Waciwoci fizykochemiczne

Rozpuszczalnik do farb chlorokauczukowych

 

Skad oraz informacja o skadnikach

 

Charakterystyka:

Mieszanina wglowodorw aromatycznych

 

1,2,4-trimetylobenzen

Zawarto: powyej 20%

Numer CAS: 95-63-6

Numer EWG: 202-43z6-9

Numer Indeksowy: 601-043-00-3

Numer RTECS: DC3325000

 

1-metylo-3-etylobenzen

Zawarto: powyej 20%

Numer CAS: 620-14-4

Numer EWG: 210-626-8

Numer indeksowy: nie ustalono

Numer RTECS: brak danych

 

oraz: 1-metylo-4-etylobenzen - ok. 9,0%; 1,3,5-rjmetylobenzen ok. 9,5%; 1-metylo-2-etylobenzen - ok.7%; n-propylobenzen - ok. 6,5%; 1,2,3-trjmetylobenzen - ok. 5%; oraz o-ksylen, kumen, 1,3-dietylobenzen, 1,3-dimetylo-5-etylo-benzen (w ilociach ok. 1,0 -3,0%); inne (o zawartociach poniej 1%) - ok. 5%.

 

Znaki ostrzegawcze: Substancja szkodliwa

Symbole ostrzegawcze: Xn - substancja szkodliwa

Okrelenia zagroenia (R):

10 - substancja atwo palna

20 - dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow

36/37/38 - dziaa dranico na oczy, ukad oddechowy i skr

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemy du iloci wody; zwrci si o pomoc lekarza

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Stan skupienia: ciecz

Barwa: tawa

Zapach: charakterystyczny

Zakres wrzenia: 150 180C

Temperatura zaponu: 51C

Temperatura krzepnicia: < -51C

Gsto: 0,872 g/cm3

Lotno w stosunku do eteru: 32

Barwa w skali jodowej: < 1

Pary s cisze od powietrza, gromadz si przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszcze. Zapon od otwartego ognia, iskry. Sabo rozpuszcza si w wodzie.

 

Stabilno i reaktywno

 

Substancja atwopalna.

Stabilno

W normalnych warunkach temperatury i cinienia rozpuszczalnik jest stabilny.

Reaktywno

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki ktrych naley unika

Wysoka temperatura.

Materiay ktrych naley unika

Silne utleniacze.

 

Informacje toksykologiczne

 

Dziaanie: Dziaa dranico na oczy, skr i drogi oddechowe.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skra, przewd pokarmowy.

Objawy ostrego zatrucia:

Inhalacyjne

Podranienie bon luzowych oczu i drg oddechowych, zaczerwienienie spojwek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bon luzowych jamy ustnej, kaszel, ble gowy, niekiedy stany zdenerwowania, niepokoju lub napicia, a take objawy dziaania narkotycznego, uczucie zmczenia, senno.

Doustne

Nudnoci, obfite wymioty, biegunka.

Objawy zatrucia przewlekego

Obnienie liczby krwinek czerwonych i trombocytw, anemia, krwawienie dzise, bronchit astmatyczny. Przy kumulacji moe doj do uszkodzenia centralnego ukadu nerwowego, uszkodze wtroby, nerek, puc i serca.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie.

Niszczenie opakowa: zgodne z rozporzdzeniem o usuwaniu odpadw.

Opakowania wielokrotnego uycia, po odkaeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja substancji:

RID: klasa 3, lm 301, p.31 c

ADR: klasa 3, lm 2301, p.31 c

IMDG: klasa 3 kod 3372

Oznakowanie opakowa transportowych:

Numer UN: 1263

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl