Rozpuszczalnik NITRO Techniczne

Rozpuszczalnik NITRO Techniczne

 

Znaki ostrzegawcze:

Substancja wysoce atwo palna

Substancja szkodliwa

Symbole ostrzegawcze:

F - substancja wysoce atwo palna

Xn - substancja szkodliwa

Okrelenia zagroenia (R):

11 - substancja wysoce atwo palna

20/21 - dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow i kontaktu ze skr

Okrelenia dotyczce prawidowego postpowania (S):

2 - przechowywa poza zasigiem dzieci

16 - nie przechowywa w pobliu rde ognia - nie pali tytoniu

23 - nie wdycha par

29 - nie wylewa do kanalizacji

33 - zastosowa rodki ostronoci - uwaga na wyadowania elektrostatyczne

 

Waciwoci fizykochemiczne

 

Posta fizyczna: ciecz

Barwa: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Temperatura wrzenia: zakres od 56 do 111C

Gsto: 0.810 g/cm3

Temperatura zaponu: -13C

Granice wybuchowoci: 0,6% obj. - 17% obj.

Temperatura samozaponu: 280C

Rozpuszczalno w wodzie: 298 g/l

 

Skad oraz informacja o skadnikach

 

Toluen

Zawarto: > 10% do 50%

Wzr chemiczny: C6H5CH3

Numer CAS: 108-88-3

Numer ONZ (UN): 1294

Numer indeksowy: 601-021-00-3

Numer EWG (EINECS): 203-625-9

Klasyfikacja substancji: F - substancja wysoce atwo palna

Xn - substancja szkodliwa

Zagroenia (R): 11-20

R 11 - substancja wysoce atwo palna

R 20 - dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow

 

n-Hexan

Zawarto: > 0,1% do 2,5%

Wzr chemiczny: CH3(CH2)4CH3

Numer CAS: 110-54-3

Numer ONZ (UN): 1208

Numer indeksowy: 601-037-00-0

Numer EWG (EINECS): 203-777-6

Klasyfikacja substancji: F, Xn; R: 11- 48/20

F - substancja wysoce atwo palna

Xn - substancja szkodliwa

R 11 - substancja wysoce atwo palna

R 48/20 - dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow; stwarza powane zagroenie zdrowia w nastpstwie naraenia dugotrwaego

 

Aceton

Zawarto: > 10% do 25%

Wzr chemiczny: CH3COCH3

Numer CAS: 67-64-1

Numer ONZ (UN): 1090

Numer RTECS: AL3150000

Numer indeksowy: 606-001-00-8

Numer EWG (EINECS): 200-662-2

Klasyfikacja substancji: F; R: 11

F - substancja wysoce atwo palna

R 11 - substancja wysoce atwo palna

 

Octan metylu

Zawarto: > 10% do 25%

Wzr chemiczny: CH3COOCH3

Numer CAS: 79-20-9

Numer indeksowy: 607-021-00-X

Klasyfikacja substancji: F; R: 11

F - substancja wysoce atwo palna

R 11 - substancja wysoce atwo palna

Nafta lekka (czciowo hydratyzowana)

Zawarto: > 10% do 25%

Wzr chemiczny: -

Numer CAS: 64742-49-0

Numer indeksowy: -

Klasyfikacja substancji: -

 

Stabilno i reaktywno

 

Produkty spalania: dwutlenek wgla, woda.Niebezpiecznie reaguje z mieszanin kwasu siarkowego i kwasu azotowego, czterotlenkiem dwuazotu, trjfluorkiem bromu, szeciofluorkiem uranu.

 

Informacje toksykologiczne

 

Identyfikacja zagroe

Substancja wysoce atwo palna, szkodliwa. Dziaa szkodliwie w przypadku naraenia drog oddechow.

Stenia oraz dawki miertelne i toksyczne

Toluen

Prg wyczuwalnoci zapachu: 8 mg/m3

Heksan

Prg wyczuwalnoci zapachu: 215-878,1 mg/m3

TCL0 (czowiek, inhalacja): 18000 mg/m3 (10 min)

Aceton

Prg wyczuwalnoci zapachu: 484-968 mg/m3

TCL0 (czowiek, inhalacja): 1210 mg/m3

Octan metylu

Brak danych

 

Dziaanie toksyczne i inne szkodliwe dziaanie biologiczne na ustrj czowieka: substancja dranica. Dziaa depresyjnie na orodkowy ukad nerwowy.

Drogi wchaniania: przez drogi oddechowe, skr, z przewodu pokarmowego.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci par w steniach przekraczajcych NDS moe wywoywa zawienie oczu, kaszel, bl i zawroty gowy. Mog wystpi zaburzenia rwnowagi i koordynacji ruchw, stan zbliony do upojenia alkoholowego z pobudzeniem, nastpnie sennoci. W przebiegu zatrucia mog nastpi zaburzenia przewodnictwa w miniu sercowym, arytmia, migotanie komr, mier. Nastpstwem moe by uszkodzenie wtroby, nerek, orodkowego ukadu nerwowego, zapalenie puc. Skaenie skry moe

wywoa miejscowe jej zaczerwienienie, swdzenie. Skaenie oczu wywouje bl, zaczerwienienie spojwek. Drog pokarmow moe wywoa objawy jak w zatruciu inhalacyjnym o rnym nasileniu i nastpstwach.

Objawy zatrucia przewlekego: zaburzenia ze strony orodkowego ukadu nerwowego - zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji ruchw. Moe powodowa uszkodzenie wtroby; zapalenie skry objawiajce si jej wysuszeniem, zaczerwienieniem i pkaniem.

 

Postpowanie z odpadami

 

Niszczenie i neutralizacja

Naley niszczy przez spalanie, zgodnie z obowizujc instrukcj.

Opakowania

Oprnione opakowania jednorazowego uytku przekaza do upowanionego odbiorcy odpadw.

Opakowania wielokrotnego uytku, jeli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mog by dalej stosowane.

 

Informacje o transporcie

 

Klasyfikacja materiau:

RID kl. 3 a

ADR kl. 3 a

 

 

ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl