NOWY APARAT WYPARNY

NOWY APARAT WYPARNY

R. J. LEWIN

 

PWT, Warszawa 1960 r., wyd. I
180 str.

 

W niniejszej książce podano teoretyczne podstawy i zasady bu­dowy wyparki nowego typu z zewnętrzną przestrzenią wrzenia i z dużą prędkością roztworu w rurkach grzejnych (2—3 m/sek) przy obiegu swobodnym. Aparaty te służą przede wszystkim do odparowywania stężonych, lepkich, nasyconych i krystalizujących roztworów.

Podano również wyniki prób tych aparatów w warunkach przemysłowych. Książka przeznaczona jest dla inżynierów zatrudnionych w pro­dukcji we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego i prze­mysłów pokrewnych oraz dla projektantów i konstruktorów ma­szyn i aparatów dla przemysłu chemicznego. Książka może być również pomocna dla słuchaczy wyższych uczelni wydziałów che­micznych, technologii rolno-spożywczej i mechaniczno-konstrukcyjnych.

 

 

SPIS TREŚCI


Przedmowa


Rozdział I. Podstawowe wiadomości z teorii i konstrukcji wyparek przemy­słowych


Proces odparowywania
Wydajność wyparki
Wymiana ciepła w wyparkach
Wewnętrzne straty różnicy temperatur i użyteczna (robocza) różnica temperatur w wyparkach
Konsrukcja wyparek


Rozdział II. Teoretyczne podstawy zjawiska krążenia cieczy w aparatach wyparnych


Uwagi ogólne
Określenie ciśnienia napędowego powodującego krążenie roztworu

Określenie rozkładu ciśnienia napędowego w procesie swobodnego krą­żenia
Określenie prędkości krążenia cieczy


Rozdział III.
Wyprowadzenie zasadniczych równań krążenia cieczy na podsta­wie względnej prędkości pary


Ogólne omówienie zagadnienia

Określenie siły wyporu, siły oporu i prędkości wypierania pęcherzyka pary
Wpływ ścianek na prędkość wypierania pęcherzyka pary
Określenie ciśnienia napędowego na podstawie względnej prędkości pary w rurkach grzejnych
Określenie strat ciśnienia napędowego na podstawie prędkości względ­nej pęcherzyków pary 
Określenie prędkości obiegu na podstawie względnej prędkości pary


Rozdział IV. Doświadczalne sprawdzenie zasadniczych równań obiegu cieczy


Opis urządzenia doświadczalnego i wyniki obserwacji

Obliczenia


Rozdział V. Ocena przydatności wyparek stosowanych w przemyśle do odpa­rowywania roztworów nasyconych, lepkich i krystalizujących


Rozdział VI. Zasady konstrukcji aparatów z obiegiem swobodnym do odparo­wywania roztworów stężonych

 

Zasada działania aparatu

Nieodzowna wysokość słupa roztworu nad rurkami grzejnymi
Wysokość warstwy wrzącej
Ciśnienie napędowe wywołane warstwą wrzącą
Zasadniczy schemat aparatu do odparowywania roztworów krystali­zujących
Określenie wysokości warstwy wrzącej metodą różnic skończonych


Rozdział VII. Doświadczalne sprawdzenie głównych zasad przyjętych za pod­stawę opracowania wyparki nowej konstrukcji


Opis urządzenia doświadczalnego
Cel i metodyka doświadczeń
Uruchomienie urządzenia doświadczalnego
Określenie teoretycznej wysokości warstwy wrzącej w urządzeniu do­świadczalnym
Określenie rzeczywistej wysokości warstwy wrzącej
Doświadczalne sprawdzenie względnej prędkości pary


Rozdział VIII. Wypróbowanie aparatu półtechnicznego nowego typu przy uży­ciu wody i roztworów soli


Opis aparatu póltechnicznego
Obliczenie prędkości obiegu w aparacie póltechnicznym
Metodyka badania aparatu póltechnicznego
Doświadczenia przy odparowywaniu wody
Doświadczenia nad odparowywaniem nasyconych roztworów soli ku­chennej
Doświadczenia przy odparowywaniu nasyconego roztworu siarczanu sodowego


Rozdział IX. Przemysłowe wyparki nowego typu, wprowadzone do produkcji


Wypróbowanie wyparki nowej konstrukcji przy odparowywaniu nasy­conych roztworów ałunów
Przebudowa aparatu systemu Roberta
Opis rekonstruowanego aparatu
Eksploatacja aparatu o powierzchni grzejnej 4,3 m2 w warunkach prze­mysłowych
Wypróbowanie aparatu nowego typu, o powierzchni grzejnej 13,2 m2 w warunkach przemysłowych


Rozdział X. Projektowanie, obliczanie i konstrukcja aparatów o dużej po­wierzchni grzejnej


Przybliżone wzory do obliczeń obiegu cieczy
Wydajność wyparek. Współczynnik przenikania ciepła 
Przykład obliczenia wyparki typu R. J. Lewina


Załącznik


Literatura

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl