciałami stałymi
Dwie płyty równoległe
Jedna powierzchnia tworząca powierzchnię zamkniętą dokoła drugiej.
Obie powierzchnie tworzą jedną powierzchnię zamkniętą
Dwie powierzchnie dowolnie ustawione
Znaczenie ekranów
Promieniowanie słoneczne i ziemskie
3. Promieniowanie gazów
4. Promieniowanie świecącego płomienia (paleniska)
5. Wymiana ciepła przez promieniowanie i równoczesne wnikanie
Literatura


Rozdział siódmy
Obliczanie wymienników i zagadnienia z tym związane


1. Aparaty do wymiany ciepła
2. Średni spadek temperatury
Przeciw prąd i współprąd
Prąd mieszany
3. Rozkład temperatury czynników i ściany
Temperatury czynników
Temperatura ścianki
4. Obliczanie przeponowych wymienników ciepła
5. Obliczanie wymienników o elementach ożebrowanych
6. Niektóre częściej spotykane przypadki nieustalonej wymiany ciepła
a. Ogrzewanie (chłodzenie) przy stałej temperaturze czynnika grzejnego (chłodzącego)
b. Ogrzewanie (chłodzenie) przy zmiennej temperaturze czynnika grzejnego (chłodzącego)
c. Ogrzewanie (chłodzenie) pośrednie w osobnym wymienniku przy stałej temperaturze czynnika grzejnego (chłodzącego)
d. Ogrzewanie warstwy materiału ziarnistego
7. Opory przepływu
Opór przepływu ustalonego w przewodzie
Opór miejscowy
Literatura


Rozdział ósmy
Wskaźniki projektowe


1. Wybór typu konstrukcyjnego wymiennika przeponowego
Właściwości czynników
a. Zanieczyszczenia
b. Obecność gazu szkodliwego, kondensat
c. Korozja
Natężenie przepływu
Ciśnienie robocze
Temperatury robocze
Konstrukcje specjalne
Koszt wykonania
2. Aparaty o ogrzewanych ścianach
Aparaty o podwójnej ścianie
Aparaty o dwóch ścianach łączonych ze sobą
Aparaty o ścianach rurowanych
3. Ważniejsze szczegóły konstrukcyjne
Kompensacja wydłużeń cieplnych
Rurki i ich mocowanie W płytach sitowych
Rozmieszczenie rurek w płycie sitowej
Króćce
Przegrody
Szczegóły konstrukcji płyty sitowej
Płaszcz
Spawanie płaszcza i dennicy
Kolana i łączniki wymienników bateryjnych
4. Obliczenia wytrzymałościowe
Omówienie ogólne
Uwzględnienie temperatury materiału w obliczeniu wytrzymałościowym
Literatura


Dodatek

 

Oznaczenia i wymiary najważniejszych wielkości.
Tablice pomocnicze

Literatura uzupełniająca do całości pracy
Skorowidz rzeczowy

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl