Tryb 1

 

Wariant 1

 

Aby wypeni t rol niezbdnym jest posiadanie rda a najlepiej kilku rde jakiego wybranego rozpuszczalnika i mie dla niego rynek zbytu.

aden uytkownik rozpuszczalnika nie chce dostarcza zuytego rozpuszczalnika recyklerowi i jeli tylko bdzie mie tak moliwo nie bdzie tego robi.

Std, jeli to moliwe, potrzeba posiadania wielu dostawcw.

Recykler bdzie musia zagwarantowa cakowity odzysk dostawy zuytego rozpuszczalnika ale nie moe by pewny rezultatw w kadym przypadku.

Dla taszych rozpuszczalnikw szukanie zbytu pord maych uytkownikw rozpuszczalnikw nie ma wikszego sensu gdy ich oszczdno kosztw na uzyciu odzyskanego rozpuszczalnika zamiast nowego bdzie maa i dlatego nie usprawiedliwia jakiegokolwiek ryzyka jakie musieliby w takim przypadku podj. Recykler powinien poszuka jednego lub dwch znaczcych uytkownikw dla ktrych zakup po cenie 70-80% czystego rozpuszczalnika bdzie warty zachodu.

Wyniki analizy odzyskanego rozpuszczalnika zwykle nie bd tak dobre jak czystego ale skad powinien by dopasowany tak by usatysfakcjonowa oczekiwania klienta i powinny by spjne. By to osign, bardzo podany jest spory zapas rozpuszczalnika do przerobu, ktry bdzie koem zamachowym tego ukadu. Odpowiedni zapas utwierdzi take potencjalnych klientw w tym, e mog na czas kontraktu otrzymywa odzyskany rozpuszczalnik o ustalonym skadzie.

Wskazane jest, jak tylko zapadnie decyzja stania si dugoterminowym dostawc np. odzyskanego acetonu, by przeznaczy znaczn cz przestrzeni magazynowej nie tylko na rutynowe dostawy surowca ale take na nieoczekiwane dostawy pokanych iloci pochodzcych z przypadkowych zanieczyszcze lub oprnie ukadu wyczanej instalacji lub wymiany rozpuszczalnika. Istniej take potencjalne rynki takie jak pynu do chodnic i odszraniaczy szyb samochodowych, ktre wykazuj bardzo du sezonowo sprzeday i dla ktrych strategia "duego zbiornika" jest bardzo odpowiednia.

 

Koszt skadowania duego zapasu uywanych rozpuszczalnikw, w przeciwiestwie do wikszoci innego przemysu, nie jest duy.

W przypadku taszych i bardziej zanieczyszczonych rozpuszczalnikw recykler otrzyma zapat za zabranie zuytego materiau a duy zapas surowca do przerbki poprawi bilans na jego rachunku bankowym. Koszt wynajcia zbiornikw, jak tylko ustali si polityk gospodarowania duymi zbiornikami, nie zmienia si niezalenie od tego czy jest on peny czy pusty.

Innym poytkiem ze stosowania polityki "duych zbiornikw" jest to, i pozwala recyklerowi na wykorzystanie wasnych mocy przerobowych wtedy, kiedy jest mu to na rk ni kiedy (w Wariantie 2 postpowania) waciciel rozpuszczalnika mgby zada wykonania odzysku pasujcego do jego wasnego harmonogramu.

Wskutek zmian zachodzcymi obecnie w przemyle paliw wglowodorowych istnieje dua liczna nieuywanych zbiornikw i skadw i chocia mog one wymaga pewnych zmian by przystosowa je do przechowywania s one naprawd dobr okazj ofertow skierowan do przemysu odzyskiwania rozpuszczalnikw. Relacje z najwaniejszymi, podstawowymi producentami rozpuszczalnikw, ktre s oferowane do odsprzeday mog by bardzo trudne, jeli partie "taniego" surowca pojawiaj si na rynku i czsto osabiaj ceny rynkowe nieproporcjonalnie do iloci jaka si pojawia. Poniewa gwni producenci s czsto rdem przypadkowo zanieczyszczonego produktu i na podstawie zalece praktyki bezpiecznej pracy (by chroni dobre imi rozpuszczalnikw ktre produkuj) wane jest by utrzymywa wzajemne zaufanie i dobre kontakty z nimi. Najwaniejsi producenci czsto zasugeruj punkty sprzeday detalicznej, ktre mog przyj produkt o niszej specyfikacji i mog usun partie takiego towaru z rynku.

Poniewa nie mona pozwoli by nagromadzenie zapasw przecigao si w nieskoczono, rozpuszczalniki przerabiane w Wariantie 1 musz by zuywane a nie tylko zwracane do recyklera do dalszego recyklingu. Zastosowanie rozpuszczalnikw w farbach, powokach, spryskiwaczach do szyb itp. gdzie ich uycie wie si z ich wyparowaniem jest przyczyn spadku ich iloci i w ten sposb najprawdopodobniej ogranicza Wariant 1 dziaania.

 

.........

 

 

Wariant 2

 

Dziaanie jako "pralnia" polega na zwracaniu klientowi jego wasnego rozpuszczalnika po jego przywrceniu do stanu ponownej uywalnoci. Dlatego nie ma tu jakiego oglnego zbiornika na rozpuszczalniki i na kadym etapie manipulacji i oczyszczania niezbdna jest segregacja. Komercyjny recykler musi dostarczy lepsz obsug ni uytkownicy sami mog sobie wykona we wasnym zakadzie i moe by to z nastpujcych powodw:

 

1       Wiedza technologiczna. Podczas gdy szybkie proste oddestylowanie ze wsadu moe zosta wykonane przy minimalnym nakadzie pracy operacyjnej (powiedzmy dnia roboczego jednej osoby) w maym zakadzie, trudniejszy rozdzia w zoonej instalacji moe wymaga wykwalifikowanej siy roboczej, specjalisty od odzyskiwania posiadajcego odpowiedni.

2       Koszty kapitaowe. Na wczesnych etapach nowego procesu wydajno rozpuszczalnika moe by duo mniejsza ni projektowana zdolno produkcyjna zakadu. Odzyskiwanie rozpuszczalnika jest typow czynnoci, ktr mona zakontraktowa z zewntrznym podwykonawc do czasu ustawienia sprztu na poziomie zaoonej wydajnoci odzysku.

3       Zaoga. W fazie budowy i przekazywania nowego procesu zarwno ekipa wykonawcza jak i nadzr s w peni obcieni. Pracownicy recyklera dostarczaj dodatkowej pomocy w tym etapie.

4       Bezpieczestwo. Destylacja rozpuszczalnikw wie si z bezpiecznym manipulowaniem wielkimi ilociami lotnych oparw, ktre mog by trujce, wybuchowe, atwopalne albo posiada silny zapach. Niektre zakady mog nie by w stanie poradzi sobie z takim materiaem w sposb zadowalajcy i mog mie trudnoci z uzyskaniem pozwolenia na lokalizacj.

5       Sprzt. O ile recykler rozpuszczalnikw nie posiada w zasigu rki technologii wymaganych w swojej dziedzinie nie moe oczekiwa e utrzyma si w biznesie w duszej perspektywie. Jeli nada za rozwojem powinien by w stanie zaproponowa lepsz obsug techniczn jako specjalista ni pozwalaj na to moliwoci w miejscu pochodzenia zuytych rozpuszczalnikw.

6       Dysponowanie rozpuszczalnikiem. Na wczesnych etapach stosowania rozpuszczalnikw pomocne jest stosowanie czystego (nie uywanego) rozpuszczalnika gdy wyklucza to moliwe rda kopotw.

Jak tylko proces zostanie sprawdzony, odzyskany rozpuszczalnik moe zosta wprowadzony a w tym samym czasie mona skorygowa jego wymagan specyfikacj. Tylko na tym etapie jest moliwe upewnienie si, e zakad odzysku rozpuszczalnikw jest zaprojektowany zgodnie ze specyfikacj jego waciciela (operatora, uytkownika).

7       Ekonomika. Wariant 1 dziaania wymaga punktu sprzeday detalicznej odzyskanych rozpuszczalnikw. Niektre z nich, jak acetonitryl (ACN), nie maj praktycznie rynku zbytu poza produktem najwyszej czystoci i oczyszczanie jest jedyn alternatyw dla spalania w spalarni lub piecu do wypalania.

 

Dziaajcy komercyjnie recykler moe na pocztkowym etapie przedsiwzicia oferowa usugi w Wariantie 1 a nastpnie przej do Wariantu 2 gdy bdzie na to gotowy.

 

        Poniej znajduje si zestawienie czynnikw niekorzystnych wzgldem wczeniej wymienionych, jakim musi stawi czoa dziaajcy na rynku recykler.

 

1 Koszt transportu midzy nim a uytkownikiem.

2 Klient traci bezporedni nadzr nad przechowywaniem i odzyskiem. Regularne inspekcje ze strony klienta s niezbdne w kadych okolicznociach.

3       Kapita obrotowy. Zwaywszy na fakt, e zawarto 100m3 (lub wikszego) zbiornika ze stali nierdzewnej ma prawdopodobnie wiksz warto ni sam zbiornik, koszt kapitay obrotowego staje si wany. Recykling rozpuszczalnika na miejscu jego stosowania zwykle bdzie przeprowadzany na przeznaczonej do tego kolumnie i dlatego moe by prowadzony przy jego minimalnym zapasie magazynowym. W rzeczywistoci operacja recyklingu moe zosta zintegrowana z procesem produkcyjnym. Komercyjny recykler bdzie chcia zgromadzi zapas nie oczyszczonego rozpuszczalnika zanim rozpocznie operacj jego rozdziau. Posiadacz zuytego rozpuszczalnika jest zawsze naraony na due straty jeli bdzie musia zaprzesta procesu jego stosowania.

4       Rotacja. Przetwrcy rzadko decyduj si na powicenie jednej z kolumn destylacyjnych na jeden rodzaj destylatu i bd chcieli dziaa na dugich cyklach aby uzyska najlepszy podzia midzy dochodami a czyszczeniem, okresem wyczenia i rozruchu. Wiele mona zrobi by skrci czas rotacji, co zawiera nie tylko czas pracy zakadu ale i rekalibracj chromatografw GC i innego sprztu laboratoryjnego. W najlepszym przypadku rzadko udaje si by przerwa pomidzy zakoczeniem jednego a pen produkcj nastpnego biegu nie przekraczaa 24 godzin.

 

Z powodu rnego podejcia wacicieli rozpuszczalnikw, ktrzy chc utrzymywa niskie zapasy magazynowe i czst lecz krtk recyklacj oraz recyklera podajcego efektywnych, dugo trwajcych zlece, powstaje tutaj rdo napi jeli obie strony nie uzgodni parafujc kontrakt jaki schemat dziaania ma by zastosowany.

Zupenie inne podejcie do recyklingu jakie rzadko moe si pojawi ma miejsce gdy zanieczyszczony zostanie adunek statku. Najczstszym zanieczyszczeniem jest woda uyta albo do czyszczenia komr po poprzednim adunku albo na skutek pomyki podczas manipulacji. Czasem wielko zanieczyszczenia jest na tyle maa, e cay adunek moe zosta sprzedany mniej wymagajcemu klientowi jak przy normalnej specyfikacji, np. woda w octanie winylu stosowanym do farb emulsyjnych. W innych przypadkach moliwe jest usunicie wody przez przepuszczenie zawartoci nabrzenego zbiornika przez sita molekularne lub zoe jonowymienne.

Pomimo tego, e takie zanieczyszczenia s nieczste, mog by bardzo intratne dla recyklera rozpuszczalnikw gdy adunek rzadko moe by zwrcony do wytwrcy bez dodatkowych konsekwencji. Moe to jednak by przykad na najwiksze pojedyncze zapotrzebowanie na kapita obrotowy gdy typowa wielko adunku mieci si midzy 500 a 1000 ton.

 

.........

 

 

 

Wariant 3

 

 

Podczas gdy w przemyle farmaceutycznym ponowne wykorzystanie rozpuszczalnika regenerowanego poprzez oczyszczenie selektywnie od pozostaych jest jedynym wyjciem, do zastosowa o mniejszych wymaganiach, typowych dla czyszczenia i odtuszczania w inynierii mechanicznej, istnieje moliwo tylko tymczasowego posiadania go przez uytkownika i zwrotu gdy zachodzi potrzeba jego oczyszczenia.

        Dobrym zastosowaniem dla recyklera jest uycie rozpuszczalnikw do czyszczenia rurocigw i zbiornikw, rozkadanie hydratu metanu i inne podobne nietypowe operacje, gdy umoliwiaj dostaw i odbir mieszanin do testw sprawnoci kolumn destylacyjnych.

Kady chlorowany rozpuszczalnik, ktry by uyty do odtuszczania i nie zosta utracony przez odparowanie moe by recyklowany pod warunkiem, e uytkownik nie zanieczyci go nieodwracalnie, np. mieszajc atwopalny cykloheksan z trichloroetylenem. DysWariantutorom trichloroetylenu w Szwecji prawo stawia wymg wiadczenia usugi recyklingu, zarwno w cysternach jak i beczkach, ktre s grupowane razem i corocznie odsyane drog morsk do recyklingu.

Dla rozpuszczalnikw chlorowanych (ktrych trudno si pozby) i trudnych w odzysku, moliwo zwrotu i recyklingu po stronie ich wytwrcw, szczeglnie jeli posiadaj wolne moce przerobowe w miar jak zuycie rozpuszczalnikw cigle spada, wydaje si coraz bardziej prawdopodobna.

.........

 

 

 

Wariant 4

 

 

Okoo 20 lat temu przyjo si zastosowanie piecw do wypalania cementu do niszczenia w sposb zadowalajcy dla rodowiska zuytych rozpuszczalnikw, chocia w tym samym czasie zaczto te wykorzystywa ich warto kaloryczn. W USA recyklerzy rozpuszczalnikw stali si naturalnym punktem skupu do wytwarzania odpowiednich mieszanek paliwowych i wczania do ich skadu pozostaoci jakie posiadali z recyklingu bardziej wartociowych rozpuszczalnikw. Produkcja cementu jest bardzo energochonna a nisko kosztowe paliwo atrakcyjne, szczeglnie starsze piece do wypalania wykorzystujce mokry proces zuywaj znacznie wicej ciepa ni zakady pracujce metod such.

       

Piece do wypalania posiadaj kilka pozytywnych cech:

 

* Temperatury pracy okoo 1400C, znacznie ponad 1000C w konwencjonalnych spalarniach mieci. Klinkier cementowy, produkt pieca do wypalania nie powstaje w niskich temperaturach wic nie ma obaw, e temperatura w piecu bdzie za niska.

* Dugi czas przebywania w tych temperaturach, okoo trzy razy duszy ni w spalarniach.

* Bardzo zasadowe rodowisko pozwalajce na tolerowanie maych iloci chloru, mimo e chlor, fluor, siarka i azot s niepodane.

* Standardem jest wyposaenie do usuwania pyu.

* Zuyte rozpuszczalniki pozwalaj na ekonomizacj zuycia wgla do 40% zakupionego paliwa, podczas gdy w tym samym czasie s czystszym paliwem ni wgiel.

 

Istniej ostre ograniczenia dotyczce metali, ktre mona zaakceptowa w paliwie ze zuytych rozpuszczalnikw i wymaga to wysokich standardw kontroli jakoci a take powinno skania do starannej selekcji na etapie projektu metali wprowadzanych do rozpuszczalnika w trakcie jego stosowania. Taka mieszanka paliw musi mie take wystarczajc wysok warto opaow. Na szczcie najtasze rozpuszczalniki, wglowodory aromatyczne i alifatyczne opaca si najmniej poddawa recyklingowi, a ponadto  maj najwysz kaloryczno. Oczywicie przed spaleniem naley  usuwa z nich wod w jak najwikszym stopniu.

Dla komercyjnego recyklera dziaanie jako wytwrca mieszanek paliwowych ma sens ekonomiczny, jednake ze wzgldu na skomplikowane prawo akcyzowe wymaga duego dowiadczenia.

Podczas gdy zoone mieszaniny musz by obrabiane w zakadzie, ktry moe oczyszcza gazy kominowe i dogbnie rozkada zoone i czsto nieznane pozostaoci, recykler moe czsto uy surowca, ktry jest lepszej jakoci ale nadal ma nisz cen ni paliwo takie jak gaz ziemny lub olej opaowy. Temperatura zaponu takich paliw rzadko przekracza temperatur pokojow a dobrze zaprojektowany ukad paleniska kota ogrzewania jest przez to istotny nie tylko ze wzgldu na ekonomi, ale rwnie na dynamik i mechanizm spalania mieszanin wieloskadnikowych zawierajcych czci nierozpuszczalne.

 

 

 

 

UWAGI

 

 

Powysze typy opisuj dziaania w ktre recykler rozpuszczalnika moe by zaangaowany, nastpnie sprbuj wskaza czynniki wpywajce na ich ekonomi.

Przy sprzeday regenerowanego mona si spodziewa osignicia 70-80% ceny wieego rozpuszczalnika. Koszt recyklingu, wyczajc z tego transport, bdzie lea typowo w zakresie 750-1500 PLN/t.

 

1       Skadowanie.

 

Dla Wariantu 1 dziaalnoci wymagane s wielkie zbiorniki, zwykle ze stali niskowglowej (czarnej) , do przechowywania surowca i produktu, w zakresie 200-1000m3 pojemnoci. Ich koszt mona oszacowa odpowiednio do podstawy iloci komercyjnie przerabianego surowca, gdy tej skali wielkoci zbiorniki powszechnie wynajmuj firmy oferujce zbiorniki magazynowe. Cena 12PLN/m3/miesic jest typowa dla zbiornikw ze stali mikkiej.

 

Dla Wariantu 2 funkcjonowania, gdzie trzeba zaj si rozdziaem wzgldnie maych iloci zuytego rozpuszczalnika i kiedy jest on dostarczany do recyklera w beczkach, przechowywanie zapewniaj cysterny ze stali nierdzewnej albo pojemnikach (kontenerach) ISO.

Mieszcz one 20-25m3 co odpowiada czsto objtoci wsadu kota aparatu destylacyjnego a koszt wynosi 100PLN/zbiornik/dzie (120-140/m3/miesic). Przewag ich jest to, e mog by przemieszczane w miejsce wykonania pracy minimalizujc w ten sposb wymagan ilo czyszcze rurocigw, na wag pomostow w celu zwaenia wielkoci zapasw surowca oraz do zakadu sprzeday i wyadunku

W kategorii liczby zbiornikw lub ich pojemnoci aden recykler nigdy nie dysponuje wystarczajc przestrzeni skadowania.

Nie jest niczym niezwykym niemono wykonania zlecenia z powodu braku wolnej pojemnoci zbiornika. Dlatego wane jest aby pobiera opat za ca objto zbiornika przydzielonego do jego adunku.

 

2      Destylacja. Zwykle koszt paliwa nie jest wystarczajco wysoki by usprawiedliwi jego osobn kategoryzacj i dlatego bdzie wliczany w godzinowy koszt destylacji.

        Poniewa zakady mog si znacznie rni pod wzgldem wielkoci, zoonoci, kosztw kapitaowych itp., trudno jest uoglnia na temat kosztw, jakie naley pobiera za skorzystanie z nich. Do celw ilustracyjnych liczb 500PLN/h mona stosowa jako koszty stae dla zakadu wytwarzajcego 1T/h.

 

3       Czyszczenie zakadu. Dla zespou cigego frakcjonowania o wielkoci przemysowej czas "tracony" pomidzy kolejnymi dziaaniami na czyszczenie zakadu, przestawianie ustawie sprztu laboratoryjnego, optymalizacj i stabilizacj warunkw pracy kolumny i szkolenie operatora jest znaczny i z ca pewnoci na wczesnym etapie funkcjonowania nie bdzie niczym dziwnym jeli czas ten bdzie siga 24 godziny. Na jednostk wsadu przestawienie do typowych zada oczyszczania zajmuje typowo do 6 godzin.

 

4      Inwestycje kapitaowe w zapasy. Wiele taszych rozpuszczalnikw obsugiwanych w Wariantie 1 bdzie przyjmowanych do magazynu za opat i dlatego znaczna przestrze (pojemno) magazynowa moe by korzystna dla przepywu gotwki. Dostawy przerabiane w wariancie 2 bd finansowane raczej przez ich wacicieli ni recyklera i dlatego zwykle bdzie typowo chcia zminimalizowa wielko zapasw znajdujcych si w instalacji rozdzielajcej. Dla wartociowych rozpuszczalnikw, takich jak pirydyna, tetrahydrofuran (THF) lub N-metylo-2-pirolidon (NMP) inwestycja rzdu od 500 000 do 1000 000 PLN odpowiadaaby przerobowi przez recyklera 25t miesicznie z wystarczajc iloci substancji poddawanej recyklingowi w ukadzie do zagwarantowania ochrony przeciw awariom lub innym sytuacjom.

Wad duego zapasu drogiego rozpuszczalnika jest to, e jeli proces zostanie zaniechany lub jego rozpuszczalnik zmieniony, pozbycie si go w Wariantie 1 staje si, w najlepszym przypadku, kosztowne.

 

5      Utylizacja pozostaoci. Zalenie od tego, czy operacja recyklingu ma na celu usunicie wody z rozpuszczalnika, usunicie pozostaoci lub rozdzia dwch lub wicej rozpuszczalnikw, zawsze bd pojawiay si resztki ktrych naley si pozby. Wariant 4 odgrywa wartociow rol w pozbyciu si niskim kosztem pozostaoci albo frakcji lub nawet z niewielkim zyskiem dla operacji. Usuwanie fazy wodnej zawsze jest obcieniem dla zlecenia a std zdolno wgla aktywnego do usuwania rozpuszczalnikw z wody staje si tu istotna. Podobnie jak transport, jest to dodatkowe zadanie, ktre trzeba wzi pod uwag za kadym razem.

 

 stat4u
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl