Waciwoci fizykochemiczne

Rozpuszczalnik Ftalowy

 

Skad

 

Benzyna lakowa - mieszanina wglowodorw alifatycznych i aromatycznych*

Numer CAS: 64742-04-7

Numer EWG (EINECS) 232-489-3

Numer indeksowy: -

Znaki ostrzegawcze:

Substancja atwopalna

Symbole ostrzegawcze:

Nie dotyczy

Okrelenia zagroenia (R):

10 - substancja atwo palna

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

23 - nie wdycha par

62 - w przypadku spoycia nie wywoywa wymiotw; skonsultowa natychmiast z lekarzem i pokaza etykiet

 

*zawiera poniej 0,1% benzenu

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Posta fizyczna: ciecz

Barwa: bezbarwna lub lekko ta

Zapach: charakterystyczny

Temperatura wrzenia: 152 - 180C

Temperatura krzepnicia: -60C

Prno par: ok. 100 hPa w temp. 37,8C

Rozpuszczalno w wodzie i innych rozpuszczalnikach: bardzo maa rozpuszczalno w wodzie, nierozpuszczalna w innych rozpuszczalnikach

Gsto: 0.760 - 0,810 g/cm3 (temp. 20C)

Temperatura zaponu: nie nisza ni 26C

Granice wybuchowoci: 0,74 - 10,98% obj.

Temperatura samozaponu: 360C

Reaktywno: opary benzyny tworz mieszanin wybuchow z powietrzem

Gsto par wzgldem powietrza: ok. 5

Wasnoci korozyjne

 

Stabilno i reaktywno

 

Stabilno

W normalnych warunkach temperatury i cinienia rozpuszczalnik jest stabilny.

Reaktywno

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Dziaanie na tworzywa konstrukcyjne

Nie atakuje metali, zmikcza lub rozpuszcza niektre tworzywa sztuczne.

Warunki ktrych naley unika

Wysoka temperatura.

Materiay ktrych naley unika

Silne utleniacze.

 

Informacje toksykologiczne

Dziaanie: dranice, depresyjne na orodkowy ukad nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skra, przewd pokarmowy.Podranienie bon luzowych oczu i drg oddechowych, zaczerwienienie spojwek, zaczerwienienie i rozpulchnienie bon luzowych jamy ustnej, kaszel, ble gowy, niekiedy stany upojenia, zapach benzyny w wydychanym powietrzu, ospao, piczka toksyczna, zaburzenia pamici, niewyrane widzenie, nerwowo i rozdranienie, dusznoci toksyczne odoskrzelowe zapalenie puc, nudnoci, wymioty; w zatruciu przy wysokich steniach par benzyny moe ustpi naga utrata wiadomoci, drgawki, poraenie orodka oddechowego. Nudnoci odbijanie o zapachu benzyny, obfite wymioty, przejciowe objawy uszkodzenia wtroby, ryzyko zachystowego zapalenia puc, krwawe wylewy w pucach, wysiki.

Pary i ciecz powoduj podranienie skry.

Objawy zatrucia przewlekego

Zaburzenia ze strony orodkowego ukadu nerwowego w obrbie nerww obwodowych, utrzymujce si po przerwaniu naraenia; przewleke zapalenia spojwek; zaburzenia wchu.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie substancji: kontrolowane spalanie.

Niszczenie opakowa: zgodne z rozporzdzeniem o usuwaniu odpadw.

Opakowania wielokrotnego uycia, po odkaeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja materiau:

RID: kl. 3, Im. 301, p. 31 c

ADR: kl. 3, Im. 2301, p. 31 c

transport morski: kl. 3.3, IMDG kod - str. 3375

Oznakowanie opakowa transportowych:

Napis: UN 1263

Nalepka ostrzegawcza: nr 3

Grupa opakowania: III (izomery zaliczone do p. 31 c wedug RID i ADR)

Rodzaj opakowa: wszystkie typy konstrukcyjne przewidziane w przepisach RID, ADR i IMDG ze znakiem certyfikacyjnym UN, zgodnie z obowizujcymi przepisami.

Oznakowanie rodkw transportu:

- pojazdy samochodowe: pomaraczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze

- wagony: nalepka ostrzegawcza nr 3

- cysterny i wagony cysterny: pomaraczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 30/1300, nalepka ostrzegawcza nr 3

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl