Ksylen mieszanina izomerw (o-Ksylen, m-Ksylen, p-Ksylen)

Ksylen - mieszanina izomerw (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen)

 

Wzr chemiczny: C6H4(CH3)2

Numer CAS: 1330-20-7 mieszanina izomerw

Numer ONZ (UN): 1307

Numer RTECS: ZE2100000 mieszanina izomerw

Numer indeksowy: 601-022-00-9

Numer EWG (EINECS): 202-422-2 o-ksylen

203-576-3 m-ksylen

203-396-5 p-ksylen

 

Klasyfikacja substancji:

Xn - substancja szkodliwa

R: 10-20/21-38

R 10 - substancja atwopalna

R 20/21 - dziaa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skr

R 38 - dziaa dranico na skr

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Waciwoci podstawowe

Masa czsteczkowa: 106,16

Stan skupienia w temp. 20C: ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: przyjemny, charakterystyczny

Temperatura topnienia: -25C

Temperatura wrzenia: 137-142C

Temperatura zaponu: 29C

Temperatura samozaponu: 525C

Granice wybuchowoci w powietrzu:

- dolna: 1,0% obj.

- grna: 7,6% obj.

Stenie stechiometryczne: 1,96% obj.

Gsto w temp. 20C: 0,874 g/cm3

Gsto par wzgldem powietrza: 3,66

Prno par: 9hPa w temp. 20C

Stenie pary nasyconej:

o-ksylen: 29 g/m3 w temp. 20C, 51 g/m3 w temp. 30C

m-ksylen: 35 g/m3 w temp. 20C, 62 g/m3 w temp. 30C

p-ksylen: 38 g/m3 w temp. 20C, 67 g/m3 w temp. 30C

Rozpuszczalno w wodzie: rozpuszcza si bardzo sabo

Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza si w alkoholu etylowym, eterze etylowym, dwusiarczku wgla.

 

Stabilno i reaktywno

 

Produkty spalania: dwutlenek wgla, woda.

 

Informacje toksykologiczne

 

Klasa toksycznoci

Substancja umieszczona w wykazie B MZiOS.

Substancja atwo palna, szkodliwa i dranica wg zacznika 2 do rozporzdzenia MZiOS z 21 sierpnia 1997 r.

Substancja nie umieszczona w wykazach czynnikw rakotwrczych i prawdopodobnie rakotwrczych dla ludzi (wg rozporzdzenia MZiOS z 11 wrzenia 1996 r.).

Substancja nie moe by sklasyfikowana jako rakotwrcza dla ludzi wg IARC (grupa 3).

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie i neutralizacja

Ksylen naley niszczy przez spalanie, zgodnie z obowizujc instrukcj.

Opakowania

Oprnione opakowania jednorazowego uytku przekaza do upowanionego odbiorcy odpadw.

Opakowania wielokrotnego uytku, jeli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mog by powtrnie stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasa: 3

Kod klasyfikacyjny: F1

Numer rozpoznawczy materiau: UN 1307

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy zagroenia: 30

Oznakowanie opakowa transportowych: napis "UN 1263", nalepka ostrzegawcza nr 3.


 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl