Rozpuszczalnik nitro

Denaturat

 

Spirytus denaturowany

 

Skad: alkohol etylowy, rodek skaajcy AT-80, fiolet krystaliczny jako barwnik

 

Nr CAS : 64-17-5

Nr ONZ: 1170

Nr EINECS: 2005786

Nr indeksowy: 603-002-00-5

Klasyfikacja substancji

Znaki ostrzegawcze:

F - substancja wysoce atwopalna

Okrelenia zagroenia (R):

11 - substancja wysoce atwopalna

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

7 - przechowywa pojemnik szczelnie zamknity

16 - nie przechowywa w pobliu rde ognia - nie pali tytoniu

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Posta fizyczna: ciecz

Barwa: fioletowa

Temperatura wrzenia: ok. 78C

Temperatura krzepnicia: -114,5C

Rozpuszczalno w wodzie i innych rozpuszczalnikach:

Nieograniczona rozpuszczalno w wodzie, rozpuszczalny w wikszoci rozpuszczalnikw organicznych.

Gsto: ok. 0.78 g/cm3 (temp. 20C)

Temperatura zaponu: 12C

Temperatura samozaponu: 425C

 

Stabilno i reaktywno

 

Produkty spalania: dwutlenek wgla, woda.

Niebezpiecznie reaguje z: kwasem nadchlorowym, kwasem azotowym, nadchloranami (srebra, potasu, nitrozylu, chlorylu, uranylu), szeciofluorkiem uranu, trjtlenkiem chromu, nadtlenkiem wodoru, dwutlenkiem potasu, nadtlenkiem sodu, potasem, chlorkiem acetylu.

 

Informacje toksykologiczne

 

Substancja nie umieszczona w wykazach A i B MZiOS.

Substancja umieszczona w zaczniku 2 do rozporzdzenia MZiOS z dn. 21 sierpnia 1997 r.

Substancja nie umieszczona w wykazach czynnikw rakotwrczych i prawdopodobnie rakotwrczych dla ludzi (wg rozporzdzenia MZiOS z 11 wrzenia 1996 r.).

Substancja nie oceniana pod wzgldem dziaania rakotwrczego przez IARC.

Dziaanie toksyczne i inne szkodliwe dziaanie biologiczne na ustrj czowieka: substancja dranica, dziaa depresyjnie na orodkowy ukad nerwowy.

Drogi wchaniania: przez drogi oddechowe, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: pary w bardzo duych steniach oraz cieky alkohol etylowy (drog pokarmow) wywouj: ble i zawroty gowy, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia koordynacji ruchw. Drog pokarmow w duej dawce powoduje ograniczenie wiadomoci i utrat przytomnoci, zaburzenia oddechu, czynnoci serca: tachykardi, spadek lub

zwikszenie cinienia ttniczego krwi, arytmi, migotanie komr, zatrzymanie akcji serca; dawka miertelna wynosi 5-8 g/kg masy ciaa (350-500 ml etanolu). Skaenie oczu ciekym etanolem wywouje bl i zaczerwienienie spojwek.

Objawy zatrucia przewlekego: powtarzane naraenie na pary etanolu moe powodowa uszkodzenie wtroby i orodkowego ukadu nerwowego.

Naduywanie powoduje uzalenienie.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie.

Niszczenie opakowa: zgodne z rozporzdzeniem o usuwaniu odpadw.

Opakowania wielokrotnego uycia, po odkaeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja materiau:

RID: kl. 3, Im 301, p. 3b

ADR: kl. 3, Im 2301, p. 3b

transport morski: kl. 3.2, IMDG kod - 3219

Oznakowanie opakowa transportowych:

Napis: UN 1170

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl