Benzyna apteczna

Benzyna apteczna - mieszanina wglowodorw alifatycznych o iloci atomw wgla C6 i C7

 

Numer CAS: 8006-61-9

Numer EWG (EINECS): 232-349-1

Numer ONZ (UN): 1268 (produkty naftowe, i.n.c.)

Klasyfikacja substancji:

F - substancja wysoce atwopalna

Xn - substancja szkodliwa

R: 11-48/20

R 11 - substancja wysoce atwopalna

48/20 - dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow; stwarza powane zagroenia zdrowia w nastpstwie naraenia dugotrwaego

 

Waciwoci fizykochemiczne

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwna, transparentna

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia: -95C

Temperatura wrzenia: nie nisza ni 60C

Temperatura zaponu: okoo 28C

Samozapon: 330C

Gsto: 0,665 - 0,700 g/cm3

Granice wybuchowoci:

- dolna 22,06 g/m3 ; 0,83% obj.

- grna 191,44 g/m3 ; 7,21% obj.

Rozpuszczalno / mieszalno w wodzie: brak

 

Stabilno i reaktywno

 

Stabilno

Brak rozkadu przy uyciu zgodnym z przeznaczeniem

Reakcje niebezpieczne

Reakcje niebezpieczne nie s znane.

Niebezpieczne produkty rozkadu

Niebezpieczne produkty rozkadu nie s znane.

Warunki ktrych naley unika:

Wysoka temperatura.

Niebezpieczestwo wybuchu: moliwe jest powstanie par, ktre w przypadku wystpienia przeskoku iskry elektrostatycznej mog grozi wybuchem.

 

Informacje toksykologiczne

 

Objawy ostrego zatrucia:

Inhalacyjne

Podranienie bon luzowych oczu i drg oddechowych, zaczerwienienie spojwek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bon luzowych jamy ustnej, kaszel, ble gowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospao, piczka toksyczna, zaburzenia pamici, niewyrane widzenie, nerwowo i rozdranienie, dusznoci toksyczne odoskrzelowe zapalenie puc, nudnoci, wymioty; w zatruciu przy wysokich steniach par benzyny moe ustpi naga utrata wiadomoci, drgawki, poraenie orodka oddechowego bdce przyczyn mierci.

Doustne

Nudnoci odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejciowe objawy uszkodzenia wtroby, ryzyko zachystowego zapalenia puc, krwawe wylewy w pucach, wysiki opucnowe. Pary i ciecz powoduj podranienie skry.

Objawy zatrucia przewlekego

Zaburzenia ze strony orodkowego ukadu nerwowego w obrbie nerww obwodowych, utrzymujce si po przerwaniu naraenia; przewleke zapalenia spojwek; zaburzenia wchu.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie.

Niszczenie opakowa: zgodne z rozporzdzeniem o usuwaniu odpadw.

Opakowania wielokrotnego uycia, po odkaeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Numer CAS: 8006-61-9

Numer EWG (EINECS): 232-349-1

Numer ONZ (UN): 1268

Oznakowanie opakowa transportowych:

Napis: UN 1268

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl