SOWNIK


A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W ZAdhezja Zdolno wyschnitej farby do wizania si i pozostawania zwizan z malowan powierzchni bez tworzenia pcherzy, pk

Adhezja Zdolno wyschnitej farby do wizania si i pozostawania zwizan z malowan powierzchni bez tworzenia pcherzy, pkania lub odpadania po przyklejeniu tamy klejcej i na krawdziach.

 

Aerozol Wyrb wykorzystujcy sprony gaz do rozpylania warstw z pojemnika w ktrym si znajduje.

 

Akryl ywica syntetyczna stosowana do wyrobu wysokiej jakoci pokry na bazie wody. Pokrycie w ktrym rodek wicy zawiera ywic akrylow.

 

Alifatyczny Kady niearomatyczny zwizek organiczny.

 

Alkidal Syntetyczna ywica zmodyfikowana olejem. rodek kryjcy zawierajcy ywic alkidalow jako spoiwo.

 

Alkohol Liczna grupa zwizkw organicznych klasyfikowanych jako zawierajce przynajmniej jedn grup hydroksylow (-OH) zwizan z atomem wgla.

Amid Zwizek organiczny z amidow grup funkcyjn (CONH2), ktra moe dziaa jako czynnik utwardzajcy ywic epoksydow.

 

Aromatyczny Kady zwizek zawierajcy zdelokalizowane elektrony w strukturze piercienia, np. benzen, kwas benzoesowy.

 

Barwisto Miara koloru (Chroma). Stopie nasycenia barwy. Kolor o penej intensywnoci ma maksymalne nasycenie barw.

 

Barwniki kadziowe Syntetyczne barwniki organiczne w postaci proszku lub pasty.

 

Butadien Gaz ktry w reakcji chemicznej ze styrenem tworzy ywic stosowan w spoiwach lateksowych (kopolimerach) styrenowo-butadienowych.

 

Ciaa stae Ta cz pokrycia ktra pozostaje na powierzchni po odparowaniu nosiciela. Wysuszona warstwa farby, zwana rwnie czci nielotn.

 

Cieke rodki suszce Ciecze suszce, roztwory rozpuszczalnych osuszaczy w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Colorfast Nazwa handlowa farby lub barwnika nieblakncego przy dugotrwaym naraeniu na dziaanie wiata.

 

Cynober Vermilion, chiska czerwie, czerwony barwnik nieorganiczny zawierajcy siarczek rtci uzyskiwany z minerau cynobru (HgS).

 

Diesel Nielotne paliwo mineralne o wysokiej temperaturze zaponu stosowane w silnikach wysokoprnych. Nazwa pochodzi od nazwiska wynalazcy dra Rudolf Diesela ktry w 1895 skonstruowa taki silnik napdzany olejem z orzeszkw ziemnych. Nazwisko wynalazcy zostao nastpnie przeniesione przez przemys petrochemiczny na paliwo kopalne, stajc si substytutem nazwy olejw organicznych, na ktre silnik w tej postaci zosta pierwotnie zaprojektowany.

 

Dylatancja objtociowa Termin stosowany do opisu charakterystyki przepywu (pynicia) materiaw ktre zachowuj si raczej jak ciaa stae ni ciecze, maj typowo wysok zawarto cia staych.

(Wikipedia) Dylatancja proces zachodzcy podczas jednoosiowego ciskania skay, w ktrym po przekroczeniu okoo 70% wartoci naprenia krytycznego (etap zamknicia si mikroszczelin skalnych), zachodzi zwikszenie si objtoci ska. Innymi sowy prg dylatancji, to warto naprenia, powyej ktrego nastpuje zwikszenie objtoci skay.

 

Dwutlenek tytanu Biay pigment w praktycznie wszystkich biaych farbach. Podstawowy i najlepszy pigment kryjcy w wikszoci farb.

 

Ekstender Skadnik(i) dodawany do farb w celu zwikszenia wydajnoci krycia, zmniejszenia kosztw, osignicia wytrzymaoci, zmiany wygldu, kontroli reologii (pynicia) i oddziaywania na inne podane waciwoci. Tasze ni podstawowe pigmenty kryjce takie jak dwutlenek tytanu. Przykady: siarczan baru, wglan wapnia, glin(k)a, gips, krzemionka, talk.

 

Emalia Najbardziej zewntrzna warstwa farby ktra tworzy cienk warstw poprzez chemiczne sieciowanie jej skadnikw (crosslinking) w trakcie utwardzania

 

Emalia szklista Emalia ktra wymaga poczenia w wysokiej temperaturze aby wytworzy jej charakterystyczn tward powierzchni z poyskiem. Czasem nazywana emali porcelanow.

 

EMKT Estry metylowe kwasw tuszczowych oleju rzepakowego RME, (Rapeseed Methyl Ester) stosowane jako paliwo do silnikw wysokoprnych (biodiesel). Powstaj w wyniku transestryfikacji tuszczw oleju rzepakowego metanolem pod wpywem katalizatora kwasowego lub czciej zasadowego, jakim jest zasada (NaOH, KOH) w postaci metanolanu. Produktem ubocznym reakcji jest gliceryna. Nale do grupy FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters), estrw metylowych kwasw tuszczowych (zarwno rolinnych, jak i zwierzcych).

 

Emulsja W farbiarstwie - mieszanina cia staych zawieszonych w cieczy, czsto koloidalna, ale te mieszanina koloidalna cieczy normalnie nie mieszajcych si ze sob.

 

Emulsyjna farba Pokrycie w ktrym ywice s zawieszone w wodzie a nastpnie uzyskuj wspln pynno z pomoc emulsyfikatora; np. farba lateksowa.

 

Epoksyd Nadzwyczaj mocna i wytrzymaa ywica syntetyczna stosowana do pewnego rodzaju powok. Oprz tego, e s to pokrycia niezmiernie twarde i trwae take wykazuj odporno na chemikalia, zuycie cierne (zarysowanie), wilgo i alkohol.

 

Ester Grupa zwizkw organicznych wystpujcych naturalnie w postaci olejw i tuszczw, powstajca przez zastpienie kwasowego wodoru podstawnikiem alkilowym lub arylowym. Zwizek powstay przez przyczenie wizaniem estrowym (RCO-0-R) alkoholu do kwasu organicznego. Istniej rwnie estry kwasw mineralnych z alkoholami.

 

Estryfikacja Reakcja powstawania estru w wyniku reakcji alkoholu i kwasu karboksylowego. Patrz: Ester.

 

FAME Fatty Acid Methyl Esters - Estry metylowe kwasw tuszczowych. Zobacz EMKT.

 

Farba Pokrycie zawierajce ywic, rozpuszczalnik, dodatki, pigmenty i, w niektrych produktach, rozcieczalnik. Farby s zwykle nieprzezroczyste i powszechnie reprezentuj ga przemysu znan jako "pokrycia architektoniczne".

 

Farba morska Pokrycie zaprojektowane specjalnie do zanurzania w wodzie i ekspozycji na rodowisko morskie.

 

Farba przeciwporostowa Farba opracowana specjalnie do pokadw odzi i kadubw, dokw i innych powierzchni i konstrukcji znajdujcych si poniej linii wody zapobiegajca rozwojowi pkli (skorupiak) i innych organizmw.

 

Farba staa Pokrycie, ktre zawiera tylko pigmenty nadajce barw, tj. nie zawiera pigmentw takich jak tlenki glinu czy mika.

 

Farby lateksowe Termin stosowany oglnie dla okrelania farb bazujcych na lateksowej emulsji w wodzie z syntetycznymi rodkami wicymi takimi jak 100% akryl, kopolimery winylowo-akrylowe, styrenowo-akrylowe, terpolimer. Satbilna emulsja polimerw i pigmentu w wodzie.

 

Flokowanie wibracyjne Zjeenie naoonych wkien floka (strzyy tekstylnej) poprzez przepuszczenie flokowanej powierzchni pod trzepaczk lub konturem wibratora, jako przeciwiestwo do flokowania metodami elektrostatycznymi.

 

Gsto par Wzgldna gsto lub ciar substancji w stanie gazowym (pod nieobecno powietrza) w porwnaniu z tak sam objtoci powietrza o temperaturze otoczenia.

 

Gliceryna, Glicerol C3H8O3 Sodka, tusta substancja organiczna powstajca w wyniku hydrolizy triglicerydw (estrw gliceryny i kwasw tuszczowych zawierajcych najczciej 14, 16, 18 atomw wgla w czsteczce).

 

Glossmeter Przyrzd do pomiaru poysku poprzez pomiar odbitego wiata od powierzchni. Wyposaone s w rda wiata wysyajce promienie pod ktami dobieranymi w zalenoci od rodzaju badanej powierzchni.

 

Grubo warstwy Gboko lub grubo suchego pokrycia farb, lakierem itp. w milimetrach.

 

Inhibitor korozji Rodzaj farby lub gruntu do metalu zapobiegajcego rdzewieniu poprzez uniemoliwienie dostpu wilgoci do metalu. Wsplnymi skadnikami pokry antykorozyjnych s fosforan cynku, metaboran baru, chromian strontu bdce jednoczenie pigmentami. Pochaniaj wilgo ktra przenika do warstewki farby.

 

Kalafonia Naturalna ywica uzyskiwana z ywych drzew sosnowych albo pni i skw martwych drzew.

 

Kalkomania na lakierze Kalkomania przeznaczona do nanoszenia na powierzchni przeznaczon do lakierowania. Na papier transferowy nadrukowuje si najpierw bezbarwny lakier a nastpnie odbity obraz projektu i kolejn warstw lakieru. Kalkomani przenosi si na kocow powierzchni za pomoc klejcego lakieru/werniksu.

 

Karboksy, Karboksylowy Jednowartociowa grupa funkcyjna (-COOH) obecna w wikszoci kwasw organicznych, nadajca im waciwoci kwasowe oraz zapewniajca im biodegradowalno.

 

Katalizator Substancja ktra sama nie ulegajc trwaej przemianie chemicznej uatwia lub umoliwia reakcj chemiczn pomidzy innymi substancjami.

 

Kerozen Nafta, dodekan (kerozen, kerozyna, nafta lotnicza, paliwo lotnicze); tanie, niskogatunkowe paliwo mineralne uzyskiwane z ropy, stosowane w lotnictwie i do celw opaowych. Mieszanina wielu wglowodorw o czsteczkach zbudowanych z 10 do 16 atomw wgla. Powstaje w rektyfikacji ropy naftowej bez dodatkowych zabiegw uszlachetniajcych.

 

Koagulujcy rodek Niewielka ilo rozpuszczalnika zawarta w pokryciach lateksowych. Nie jest to prawdziwy rozpuszczalnik gdy nie rozpuszcza ywicy lateksowej. rodek koagulujcy wspomaga pynicie ywicy lateksowej i uatwia tworzenie cienkiej warstwy.

 

Kohezja Wizanie pojedynczej substancji do samej siebie, wewntrzna adhezja.

 

Koloryzator Stony barwnik, pigment ktry moe by dodany do farby w celu uzyskania okrelonego koloru.

 

Kredowanie Tworzenie si pyu kredowego na powierzchni warstwy farby powodowane rozkadem spoiwa pod wpywem czynnikw pogodowych. Z czasem wszystkie farby wykazuj pewien efekt kredowania. Na kredowanie mona wpywa poprzez dobr pigmentu lub spoiwa.

 

Kreozot Cieke pokrycie wytwarzane ze smoy wglowej dawniej uywane jako rodek konserwujcy do drewna. Wycofany z uycia z powodu moliwych zagroe dla zdrowia.

 

Lakier Szybkoschncy, zwykle bezbarwny rodek kryjcy, wysoce atwopalny. Wysycha jedynie w wyniku wyparowania rozpuszczalnika. Po wyschniciu moe zosta ponownie odtworzony przez dodanie rozpuszczalnika.

 

Lakierowanie Pokostowanie, werniksowanie. Proces w ktrym arkusz, zwykle zadrukowany lub niezadrukowany papier lub karton lub podobne podoe jest pokrywane cienk ciek warstw bezbarwnego lakieru, werniksu politury lub pokostu.

 

Lepka substancja Substancja ktr mona opisa jako gst, odporn na pynicie i posiadajc wysok lepko.

 

Lepko Zdolno pynu do odpowiedzi na ruch. Wysoka lepko powstrzymuje ruch a niska umoliwia szybki przepyw. Niekoniecznie jest tym samym co gsto. Lepko jest normalnie mierzona wzgldnie jako czas potrzebny okrelonej objtoci cieczy na przepyw przez rurk staej rednicy.

 

Lipidy zwizki organiczne, w tym kwasy tuszczowe, oleje, woski i steroidy, ktre s nierozpuszczalne w wodzie lecz rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Litopon biay barwnik skadajcy si z mieszaniny siarczanu baru i siarczku cynku.

 

Lotna substancja Ulega odparowaniu we wzgldnie niskiej temperaturze.

 

Lotne zwizki organiczne (VOC) Zwizki chemiczne i produkty przemysu petrochemicznego ktre wydzielaj opary podczas parowania. W farbach termin ten odnosi si do tej czci rozpuszczalnika, ktra odparowujc prowadzi do wytworzenia si warstewki farby na podou na ktre zostaa naniesiona.

 

Lotno Waciwo okrelajca ciecz, ktra szybko paruje w kontakcie z powietrzem.

 

Luki (1) Dziury pojawiajce si w wypalonych warstwach ozdobnych (2) brak zdolnoci farby (drukarskiej) do cakowitego wypeniania konturu i definiowania aspektu graficznego.

 

j Jeden z twardszych tuszczw organicznych uzyskiwanych z padliny zwierzt, wytwarzany przez wyodrbnienie tuszczu znajdujcego si we wntrzu ciaa w jamie brzusznej pod koci ogonow i otaczajcego nerki (j). Materia ten by szeroko stosowany do produkcji myda i wiec woskowych.

 

Maszyna lakiernicza Maszyna stosowana do lakierowania papieru, kartonu lub podobnych materiaw.

 

Mat, Matowy Powierzchnia o niewielkim poysku. Rozprasza lub absorbuje padajce na ni wiato tak aby pozbawiona bya poysku (poysk 0-15 na 60-stopniowej skali pomiarowej).

 

Metanol Alkohol metylowy, CH3OH, silna trucizna o specyficznym zapachu, podobnym nieco do alkoholu etylowego, powodujca lepot. Lotny, bezbarwny alkohol uzyskiwany pierwotnie jako "spirytus drzewny" i stosowany jako paliwo wycigowe i rozpuszczalnik.

 

Metanolan NaO-CH3 Sl sodowa metanolu, metanolan sodu. Powstaje w reakcji metalicznego sodu z alkoholem metylowym (wydziela si wodr).

 

Monomer Substancja zbudowana z czsteczek o niskiej masie molowej (czsteczkowej) zdolna do reakcji z podobnymi lub innymi czsteczkami tworzc polimer (kopolimer w przypadku wicej ni jednego rodzaju reagujcych ze sob czsteczek).

 

MWVF, Modified Waste Vegetable Fat - Modyfikowany Odpadowy Tuszcz Rolinny. Oglna posta paliwa wytwarzanego z nie transestyfikowanych tuszczy ktre nadaj si do uycia w normalnych silnikach poprzez zmieszanie z rozpuszczalnikiem.

 

Nabrzmienie, obrzmienie Mechanizm za pomoc ktrego farby powstrzymujce palenie chroni powierzchni na ktr zostay naniesione. Farba taka puchnie i rozdyma si wystawiona na wysok temperatur tworzc ochronn warstw izolacyjn na powierzchni.

 

Nafta Destylat przemysu petrochemicznego stosowany w wikszoci przez profesjonalistw (w odrnieniu od malarzy amatorw) do cierania i rozcieczania pokry rozpuszczalnikowych (farb, lakierw). Lotny zwizek organiczny. Zobacz: VOC, Volatile Organic Compounds - lotne zwizki organiczne.

 

Nasycony (zwizek) Termin odnosi si do czsteczek zwizkw organicznych zawierajcych maksymaln moliw liczb atomw wodoru w wglowodorowej strukturze alifatycznej, tzn. nie posiadajcych wiza wielokrotnych (podwjnych lub potrjnych) midzy atomami wgla, do ktrych mona by przyczy wodr i "nasyci" te wizania (czsteczk).

Nielotna, sucha pozostao Cz pokrycia pozostajca po odparowaniu rozpuszczalnika, czasami nazywana zawartoci cia staych.

 

Nienasycony zwizek Kada struktura wglowa (zwizek organiczny) zawierajcy podwjne, rzadziej potrjne wizanie midzy atomami wgla; wiele olejw rolinnych zawiera wizania nienasycone.

 

Objto cia staych Zawarto skadnikw staych wyraona jako procent wszystkich skadnikw. Suma objtoci pigmentw i rodkw wicych podzielona przez cakowit objto, wyraona jako procent. Wysoka objto cia staych oznacza grubsz such warstw co polepsza trwao, wytrzymao powoki.

 

Odpady niebezpieczne Kady bezuyteczny produkt uboczny pochodzcy z procesu naprawy i/lub malowania ktrego nie mona pozby si normalnymi kanaami sucymi do odprowadzania strumieni odpadw, ciekw. Produkty te mog by potencjalnie szkodliwe dla rodowiska i wymagaj specjalnego obchodzenia si jak rwnie profesjonalnej utylizacji lub zagospodarowania.

 

Odporno na ogie Zdolno pokrycia do wytrzymywania ognia lub ochrony podoa na ktre zostaa naniesiona przed uszkodzeniem przez ogie.

 

Odtuszczanie Usuwanie z powierzchnie zanieczyszcze ktre pozostawione tam mogyby spowodowa uszkodzenia powierzchni i pogorszenie wykonania np. sabe przyleganie.

 

Oktan C8H18 atwopalny wglowodr z szeregu homologicznego alkanw zawierajcy 8 atomw wgla.

 

Olej schncy Olej ktry wystawiony na dziaanie powietrza wysycha z utworzeniem ciaa staego w wyniku reakcji z powietrzem: olej lniany, sojowy, z ryb, olej bankul z nasion tunga, olej z pachnotki (perilla).

 

Oleje Szerokie spektrum atwopalnych i czsto lotnych zwizkw organicznych nierozpuszczalnych w wodzie lecz rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych. W ukadach biologicznych cieky w temperaturze pokojowej tuszcz (20C).

 

Olejna farba Farba ktra zawiera schncy olej, lakier olejny (pokost) albo ywic modyfikowan olejem jako skadnik tworzcy cienk sta warstw. Termin powszechnie i nieprawidowo stosowany w odniesieniu do kadej farby rozpuszczalnej w rozpuszczalnikach organicznych.

 

Oleoywica Naturalny produkt rolinny ktry zawiera olej i ywice. Przykadem jest terpentyna.

 

Osuszacze Rozmaite zwizki dodawane do farb w celu przyspieszenia schnicia.

 

Pary, Opary Stan gazowy dowolnej substancji ktra jest zwykle cieka w normalnej temperaturze i pod normalnym cinieniem.

 

Pergamin Odporny na tuszcz i wod papier wytwarzany przez przepuszczenie papieru bez aperury przez kwas siarkowy w celu uszczelnienia powierzchni.

 

Pigment, barwnik Nierozpuszczalna, drobnoziarnista substancja sypka nadajca farbie waciwy kolor i odcie. Najwaniejszym pigmentem jest dwutlenek tytanu uywany w farbach dla zapewnienia krycia (maskowania). Inne pigmenty zawieraj anataz, metaboran baru, tytanu, siarczan baru, wypalan sien, palon umbr, sadz, glink porcelanow, tlenek chromu, tlenek elaza, wglan oowiu, chromian strontu, czerwie toskask, tlenek cynku, fosforan cynku i siarczek cynku.

 

Policholorowane bifenyle (PCBs) Mieszanina chlorowych pochodnych bifenylu, wprowadzona na rynek pod nazw handlow Aroclor, z liczb okrelajc zawarto chloru (jak np. Aroclor 1260). W celach izolacyjnych PCBs byy stosowane w transformatorach i kondensatorach oraz w systemach przesyania gazu/benzyny jako rodek smarujcy. Dalsza sprzeda dla zostaa zakazana przepisami w 1979.

 

Pigmenty naturalne Barwniki uzyskiwane z ziemi, w tym baryt, ochra, kreda i grafit.

 

Pochaniacze UV Zwizki chemiczne dodawane do farb w celu pochaniania promieniowania ultrafioletowego obecnego w wietle sonecznym.

 

Podkad Grunt, farba do gruntowania, pierwsze cakowite pokrycie farb z ustalonego ukadu rodkw do malowania. Farby takie s zaprojektowane tak, by zapewni odpowiedni adhezj nowym warstwom lub te s tak skonstruowane by sprosta specyficznym wymogom podoa.

 

Podkad kolorowy przezroczysty Sposb malowania w ktrym efekt barwny jest uzyskiwany przez uycie podkadu o duej zawartoci barwnika. Poysk i twardo uzyskuje si poprzez naoenie lakieru bezbarwnego.

 

Polichlorek winylu PVC, PCV, PWC, poli(chlorek winylu); syntetyczna ywica stosowana jako spoiwo pokry. Ma tendencj do odbarwiania si w wyniku dziaania promieniowania ultrafioletowego. Nazywany jest potocznie winylem.

Polimer Substancja, ktrej czsteczki skadaj si z jednej lub wicej jednostek strukturalnych powtrzonych dowoln ilo razy; ywice winylowe s przykadem typowych polimerw.

 

Polimeryzacja czenie si czsteczek w reakcji chemicznej, w wyniku ktrej powstaj bardzo due czsteczki. Proces wytwarzania tworzyw sztucznych i opartych na nich ywic syntetycznych s przykadem polimeryzacji.

 

Poysk Byszczca, lnica farba lub pokrycie. Rne typy poysku s czsto arbitralnie rnie okrelane, jednak w handlu praktycznie stosuje si wymienione okrelenia, w kolejnoci rosncego poysku: - matowy, bez poysku - praktycznie pozbawiony poysku, nawet gdy patrzy si pod ostrym ktem (poysk <15); Eggshell - Poysk przypominajcy skorupk jajka (20-35); pmat, perowy (zwykle 35-70); peen poysk - gadka i prawie lustrzana powierzchnia pod kadym ktem patrzenia (zwykle poysk >70 w 60 skali).

 

Powoka (ochronna) Farba, lakier, werniks, pokost, polor uywany do stworzenia warstwy ochronnej i/lub dekoracyjnej. Oglnie odnosi si do farb i pokry stosowanych w otoczeniu przemysowym jako cz procesu OEM (Original Equipment Manufacturer).

 

Pmatowe wykoczenie Wykoczenie powierzchni ktre ma niski poysk, blask. W tym celu opracowano farby pmatowe (zwykle 35-70 na 60 skali poysku).

 

Prno par Cinienie zewntrzne masy danej pary w okrelonej temperaturze, stosowane jako wskanik lotnoci. Wyraane w mm Hg w temperaturze 20 stopni Celsjusza.

 

Przepuszczalno par Waciwo pozwalajca parom przenika przez materia. Porowato to przenikalno dla powietrza.

 

Przyrost warstwy Wielko o jak zwiksza si grubo naniesionej warstwy w wyniku jednokrotnej aplikacji. Wyraona w mm suchej warstwy na mm zastosowanej mokrej farby.

 

Retencja koloru Zdolno farby do zachowywania swojej pierwotnej barwy. Najwikszymi zagroeniami dla zachowywania koloru s wystawienie na dziaanie promieniowania ultrafioletowego i cieranie w wyniku dziaania czynnikw pogodowych i wielokrotne zmywanie.

 

Rozcieczalnik (1) Mieszanina lotnych rozpuszczalnikw organicznych dodawanych do farb w celu doprowadzenia ich do lepkoci waciwej dla zastosowania. (2) Ciecz stosowana w pokryciach do zmiany konsystencji na bardziej pynn i atwiejsz nakadania. Woda jest rozcieczalnikiem w pokryciach lateksowych.

 

Rozpuszczalnik Ciecz, zw. lotna, stosowana do zmniejszenia lepkoci. Jest niezmiernie wany zarwno w procesach produkcyjnych jak i podczas nakadania. Rozpuszczalniki paruj podczas nanoszenia i schnicia farb i przez to nie staj si czci wyschnitej warstwy. W konwencjonalnych pokryciach rozpuszczalnikami s zwizki organiczne (alkohole, estry i ketony), podczas gdy w ukadach wodnych znajduj si w mieszaninie rozpuszczalnikw z wod.

 

Silikon ywica stosowana w rodkach wicych powok. Uywana take jako dodatek zapewniajcy okrelone wasnoci, np. odpieniacz. Farby zawierajce silikon s bardzo liskie i odporne na brud, graffiti i rozwj bakterii oraz stabilne w wysokim upale.

 

Spirytus mineralny Terpentyna, rozcieczalnik do farb. Rozpuszczalnik uzyskiwany w wyniku destylacji w przemyle petrochemicznym.

 

Spoiwo Stae skadniki w powoce ochronnej ktre utrzymuj czstki pigmentu w zawiesinie i wi je z podoem. Skada si z ywic (naftowa, alkidol, lateksowa). Natura i ilo spoiwa okrelaj wiele uzyskiwanych przez farb wasnoci, np. zmywalno, wytrzymao, przyleganie, zachowywanie koloru itp.

 

Stearyna Ester glicerynowy kwasu stearynowego, uzyskiwany z tuszczw zwierzcych i stosowany jako tuszcz (j) w produkcji wiec i myda.

 

Suchy barwnik / pigment / farba Farby proszkowe ktre naley zmiesza z wod, alkoholem lub rozcieczalnikiem, np. terpentyn i ywic by otrzyma farb lub bejc.

 

Suszenie Proces przemiany pokrycia z postaci ciekej w ciao stae poprzez wyparowywanie rozpuszczalnika, reakcj chemiczn rodka wicego albo poczenie tych procesw. Gdy suszenie zachodzi podczas ekspozycji na powietrze o normalnej temperaturze mwi si o "suszeniu powietrznym"; jeeli mona je przyspieszy przez zastosowanie umiarkowanej iloci ciepa jest to "suszenie wymuszone" (albo wypalanie niskotemperaturowe, w odrnieniu od wysokotemperaturowego). Zobacz te: Spoiwo, Suszenie powietrzne, Suszenie wymuszone, Wygrzewanie, Wypalanie niskotemperaturowe, Wypalanie wysokotemperaturowe.

 

Suszenie powietrzne (Air-drying) Proces cakowitego suszenia zachodzcy podczas wystawienia na dziaanie powietrza o normalnej temperaturze.

 

Suszenie wymuszone Wygrzewanie farby pomidzy temperatur pokojow a 65C w celu przyspieszenia procesu schnicia.

 

Szelak Pokrycie wytwarzane z oczyszczonego laku rozpuszczonego w alkoholu, czsto zabarwione na biao.

 

Szkliwo (Emalia) Szeroko rozumiana grupa farb ktre wysychaj tworzc tward, lnic powok. Wikszo pokry narzdziowych i sprztw wymaga wypiekania (suszenia za pomoc nagrzewnicy), oprcz tych do cian.

 

rodek opniajcy spalanie rodek opniajcy rozprzestrzenianie poaru, pokrycie ktre (1) zmniejsza rozprzestrzenianie si pomienia, (2) nie ulega zaponowi w wysokiej temperaturze, (3) izoluje podoe i opnia jego uszkodzenie.

 

wiato ultrafioletowe Ta cz widma, ktra jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za degradacj warstw farby. Niewidzialne dla oka, wywouje opalenizn.

 

Terpentyna Destylat oleju sosnowego, stosowany jako rodek czyszczcy, rozpuszczalnik lub rozcieczalnik do pokry olejnych i alkidolowych.

 

Tuszcz Naturalne estry glicerolu (gliceryny) i kwasw tuszczowych ktre s ciaami staymi w temperaturze pokojowej.

 

Tuszcze Substancje tuszczowe lub oleiste, normalnie o organicznym pochodzeniu, skadajce si z acuchw wglowodorowych.

 

Transestryfikacja Proces wytwarzania biodiesla z lipidw poprzez oddzielenie acuchw trjwglowych (gliceryny) od trjglicerydw z utworzeniem gliceryny i biodiesla (monoestrw).

 

Trjgliceryd Potrjny ester powstajcy z gliceryny (1,2,3-propanotriol) i trzech czsteczek kwasw tuszczowych.

 

Uretan Wana ywica w przemyle powok ochronnych. Prawdziwa powoka uretanowa jest produktem dwuskadnikowym ktry ulega utwardzeniu gdy izocyjanian (katalizator) wywouje reakcj chemiczn ktra czy skadniki.

 

Utwardzacz Czynnik utwardzajcy epoksydy lub wkna szklane.

 

Utwardzanie Proces, dziki ktremu cieke pokrycie zamienia si w tward warstw.

 

VM & P Benzyna (cika) lub rozpuszczalnik o wysokiej temperaturze zaponu stosowany do wyroby niektrych rodzajw farb (atramentw). Nazwa pochodzi od Varnish Maker's and Painter's naphtha (Benzyna lakiernicza i malarska).

 

VOC Skrt od Volatile Organic Compound, lotne zwizki organiczne, odnoszcy si generalnie do rozpuszczalnikw organicznych.

 

Warstwa bezbarwna Przezroczysta ochronna i/lub ozdobna powoka; najczciej ostatnia uszczelniajca warstwa stosowana w lakiernictwie samochodowym.

 

Warstwa Jednokrotna, pojedyncza powoka farby na powierzchni.

 

Warto kaloryczna Ilo ciepa lub energii wytwarzana przez okrelon ilo rda paliwa. Poprawnym okreleniem dostpnego z paliwa ciepa jest energia waciwa, czsto nadal nazywana wartoci kaloryczn.

 

Werniks Szybkoschncy szlachetny lakier stosowany do celw artystycznych. Roztwr lub zawiesina ywic w ciekym noniku zdolna do wytworzenia powoki ozdobnej i/lub ochronnej po wyparowaniu.

 

Wglowodr Zwizek chemiczny zbudowany tylko z dwch pierwiastkw; wystpuje czsto pod postaci dugich acuchw poczonych ze sob atomw wgla, do ktrych przyczone s atomy wodoru. S nonikami duych iloci energii.

 

Winyl Syntetyczne plastyczne tworzywo sztuczne z ktrego mona wytwarza folie, cienkie warstwy, arkusze i inne formy. Arkusze mog by zarwno wytwarzane jako elastyczne lub sztywne konstrukcje. Oglnie, bardziej elastyczne i podatne na formowanie ni poliestry, spryste i odporne na zarysowanie. Twarde, praktycznie nieamliwe tworzywo powstajce w wyniku polimeryzacji, nadaje si do uytku w pomieszczeniach, na wieym powietrzu i wykonywania znakw, nadmuchiwanych zabawek z nadrukami i innych przestrzennych produktw.

 

Wiskozymetr Przyrzd do pomiaru lepkoci cieczy w okrelonej temperaturze i warunkach atmosferycznych, mierzcy si wymagan do przemieszczenia jednej warstwy cieczy nad drug bez wywoywania turbulencji.

 

Woalowanie Maskowanie, przesanianie. Zote i organiczne farby stosowane do szka w postaci nitkowatej faktury.

 

Wodne, na bazie wody Pokrycia i farby w ktrych wiksz cz fazy ciekej stanowi woda.

 

Wspczynnik lepkoci Staa proporcjonalnoci siy lepkoci do gradientu prdkoci pomidzy dwoma rwnolegymi newtonowskimi warstwami pynu.

 

WWA (PAH) Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon). Klasa zwizkw organicznych posiadajcych struktur skondensowanych piercieni aromatycznych. S wynikiem niecakowitego spalania wgla organicznego (w tym drewna), miejskich odpadw staych i paliw kopalnych jak w wyniku wprowadzania do rodowiska naturalnych lub antropogenicznych nie spalonych olejw i wgla. Do WWA zaliczany np. benzo(a)piren, fluoranten, piren, fluoren, fenantren, antracen.

 

Wykoczenie penetrujce Wykoczenie ktre przenika i zatapia si w podou, w przeciwiestwie do osadzajcego si na podou.

 

Zasada Klasyfikacja substancji ktre w poczeniu z kwasem tworz sl i wod; zazwyczaj wytwarzaj jony hydroksylowe po rozpuszczeniu.

 

Zmienna Wielko lub stan ktry podlega zmianom w trakcie jakiego procesu.

 

Zmywacz do farb rodek chemiczny ktry zmikcza star farb lub lakier i pozwala na ich atwe zeskrobanie.

 

ywica Syntetyczne lub naturalne tworzywo stosowane jako spoiwo w pokryciach. Moe by pprzezroczysta lub przezroczysta, staa lub pstaa. Przykady: akryl, epoksyd, alkidal, ester kopalu, poliuretan, silikon, polichlorek winylu.

 

ywice naturalne ywice pochodzce z drzew, rolin, ryb i owadw, np. damar, kopal.

 
statystyka
ZEOLITECONTACT
(c)2007 ZEOLITE | Kontakt: ZEOLITE ® || PROMOCJA: ODPADY NIEBEZPIECZNE ® || PROMOCJA : ZIELONA GLINKA ® | | Hosting i strona: Yunnan | Polityka Prywatności
Google PageRank 
Checker - Page Rank Calculator
zeolite.com.pl