Rozpuszczalnik nitro

Rozcieczalnik do mycia ukadu emalii metalizowanych

 

Numer ONZ (UN) produktu 1263

Skadniki:

 

Nazwa chemiczna: metyloetyloketon

% wag. 45-55

Numer CAS 78-93-3

Numer EWG 201-159-0

Numer indeksowy 606-002-00-3

Symbole ostrzegawcze F, Xn

Symbole zagroenia R:11-36/37

Klasyfikacja substancji:

Xn - substancja szkodliwa

Okrelenia zagroenia (R):

11 - atwopalny

37 - szkodliwy dla ukadu oddechowego

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

16 - nie przechowywa w pobliu rde ognia - nie pali tytoniu

23 - nie wdycha par / aerozolu

26 - w przypadku kontaktu z oczami przemy du iloci biecej wody

29 - nie wylewa do kanalizacji

45 - w przypadku zego samopoczucia natychmiast wezwa pomoc lekarsk

 

Nazwa chemiczna Solvesso 100

% wag. 45-55

Numer CAS 64742-95-6

Numer EWG 265-199-0

Numer indeksowy -

Symbole ostrzegawcze Xn

Symbole zagroenia R:10-37-51/53-65

Klasyfikacja substancji:

Xn - substancja szkodliwa

Okrelenia zagroenia (R):

11 - atwopalny

20/21/22 - szkodliwy przy wdychaniu w kontakcie ze skr i przy pokniciu

37- szkodliwy dla ukadu oddechowego

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

16 - nie przechowywa w pobliu rde ognia - nie pali tytoniu

23 - nie wdycha par / aerozolu

26 - w przypadku kontaktu z oczami przemy du iloci biecej wody

29 - nie wylewa do kanalizacji

45 - w przypadku zego samopoczucia natychmiast wezwa pomoc lekarsk

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

Temperatura wrzenia: 60-160C

Temperatura zaponu: 0C

Temperatura samozaponu: >650C

Granice wybuchowoci: 1,4 - 12,6 % obj.

Gsto (20C): 0,84g/ cm3

Rozpuszczalno w wodzie (20C): nie rozpuszcza si

Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza si w wglowodorach aromatycznych, butanolu

Gsto par wzgldem powietrza: brak danych

Prno par (20C): brak danych

 

Stabilno i reaktywno

 

Warunki ktrych naley unika

Wysoka temperatura.

Niebezpieczne produkty rozkadu

Brak danych

Substancje, ktrych naley unika

Brak danych

 

Informacje toksykologiczne

 

Dawki i stenia toksyczne

Metyloetyloketon

TCL0 inhalacyjnie, czowiek 300 mg/m3

Dla pozostaych skadnikw brak danych.

Dziaanie

Dranice, depresyjne na orodkowy ukad nerwowy

Drogi wchaniania

Drogi oddechowe, skra, przewd pokarmowy

Objawy zatrucia

Ble i zawroty gowy nudnoci, wymioty, pobudzenie. Przy wysokich steniach oparw cieczy moe wystpi zaburzenie pracy serca, utrata przytomnoci.

Doustne przyjcie powoduje bl brzucha, wymioty z ryzykiem zachynicia. Moe doprowadzi do zanikowego zaburzenia funkcji wtroby i nerek. Bezporedni kontakt z ciecz moe powodowa odtuszczenie skry, zaczerwienienie i stany zapalne.

Dugotrwae dziaanie par mog podrania oczy, wywoa bl, zawienie, a u osb nadwraliwych nawet przewleke zapalenie spojwek.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji

Kontrolowane spalanie

Niszczenie opakowa

Zgodne z rozporzdzeniem o usuwaniu odpadw.

Opakowania wielokrotnego uycia, po odkaeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja materiau

RID : kl.3, lm 301, p.5b

ADR :kl.3, lm 2301, p.5b

Numer ONZ (UN) 1263 (farby w tym: farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, rodki do nadawania poysku, wypeniacze cieke, lakiery podkadowe)

Numer rozpoznawczy zagroenia 30

Grupa pakowania III

Nalepka ostrzegawcza nr 3

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl