Benzyna ekstrakcyjna - mieszanina nasyconych wglowodorw alifatycznych o iloci atomw wgla C7 i C8, wglowodorw aromatyczn

Benzyna ekstrakcyjna - mieszanina nasyconych wglowodorw alifatycznych o iloci atomw wgla C7 i C8, wglowodorw aromatycznych (poniej 5% w tym poniej 0,1 % benzenu) oraz niewielkiej iloci wglowodorw nienasyconych (do 1,5 %)

Numer CAS: 101316-56-7

Numer EWG (EINECS): 309-862-5

Numer indeksowy: 649-394-00-1

Klasyfikacja substancji: F, Xn, N; R 11-38-50/53-65-67

Xn - produkt szkodliwy

F - produkt wysoce atwopalny

N - produkt niebezpieczny dla rodowiska

Zagroenia (R):

11 - Produkt wysoce atwopalny

38 - Dziaa dranico na skr

65 - Dziaa szkodliwie; moe powodowa uszkodzenie puc w przypadku poknicia

67 - Pary mog wywoywa uczucie sennoci i zawroty gowy

50/53 - Dziaa toksycznie na organizmy wodne; moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - Chroni przed dziemi

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwna, transparentna

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia: - 95C

Temperatura pocztku wrzenia: nie nisza ni 80C

Temperatura koca wrzenia: okoo 120C

Temperatura zaponu: okoo 7C

Samozapon: 310C

Gsto: maximum 0,775 g/cm3

Granice wybuchowoci: 0,72 7,21 % obj.

Rozpuszczalno / mieszalno w wodzie: w wodzie nie rozpuszcza si; rozpuszcza si w wglowodorach, alkoholach, eterach, dwusiarczku wgla, czterochlorku wgla, chloroformie.

Gsto par wzgldem powietrza: okoo 4

 

Stabilno i reaktywno

 

Stabilno

Brak rozkadu przy uyciu zgodnym z przeznaczeniem

Reakcje niebezpieczne

Reakcje niebezpieczne nie s znane.

Dziaanie na tworzywa konstrukcyjne

Nie atakuje metali, zmikcza lub rozpuszcza niektre tworzywa sztuczne.

Warunki ktrych naley unika:

Wysoka temperatura. Kontakt z silnymi utleniaczami.

 

Informacje toksykologiczne

 

Objawy ostrego zatrucia:

Inhalacyjne

Podranienie bon luzowych oczu i drg oddechowych, zaczerwienienie spojwek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bon luzowych jamy ustnej, kaszel, ble gowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospao, piczka toksyczna, zaburzenia pamici, niewyrane widzenie, nerwowo i rozdranienie, dusznoci toksyczne odoskrzelowe zapalenie puc, nudnoci, wymioty; w zatruciu przy wysokich steniach par benzyny moe ustpi naga utrata wiadomoci, drgawki, poraenie orodka oddechowego bdce przyczyn mierci.

Doustne

Nudnoci odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejciowe objawy uszkodzenia wtroby, ryzyko zachystowego zapalenia puc, krwawe wylewy w pucach, wysiki opucnowe.

Pary i ciecz powoduj podranienie skry.

Objawy zatrucia przewlekego

Zaburzenia ze strony orodkowego ukadu nerwowego w obrbie nerww obwodowych, utrzymujce si po przerwaniu naraenia; przewleke zapalenia spojwek; zaburzenia wchu.

 

Postpowanie z odpadami

 

Klasyfikacja odpadw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriw zawartych w obowizujcych przepisach.

Postpowanie z produktem:

Nie usuwa do kanalizacji. Nie dopuci do zanieczyszczenia wd powierzchniowych i gruntowych. Nie skadowa na wysypiskach komunalnych. Rozway moliwo wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Zalecany sposb unieszkodliwiania: spalanie

Postpowanie z opakowaniami:

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadw opakowaniowych przeprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego uytku, po oczyszczeniu, powtrnie wykorzysta.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja substancji:

Nazwa przewozowa: DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ, I.N.O.

RID/ADR: 3 / F1

Numer UN: 1268

Numer rozpoznawczy zagroenia: 33

Oznakowanie opakowa transportowych:

Napis: UN 1268

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

Grupa pakowania: II

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl