Rozpuszczalnik nitro

Denaturat

 

Spirytus denaturowany

 

Skład: alkohol etylowy, środek skażający AT-80, fiolet krystaliczny jako barwnik

 

Nr CAS : 64-17-5

Nr ONZ: 1170

Nr EINECS: 2005786

Nr indeksowy: 603-002-00-5

Klasyfikacja substancji

Znaki ostrzegawcze:

F – substancja wysoce łatwopalna

Określenia zagrożenia (R):

11 – substancja wysoce łatwopalna

Określenia dotyczące prawidłowego postępowania (S):

2 – przechowywać poza zasięgiem dzieci

7 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

16 – nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia – nie palić tytoniu

 

Właściwości fizykochemiczne

 

Postać fizyczna: ciecz

Barwa: fioletowa

Temperatura wrzenia: ok. 78°C

Temperatura krzepnięcia: -114,5°C

Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:

Nieograniczona rozpuszczalność w wodzie, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.

Gęstość: ok. 0.78 g/cm3 (temp. 20°C)

Temperatura zapłonu: 12°C

Temperatura samozapłonu: 425°C

 

Stabilność i reaktywność

 

Produkty spalania: dwutlenek węgla, woda.

Niebezpiecznie reaguje z: kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami (srebra, potasu, nitrozylu, chlorylu, uranylu), sześciofluorkiem uranu, trójtlenkiem chromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem potasu, nadtlenkiem sodu, potasem, chlorkiem acetylu.

 

Informacje toksykologiczne

 

Substancja nie umieszczona w wykazach A i B MZiOS.

Substancja umieszczona w załączniku 2 do rozporządzenia MZiOS z dn. 21 sierpnia 1997 r.

Substancja nie umieszczona w wykazach czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi (wg rozporządzenia MZiOS z 11 września 1996 r.).

Substancja nie oceniana pod względem działania rakotwórczego przez IARC.

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pary w bardzo dużych stężeniach oraz ciekły alkohol etylowy (drogą pokarmową) wywołują: bóle i zawroty głowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchów. Drogą pokarmową w dużej dawce powoduje ograniczenie świadomości i utratę przytomności, zaburzenia oddechu, czynności serca: tachykardię, spadek lub

zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, arytmię, migotanie komór, zatrzymanie akcji serca; dawka śmiertelna wynosi 5-8 g/kg masy ciała (350-500 ml etanolu). Skażenie oczu ciekłym etanolem wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek.

Objawy zatrucia przewlekłego: powtarzane narażenie na pary etanolu może powodować uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.

Nadużywanie powoduje uzależnienie.

 

Postępowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie.

Niszczenie opakowań: zgodne z rozporządzeniem o usuwaniu odpadów.

Opakowania wielokrotnego użycia, po odkażeniu, mogą być dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja materiału:

RID: kl. 3, Im 301, p. 3b

ADR: kl. 3, Im 2301, p. 3b

transport morski: kl. 3.2, IMDG kod – 3219

Oznakowanie opakowań transportowych:

Napis: UN 1170

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl